OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Det finns vissa undantag från skattskyldighetens inträde för den som godkänts som lagerhållare. Här kan du läsa mer om de olika situationerna som medför att skattskyldigheten inte inträder.

Undantag från skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare

I vissa fall inträder inte skattskyldigheten för den som är godkänd lagerhållare (11 § LSP). Bestämmelserna innebär att varor för vilka skattskyldigheten inträder enligt 10 § 1 LSP ändå inte ska beskattas om något av undantagen i bestämmelserna är tillämpligt.

Skattskyldigheten för en godkänd lagerhållare inträder enligt 11 § LSP inte för en skattepliktig vara som

  • skattskyldigheten enligt LSP tidigare inträtt för,
  • levererats till en köpare i ett annat land,
  • fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure,
  • lämnats för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken, eller
  • återanvänds vid tillverkning av andra varor.

För de varor som undantas från beskattning med stöd av bestämmelserna i 11 § LSP ska någon skatt inte redovisas i punktskattedeklaration. Lagerhållaren bör dock bevara underlag som styrker det förhållandet som ger rätt till undantag. Det ankommer på den som åberopar skattefrihet att visa att förutsättningarna är uppfyllda (jfr prop. 2019/20:47 s. 55).

Skattskyldigheten enligt LSP har tidigare inträtt för varan

Skattskyldigheten inträder inte för en skattepliktig vara som skattskyldighet enligt LSP tidigare inträtt för (11 § 1 LSP).

Denna situation skulle exempelvis kunna uppstå när en godkänd lagerhållare förvärvar skattepliktiga varor inom landet från någon som inte är godkänd lagerhållare (prop. 2019/20:47 s. 55).

Den skattepliktiga varan har levererats till en köpare i ett annat land

En skattepliktig vara som levereras till en köpare i ett annat land undantas från skattskyldighetens inträde (11  § 2 LSP).

Om en vara senare skulle återinföras i Sverige kan den dock bli föremål för beskattning. Det bör även noteras att skatteplikt för en godkänd lagerhållare inträder enligt 10 § 1 LSP när en skattepliktig varas till eget försäljningsställe för detaljförsäljning. Om varan där tillhandahålls en köpare i annat land har undantaget enligt 11 § 2 LSP ingen betydelse, då skattskyldighet redan tidigare har inträtt och undantaget inte tillämpas retroaktivt (jfr prop. 2019/20:47 s. 55).

Fullständigt förstörts genom oförutsedda händelser eller force majeure

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varan blivit fullständigt förstörd av oförutsedda händelser eller force majeure (11 § 3 LSP).

Bestämmelsen är tillämplig exempelvis då varan helt förstörts i en brand. Att en vara skadats och inte längre går att använda för det ursprungliga syftet är inte tillräckligt för att undantaget ska vara tillämpligt. I sådant fall kan däremot undantag enligt 11 § 4 eller 5 LSP aktualiseras (jfr prop. 2019/20:47 s. 55).

Lämnats för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varan lämnats för sådan materialåtervinning av avfall som avses i 15 kap. 6 § miljöbalken (11  § 4 LSP).

Materialåtervinning av avfall enligt 15 kap. 6 § miljöbalken innebär att avfallet upparbetas till nya ämnen eller föremål som inte ska användas som bränsle eller fyllnadsmaterial (prop. 2019/20:47 s. 56).

Återanvänts vid tillverkning av andra varor

En skattepliktig vara undantas från skattskyldighetens inträde om varan återanvänds vid tillverkning av andra varor (11 § 5 LSP).

Bestämmelsen möjliggör för lagerhållaren att själv återanvända skattepliktiga varor genom att använda dessa som material i produktionen av andra varor. Med andra varor avses såväl sådana varor som omfattas av skatteplikt enligt LSP som sådana varor som inte är skattepliktiga (jfr prop. 2019/20:47 s. 56)

Bestämmelserna om undantag kan inte tillämpas retroaktivt

Att undantaget endast gäller godkända lagerhållare innebär att skattefrihet enligt bestämmelsen endast gäller för aktörer som ansökt och fått godkännande som lagerhållare när varorna hanteras på ett sådant sätt som normalt utlöser skattskyldighet. Även den händelse som medför att varan undantas från skattskyldighet måste ha inträffat senast vid den tidpunkt då skattskyldighet annars skulle ha inträtt. Om skattskyldighet har inträtt och någon av de uppräknade situationerna inträffar därefter undantas inte skattskyldigheten retroaktivt (prop. 2019/20:47 s. 55).

Exempel: Bestämmelserna om undantag kan inte tillämpas retroaktivt

En lagerhållare överför en skattepliktig vara till ett försäljningsställe för detaljförsäljning. Detta medför att skattskyldighet inträder enligt 10 § 1 b. Efter överföringen inträffar en brand på försäljningsstället vid vilken varan fullständigt förstörs. Eftersom varan förstörs efter att skattskyldigheten har inträtt är undantaget inte tillämpligt.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

Referenser inom plastbärkassar, skatt på