OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Vinstallokering till fast driftställe utgår från principerna i vinstallokeringsrapporterna om en analys i två steg. Resultatet av de två stegen möjliggör beräkningen av det fasta driftställets vinster eller förluster från dess verksamhet inklusive transaktioner med närstående och oberoende företag samt mellanhavanden (dealings) med andra delar av företaget.

Metoden baseras på armlängdsprincipen

Den av OECD förespråkade metoden, ”the authorised OECD approach, AOA,” innebär att den vinst eller förlust som ska hänföras till det fasta driftstället är densamma som det fasta driftstället skulle ha haft om det var en egen legal enhet och ett självständigt företag som utför samma eller liknande funktioner under samma eller liknande villkor och som har mellanhavanden med övriga delar av företaget som om det var ett oberoende företag (the funtionally separate entity approach). Det innebär att AOA baseras på armlängdsprincipen och att vinsten bestäms genom att tillämpa OECD:s riktlinjer för internprissättning analogt (2008 års rapport del I punkt 12 och 2010 års rapport del I punkt 9).

Analysen består av två steg

Vinstallokering enligt AOA sker i två steg. I det första steget identifieras de aktiviteter som bedrivs genom det fasta driftstället. Därigenom identifieras också det fasta driftställets transaktioner med oberoende företag, närstående företag och resten av det företag som det fasta driftstället är en del av. I det andra steget bestäms en armlängdsmässig ersättning för mellanhavanden (dealings) mellan det fasta driftstället och resten av företaget. Dessa båda steg gör det möjligt att fastställa det fasta driftställets vinster eller förluster från hela dess verksamhet inklusive transaktioner med andra oberoende företag, transaktioner med närstående företag (genom direkt tillämpning av vägledningen i OECD:s riktlinjer för internprissättning) och mellanhavanden (dealings) med andra delar av företaget (2008 års rapport del I punkt 13 och 2010 års rapport del I punkt 10).