OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Med distansförsäljning till Sverige avses att bränsle som frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land köps av någon i Sverige som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet och bränslet avsänds eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning. Avsändaren ska registrera sig hos Skatteverket som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare. Om säljaren inte har registrerat sig som tillfälligt registrerad distansförsäljare eller registrerad distansförsäljare ska den som avser att ta emot bränslet genom distansförsäljning anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket.

Vad är distansförsäljning?

Från och med den 13 februari 2023 gäller nya bestämmelser om distansförsäljning som delvis skiljer sig i sak från de tidigare bestämmelserna om distansförsäljning i LSE. För att bränsle som förs in till Sverige ska omfattas av bestämmelserna om distansförsäljning ska enligt 4 c kap. 1 § LSE beskattat bränsle

  • köpas av någon i Sverige som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet, och
  • avsändas eller transporteras direkt eller indirekt hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Bestämmelsen grundar sig på artikel 44.1 i punktskattedirektivet.

De huvudsakliga skillnaderna mellan de nya bestämmelserna om distansförsäljning och de tidigare bestämmelserna om distansförsäljning i LSE är att begreppet säljare har bytts ut mot det mer generella avsändare som bedriver en självständig ekonomisk verksamhet (jfr prop. 2021/22:61 s. 252). Det innebär att de nya bestämmelserna om distansförsäljning inte omfattar överföringar av punktskattepliktigt bränsle som görs utan vinstsyfte och som inte utgör gåvoförsändelser. Sådana flyttningar får istället hanteras under förfarandet för beskattade varor (jfr prop. 2021/22:61 s. 255). Av förarbetena framgår att någon betydande skillnad i sak inte är avsedd med att byta ut begreppet säljare mot begreppet avsändare. Den som säljer bränsle och som ordnar med transporten för bränslet själv eller genom någon annan ska även enligt de nya bestämmelserna anmäla sig för registrering som distansförsäljare (jfr prop. 2021/22:61 s 253).

En annan skillnad är att begreppet förvärvar har bytts ut mot köps. I begreppet köps får anses ingå bränsle som avsänds inom ramen för affärsrelationer mellan distansförsäljaren och köparen även om ingen köpeskilling erlagts för det specifika bränslet. Ett exempel skulle kunna vara ett varuprov för en ny produkt som sänds ut till köpare av annat bränsle eller en produkt som ingår på köpet vid köp av annat bränsle (jfr prop. 2021/22:61 s. 363 f och s. 463).

Med beskattat bränsle avses att bränslet har frisläppts för konsumtion i ett annat EU-land

Bestämmelserna om distansförsäljning förutsätter att det är fråga om beskattat bränsle (4 c kap. 1 § LSE). Med beskattat bränsle avses bränsle som har beskattats i ett EU-land (jfr 1 kap. 20 § LSE).

Den skatt som har betalats i avsändarlandet kan under vissa förutsättningar återbetalas i avsändarlandet (jfr artikel 44.5 i punktskattdirektivet).

Någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet köper bränslet

Att bränslet ska köpas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet innebär att bestämmelserna om distansförsäljning bara ska tillämpas vid försäljning till privatpersoner eller offentligrättsliga organ. Om en näringsidkare köper beskattat bränsle från ett annat EU-land ska i stället varorna flyttas enligt förfarandet för beskattade varor enligt bestämmelserna i 4 d kap. LSE.

Bränsle som avsänds eller transporteras hit från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver självständig ekonomisk verksamhet

För att bestämmelserna om distansförsäljning ska vara tillämpliga krävs att bränslet finns i ett annat EU-land varifrån det avsänds eller transporteras hit från det EU-landet av en avsändare som bedriver självständig ekonomisk verksamhet eller någon annan för dennes räkning (4 c kap. 1 § 2 LSE). Enligt de tidigare bestämmelserna om distansförsäljning i LSE föreskrevs att bränslet skulle transporteras hit från ett annat EU-land av säljaren eller för säljarens räkning. Av förarbetena framgår att någon betydande skillnad i sak inte är avsedd med att byta ut begreppet säljare mot begreppet avsändare. Detta innebär att den som säljer bränsle och som ordnar med transporten för bränslet själv eller genom någon annan ska anmäla sig för registrering som distansförsäljare. En sådan säljares ansvar att registrera sig som distansförsäljare påverkas inte av att själva transporten hanteras av en transportör vilken bedriver självständig ekonomisk verksamhet. Vidare framgår av förarbetena att om det förekommer att någon annan än säljaren, som är involverad i avsändandet av bränslet och som bedriver självständig ekonomisk verksamhet, anmäler sig för registrering som distansförsäljare för det aktuella bränslet finns det inte grund att vägra registrering för denne. Denne får då anses ta över säljarens ansvar att registrera sig för distansförsäljningen (jfr prop. 2021/22:61 s 253).

Eftersom det fortfarande finns ett inslag av försäljning i bestämmelserna (bränslet ska köpas av någon som inte bedriver självständig ekonomisk verksamhet) och någon ändring i sak inte är avsedd med att byta ut begreppet säljare mot begreppet avsändare kan även förarbetsuttalanden till de tidigare bestämmelserna om distansförsäljning i LSE vara till ledning för hur bestämmelserna ska tillämpas. I förarbetsuttalanden till de tidigare bestämmelserna i LSE har klargjorts att det inte har någon betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om distansförsäljning i vilket land säljaren befinner sig (jfr prop. 2009/10:40 s. 168 och s. 191). Detta uttalande bör även fortsättningsvis tillmätas betydelse för hur bestämmelserna om distansförsäljning ska tillämpas. Bestämmelserna ska tillämpas på så sätt det är fråga om distansförsäljning om en privatperson i Sverige via internet beställer bränsle från en säljare med säte i Norge, och där bränslet finns i Spanien, om bränslet avsänds eller transporteras hit från Spanien av en avsändare som bedriver självständig ekonomisk verksamhet eller någon annan för dennes räkning. Däremot är det inte distansförsäljning till Sverige när privatpersonen i Sverige beställer bränsle som finns i Spanien, om en avsändare flyttar bränslet från Spanien till Danmark och där överlämnar bränslet till en fraktförare som agerar på uppdrag av den svenska beställaren. Då förs bränslet in till Sverige av beställaren, eller för beställarens räkning, och förfarandet för beskattade varor ska användas då bränslet flyttas till Sverige från Danmark. Det är inte heller fråga om distansförsäljning om en avsändare flyttar bränsle från ett annat EU-land till t.ex. en filial eller ett lager i Sverige och därifrån flyttar bränslet vidare till en beställare i Sverige. Även i ett sådant fall ska förfarandet för beskattade varor användas då bränslet flyttas till Sverige (jfr prop. 2009/10:40 s. 168 och s. 191 jämförd med prop. 2021/22:61 s. 253).

Eftersom det inte har någon betydelse för tillämpningen av bestämmelserna om distansförsäljning i vilket land säljaren befinner sig är det fråga om distansförsäljning även när säljaren befinner sig i Sverige. Det under förutsättning att bränslet avsänds eller transporteras till Sverige från ett annat EU-land av en avsändare som bedriver självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning.

Om bränslet inte avsänds av någon som bedriver självständig ekonomisk verksamhet eller av någon annan för dennes räkning, utan i stället avsänds från en privatperson i en annan medlemsstat till en privatperson i Sverige är det inte fråga om distansförsäljning (jfr prop. 2021/22:61 s. 364 och s. 463).

Förutsättningar för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare

Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning, och som inte är registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 3 § LSE, ska innan bränslet avsänds från det andra EU-landet anmäla sig till Skatteverket för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare (4 c kap. 2 § första stycket LSE).

En registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare ska avse en särskilt angiven flyttning (4 c kap. 2 § andra stycket LSE). Med en flyttning avses bränsle som flyttas till en och samma mottagare. Om avsändaren ska skicka bränsle till flera olika mottagare eller dela upp en mottagares beställning i flera leveranser behöver således flera anmälningar för registrering göras (prop. 2021/22:61 s. 364 och s. 463).

För registrering krävs att säkerhet ska ha ställts för den skatt som kan påföras i Sverige eller ett annat EU-land för bränslet (4 c kap. 2 § andra stycket LSE). Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan varorna flyttas från det andra EU-landet (prop. 2021/22:61 s. 257).

Säkerheten ska kunna tas i anspråk i minst sex månader från den dag ett beslut om avregistrering av den tillfälligt registrerade distansförsäljaren blir gällande [4 c kap. 2 § tredje stycket LSE (se även prop. 2021/22:61 s. 241)].

Säkerheten får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har en tillfälligt registrerad distansförsäljare påförts skatt i ett annat EU-land, får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid (4 c kap. 2 § andra stycket LSE).

Anmälan på fastställt formulär

En anmälan om registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare ska göras på fastställt formulär (SKV 5336) (14 § FSE).

Avregistrering

Skatteverket ska avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare när den aktuella flyttningen avslutas (4 c kap. 5 § första stycket LSE).

Eftersom flyttningar vid distansförsäljning inte hanteras i EMCS får Skatteverket inte någon information om att flyttningen har avslutats. En bedömning får göras utifrån andra omständigheter, exempelvis att den tillfälligt registrerade distansförsäljaren lämnat in en deklaration (jfr prop. 2021/22:61 s. 366 och s. 464).

Vidare ska Skatteverket avregistrera en tillfälligt registrerad distansförsäljare om förutsättningarna för registrering inte längre finns (4 c kap. 5 § första stycket LSE). Det kan exempelvis handla om att det aktuella bränslet inte längre ska flyttas, t.ex. därför att försäljningen som låg till grund för registrering inte blev av (jfr prop. 2021/22:61 s. 366 och s. 464).

Förutsättningar för registrering som registrerad distansförsäljare

Den som avser att avsända bränsle genom distansförsäljning vid mer än enstaka tillfällen får anmäla sig till Skatteverket för registrering som registrerad distansförsäljare (4 c kap. 3 § första stycket LSE).

En registrering som registrerad distansförsäljare utgör en stående registrering och begränsas inte till en flyttning. Den som registreras som registrerad distansförsäljare ska ställa en generell säkerhet för de flyttningar som denne är avsändare för. Om tillräcklig säkerhet är ställd behöver därmed en registrerad distansförsäljare inte kontakta Skatteverket inför varje flyttning (jfr prop. 2021/22:61 s. 257)

Registrering som registrerad distansförsäljare ska göras om avsändaren (4 c kap. 3 § andra stycket LSE)

  1. har ställt säkerhet för skatten enligt 4 c kap. 4 § LSE.
  2. inte har obetalda belopp med mer än 2 000 kr för skatter och avgifter på skattekontot vid en särskild avstämning av detta, och
  3. inte har obetalda belopp för skatter, avgifter, böter eller andra fordringar till staten som vid verkställighet enligt utsökningsbalken handläggs i allmänt mål och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning.

En avsändare som inte uppfyller kraven för att vara registrerad distansförsäljare är i stället hänvisad till att anmäla sig för registrering som tillfälligt registrerad distansförsäljare (jfr prop. 2021/22:61 s. 365 och s. 464).

Ställande av säkerhet

En registrerad distansförsäljare ska ställa en generell säkerhet för skatten på de flyttningar för vilka denne är avsändare (jfr prop. 2021/22:621 s. 258). Säkerheten ska ställas hos Skatteverket innan en flyttning av bränslet påbörjas (4 c kap. 4 § första stycket LSE). I syfte att säkerställa att det finns fullgod säkerhet för såväl de skatteanspråk som kan riktas mot mottagaren på grund av oegentligheter under flyttningen som för den skatt som ska betalas i Sverige ska säkerhet som lägst ställas med ett belopp som motsvarar skatten som vid varje tidpunkt belöper på bränslet som är under flyttning från distansförsäljaren. Genom en säkerhet som utgår från skatten för bränslet som flyttas vid varje tidpunkt underlättas Skatteverkets kontrollmöjligheter av att den ställda säkerheten är godtagbar vid varje tidpunkt och Skatteverket kan snabbt reagera om det visar sig att verksamheten ökar i sådan omfattning att säkerheten inte längre är tillräcklig (jfr prop. 2021/22:61 s. 258).

Säkerhetens storlek, vid anmälan om registrering, grundas på en uppskattning av avsändaren angående vilka flyttningar som kommer att ske den närmaste tiden. Det ankommer på avsändaren att därefter kontinuerligt säkerställa att det finns tillräcklig säkerhet (jfr prop. 2021/22:61 s. 258).

Säkerheten ska kunna tas i anspråk under minst sex månader från den dag beslutet om avregistrering blir gällande, om distansförsäljaren avregistreras (4 c kap. 4 § tredje stycket LSE). Ställd säkerhet får tas i anspråk om påförd skatt inte betalas i rätt tid. Har den certifierade mottagaren påförts skatt i ett annat EU-land får säkerheten tas i anspråk om skattefordran är befogad och skatten inte har betalats i rätt tid (4 c kap. 4 § andra stycket LSE).

Obetalda belopp på skattekontot

En registrering som distansförsäljare förutsätter att aktören inte har obetalda skatter eller avgifter med mer än 2 000 kr vid en särskild avstämning av skattekontot (4 c kap. 3 § andra stycket 2 LSE). Med skattekontot avses det konto för skattebetalning som regleras i 61 kap. SFL.

Skulder till staten som överlämnats till Kronofogdemyndigheten

Även andra skulder till staten, än obetalda belopp på skattekontot, ska beaktas vid prövningen av om aktören ska beviljas registrering som registrerad distansförsäljare. Det kan vara böter, vite, skatt, tull, avgift och andra medel som staten har rätt till. Villkoret omfattar belopp som vid verkställighet handläggs i allmänt mål enligt 1 kap. 6 § utsökningsbalken och som har överlämnats till Kronofogdemyndigheten [4 c kap. 3 § andra stycket 3 LSE (se vidare prop. 2021/22:61 s. 259)].

Anmälan på fastställt formulär

En anmälan om registrering som registrerad distansförsäljare ska göras på fastställt formulär (SKV 5336) (14 § FSE).

Den som nekats registrering med anledning av obetalda skulder kan anmäla sig för registrering igen när skulderna betalats

Den som inte medges registrering som registrerad distansförsäljare på grund av obetalda belopp avseende skatter eller avgifter på skattekontot kan anmäla på nytt för registrering. Om det då vid en särskild avstämning av skattekontot visar sig att det inte längre finns obetalda belopp avseende skatter och avgifter kan aktören registreras, om övriga förutsättningar är uppfyllda. Eventuella nya skatter eller avgifter att betala ska beaktas vid sådan avstämning av skattekontot (jfr prop. 2021/22:61 s. 243).

Motsvarande gäller för det fall att registrering nekats med anledning av andra skulder till staten. Om det inte längre finns skulder till staten kan registrering ske, om övriga förutsättningar är uppfyllda.

Avregistrering

Skatteverket får avregistrera en registrerad distansförsäljare enligt 4 c kap. 5 § andra stycket LSE om:

  • förutsättningarna för registrering inte längre finns. Det kan exempelvis vara att den registrerade distansförsäljaren har obetald skatt eller skulder (jfr prop. 2021/22:61 s. 366 och s. 464),
  • ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
  • distansförsäljaren begär det.

Ett beslut om avregistrering gäller omedelbart om inte något annat anges i beslutet (4 c kap. 5 § tredje stycket LSE).

Anmälningsskyldighet för mottagaren

En mottagare av bränsle som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som varken är tillfälligt registrerad distansförsäljare för flyttningen eller registrerad distansförsäljare ska anmäla flyttningen av bränslet till Skatteverket innan bränslet avsänds från det andra EU-landet (4 c kap. 6 § LSE och prop. 2021/22:61 s. 367 och s. 464).

Genom kravet på anmälningsskyldighet för mottagaren vid distansförsäljning tydliggörs mottagarens ansvar i de fall denne köper varor från någon som inte är registrerad hos Skatteverket. Om avsändaren inte registrerat sig är det mycket svårt för Skatteverket och Tullverket att känna till att flyttningen av bränslet kommer att ske. Mottagaren föreslås vara skyldig att till Skatteverket anmäla flyttningen av bränslet om denna avser att ta emot bränsle som avsänds till Sverige genom distansförsäljning från någon som inte är tillfälligt registrerad distansförsäljare för den aktuella flyttningen eller registrerad distansförsäljare. Anmälningsskyldigheten för den svenska mottagaren syftar till att säkerställa att skatt betalas i Sverige (jfr prop. 2021/22:61 s. 262).

En anmälan har endast någon betydelse om det faktiskt är fråga om en flyttning genom distansförsäljning enligt definitionen i 4 c kap. 1 § LSE. Om det i stället är fråga om en flyttning som omfattas av kraven på att använda förfarandet för beskattade varor kommer inte en anmälan enligt denna bestämmelse att påverka de skyldigheter som följer för bränslet som ska flyttas under förfarandet för beskattade varor. Frågan om det är en flyttning genom distansförsäljning får bedömas utifrån kriterierna för distansförsäljning i 4 c kap. 1 § LSE och omständigheterna i det aktuella fallet (jfr prop. 2021/22:61 s. 367 och s. 464).

Anmälan på fastställt formulär

Anmälan som mottagare vid distansförsäljning ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställts av Skatteverket (SKV 5477) (14 § FSE).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV (EU) 2020/262 av den 19 december 2019 om allmänna regler för punktskatt (omarbetning) [1] [2]

Lagar & förordningar

Propositioner