OBS: Detta är utgåva 2023.16. Visa senaste utgåvan.

Skattetillägg får inte tas ut om det grundas på

en felaktighet eller passivitet som leder till att en rapportavgift tas ut.

Nytt: 2023-12-20

Sidan har tillkommit med anledning av de nya reglerna om tilläggsskatt för företag i stora koncerner som träder i kraft den 1 januari 2024

Skattetillägg ska inte tas ut för brister som ligger till grund för rapportavgift

Om en rapportavgift tas ut ska skattetillägg på tilläggsskatt inte tas ut till den del det grundas på samma felaktighet eller passivitet som leder till rapportavgiften (49 kap. 10 d § SFL). Detta gäller såväl för skattetillägg som avser den rapporterande enheten, d.v.s. den enhet som kan påföras en rapportavgift, som för skattetillägg avseende en annan koncernenhet (prop. 2023/24:32 s. 430).

En rapportavgift ska tas ut av den som lämnar tilläggskatterapport om rapporten innehåller allvarliga brister. Brister i en tilläggsskatterapport är allvarliga t.ex. om de har orsakat att tilläggsskatt inte påförts trots att det fanns grund för det.

Ett bristfälligt uppgiftslämnande i en tilläggsskatterapport kan få till följd att en koncernenhet som ska redovisa underlag för tilläggsskatt i en tilläggsskattedeklaration gör det felaktigt eller inte alls. Detta innebär att samma brist i vissa fall kan medföra att det som utgångspunkt finns grund för både rapportavgift och skattetillägg. Det kan exempelvis vara fråga om att tilläggsskatterapporten innehåller felaktiga uppgifter som leder till en felaktig beräkning av den effektiva skattesatsen så denna överstiger minimiskattesatsen på 15 procent (d.v.s. tilläggsskatt ska inte tas ut). I en sådan situation orsakar de felaktiga uppgifterna att tilläggsskatt inte påförs och bristerna bör därför anses vara allvarliga, vilket innebär att det finns grund för att ta ut en rapportavgift hos den rapporterande enheten. Samma brister kan även medföra att det som utgångspunkt finns grund för att ta ut ett skattetillägg för den koncernenhet som skulle ha redovisat tilläggsskatten i en tilläggsskattedeklaration. I denna situation ska dock inget skattetillägg tas ut.

Sanktioner i en annan stat eller jurisdiktion

Undantaget från möjligheten att ta ut ett skattetillägg gäller när en rapportavgift tas ut i enlighet med de svenska reglerna (49 e kap. SFL). Om det i stället är fråga om att samma felaktighet eller passivitet som skattetillägget grundas på även har lett till en sanktion för den rapporterande enheten i en annan stat eller jurisdiktion så ska detta i stället beaktas inom ramen för befrielsebedömningen (51 kap. 4 § 1 SFL).

Om ett skattetillägg redan har påförts

Om en rapportavgift tas ut efter att ett skattetillägg redan påförts för samma felaktighet eller passivitet som ligger till grund för rapportavgiften, ska skattetillägget omprövas så att inte samma brist leder till dubbla sanktioner (prop. 2023/24:32 s. 430).

Referenser inom skattetillägg