OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Nytt: 2023-02-01

I årsutgåva 2023 har rättsfallet RÅ 1984 Aa 50 flyttas från sidan Säkerhet hos Kronofogden i stället för betalningssäkring till denna sida under avsnittet Omständigheter som pekar på att påtaglig risk inte föreligger.

Påtaglig risk för betalningsundandragande

För att förvaltningsrätten ska bifalla en ansökan om betalningssäkring måste Skatteverket kunna visa att det föreligger en påtaglig risk för att den betalningsskyldiga försöker undandra sig att betala fordringen (46 kap. 6 § 1 SFL). Risken för betalningsundandragande ska vara av konkret natur, dvs. kunna visas i det enskilda fallet (prop. 1978/79:28 s. 119 och 141, prop. 1989/90:3 s. 17 och prop. 2010/11:165 s. 908).

Betalningsoförmåga är inte grund för betalningssäkring, utan det måste vara fråga om betalningsovilja eller s.k. betalningssabotage. Varje enskilt fall måste baseras på en kvalificerad riskbedömning med en helhetssyn på den betalningsskyldigas förhållanden.

Något direkt betalningssabotage behöver dock inte finnas för att påtaglig risk i lagrummets mening ska finnas. Det är tillräckligt att det finns någon omständighet som enskilt eller tillsammans med andra omständigheter pekar på att det föreligger en risk för att fordringen inte kommer att bli betald (prop. 1993/94:151 s. 143 och 171).

Betalningsovilja

Omständigheter som kan lyftas fram som pekar på att det föreligger en påtaglig risk för att den betalningsskyldiga försöker undandra sig att betala en fordring är att hen tidigare har visat betalningsovilja eller försökt att undgå sina betalningsförpliktelser.

Underlåtenhet att deklarera eller på annat sätt fullgöra sin uppgiftsskyldighet talar också för betalningsovilja. Detta gäller särskilt om förhållandena tyder på att den betalningsskyldiga medvetet har försökt att undgå beskattning.

Den betalningsskyldigas sätt att sköta sin bokföring eller annan anteckningsskyldighet kan också vara av betydelse för riskbedömningen. En annan indikation på att betalningsskyldigheten inte kommer att fullgöras är om den betalningsskyldiga försvårar för en kommande verkställighet. Det kan t.ex. vara fråga om att överlåta tillgångar till familjemedlemmar eller andra närstående eller att förbereda för att flytta utomlands.

När den betalningsskyldiga är en juridisk person

Om bedömningen gäller en juridisk person ska hänsyn också tas till omständigheter som avser företrädaren. Det har betydelse hur denna har uppfyllt sina skyldigheter i andra sammanhang (prop. 1978/79:28 s. 142).

Omständigheter som pekar på att påtaglig risk föreligger

Omständigheter som enskilt eller tillsammans med andra omständigheter kan visa på en påtaglig risk är t.ex. följande:

• Verksamhet eller verksamhetsgren har inte redovisats eller deklarerats.

• Verksamhet har inte registrerats för mervärdesskatt, punktskatt och/eller som arbetsgivare. Verksamheten kan även ha registrerats med uppenbart felaktiga uppgifter rörande omfattning m.m.

• Verksamheten har krympts i betydande omfattning.

• Betydande belopp har undanhållits från redovisning och deklaration.

• Falska eller osanna handlingar, t.ex. fakturor, har använts.

• Svarta löner har betalts ut.

• Tillvägagångssättet har varit sofistikerat, t.ex. genom användande av bulvaner.

• Deklarationer har inte lämnats.

• Kontrolluppgifter har inte lämnats eller är felaktiga.

• Bokföring saknas eller är bristfällig.

• Skatte- och avgiftsundandragandet har pågått under en längre tid och/eller har gjorts både avsiktligt och systematiskt.

• Den betalningsskyldiga är eller har tidigare varit föremål för indrivning hos Kronofogden.

• Betalningsovilja har kunnat konstateras eller förekommit.

• Betydande tillgångar som inte har redovisats har påträffats under utredningen.

• Egendom har gjorts eller försökts göras oåtkomlig för verkställighet hos Kronofogden, t.ex. genom att den överlåtits till närstående eller undanskaffats.

• Den betalningsskyldiga har medvetet försvårat utredningen.

• Försök har gjorts att göra sig oåtkomlig för verkställighetsåtgärder, t.ex. genom att den betalningsskyldiga har flyttat utomlands.

• Den betalningsskyldiga har tidigare dömts för ekonomisk brottslighet.

Omständigheter som pekar på att påtaglig risk inte föreligger

Det kan också finnas omständigheter som enskilt eller tillsammans med andra omständigheter kan visa på det inte föreligger en påtaglig risk. Av praxis (RÅ 2006 ref. 50) framgår att hänsyn t.ex. ska tas till följande:

• Personen har tidigare inte visat betalningsovilja eller misskött betalningar av skatter eller avgifter gentemot det allmänna.

• Verksamheten bedrivs i en industrianläggning där det har skett betydande investeringar.

Även den omständigheten att den betalningsskyldiga har satt in pengar på ett spärrat konto i bank kan tillsammans med andra omständigheter visa på att det inte föreligger påtaglig risk (RÅ 1984 Aa 50).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1984 Aa 50 [1]
  • RÅ 2006 ref. 50 [1]

Lagar & Förordningar

  • Proposition 1978/79:28 med förslag till lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter, m.m. [1] [2]
  • Proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen [1] [2]

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]