Områden: Inkomstskatt, Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKV A 2012:29

OBS! Dessa allmänna råd har ersatts av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2013:21) att tillämpas fr.o.m. den 1 januari 2014.

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 20131.

 

1  Bilförmån

Enligt 11 kap. 1 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska bl.a. förmåner och andra inkomster som erhålls på grund av tjänst tas upp som intäkt, om inte något annat anges i 8 kap. eller 11 kap. IL. Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5–11 och 18, 19 och 19 b §§ IL.

Av 22 kap. 7 § andra stycket IL följer att uttag ur näringsverksamhet i form av användande av bil ska värderas enligt samma regler.

Allmänna råd:

Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet.

En anställd som hyr bil av arbetsgivaren eller i övrigt betalar för privat användning bör anses ha bilförmån. Den som är anställd hos ett biluthyrningsföretag, eller annat företag som regelmässigt hyr ut bilar till konsumenter på marknadsmässiga villkor, och som hyr bil på samma villkor som gäller för konsumenterna bör inte anses ha bilförmån.

En anställd som har ingått ett förmånligt hyresavtal med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrningsföretag eller annat bolag inom koncernen, bör anses ha bilförmån om det finns ett samband mellan avtalet och anställningen. Detsamma gäller då ett förmånligt hyresavtal har ingåtts på grund av att bilen även används för reklamändamål.

Även om en anställd formellt sett själv äger en bil bör denne anses ha bil-förmån t.ex. då

– bilen på grund av anställningen har förvärvats på mycket förmånliga villkor såsom vid ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt sett innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt, eller

–  den anställde har förvärvat bilen av sin arbetsgivare med skyldighet att amor-tera endast obetydliga belopp och utan att betala kontant.

En anställd som använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning bör anses ha bilförmån även om bilen används främst för resor mellan bostad och arbetsplats.

Med bil avses personbil, tung personbil med totalvikt över3 500 kg , lätt lastbil och liknande fordon som kan utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbil som registrerats som personbil klass II eller som lätt lastbil i vägtrafikregistret.

Reglerna för bilförmån tillämpas inte för tung lastbil, husbil som registrerats som tung lastbil, buss, motorcykel, terrängskoter m.fl. fordon. För sådana fordon beräknas värdet av privat användning till marknadsvärdet i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil med totalvikt över 3 500 kg . Med buss avses ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål.

Enligt 61 kap. 11 § andra stycket IL ska förmånen värderas till noll kronor om den skattskyldige haft bilförmån i bara ringa omfattning.

Allmänna råd:

Med ringa omfattning bör avses privat användning vid högst tio tillfällen. Stopp som görs av privata skäl under en pågående tjänstekörning, och som endast medför en mindre förlängning av resvägen, bör inte räknas som sådant tillfälle.För husbil bör även varje påbörjat dygn med privat användning för boende eller övernattning räknas som sådant tillfälle.

 

2  Värdering av bilförmån

2.1  Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med bilmodell bilar av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt 61 kap. 6 § andra stycket IL det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Allmänna råd:

En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång.Med nybilspris, anskaffningsutgift och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

Då Skatteverket ännu inte har fastställt nybilspriset för en ny bilmodell som har introducerats på marknaden bör det marknadspris som en generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas.

Det årliga bilförmånsvärdet, exklusive drivmedelsförmån, bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.

2.2  Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet ska enligt 61 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anskaffningsutgiften för eventuell extrautrustning som ingår i förmånen läggas till nybilspriset, dock inte anskaffningsutgift för alkolås.

Detta gäller dock inte om nybilspriset beräknats enligt 61 kap. 7 § IL. För en bilmodell som är sex år eller äldre, ska nybilspriset i sådant fall anses vara det högsta av

     –  det verkliga nybilspriset och anskaffningsutgiften för extrautrustning enligt 61 kap. 6 och 8 §§ IL, och

   –  fyra prisbasbelopp.

Allmänna råd:

Som extrautrustning bör avses sådan utrustning som är avsedd att användas på en bil. Utrustningen kan antingen vara fast monterad eller monterad så att den går att avlägsna. Det bör sakna betydelse vid vilken tidpunkt liksom för vilket ändamål utrustningen anskaffats, såsom för bilens funktion, körsäkerhet eller för de resandes bekvämlighet.

Med anskaffningsutgift för extrautrustning avses utgiften vid anskaffningstillfället för material och arbete inklusive mervärdesskatt.

Exempel på extrautrustning är automatisk växellåda, antisladdsystem, automatisk parkeringshjälp, farthållare, extraljus, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, kupévärmare, centrallås, larmanordning, takräcke, lastbox, bilbarnstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, ljudanläggning, DVD-spelare, färddator, väg- och trafikinformationssystem och GPS-navigator, förutsatt att utrustningen inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen.

Utrustning enbart för tjänstebruk såsom vinsch, kran eller liknande anordning bör inte beaktas vid förmånsvärderingen.

Sedvanlig rabatt som lämnats vid köp av extrautrustning bör reducera anskaffningsutgiften, dock högst motsvarande den rabatt som lämnas till privatpersoner (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gett nedsättning av totalpriset eller om utrustning ingått utan kostnad, proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnats på priset för enbart bilen bör inte ge någon reduktion.

Som exempel har en bil ett pris på 180 000 kr hos en bilhandlare och den förses med extrautrustning för 20 000 kr, dvs. det totala priset är 200 000 kr. Då köparen får en rabatt på 10 000 kr (5 % av 200 000 kr) betalar således denne 190 000 kr. Anskaffningsutgiften för utrustningen anses då vara 19 000 kr (20 000 x [1 - 0,05] ). Detta belopp läggs till bilens nybilspris i Skatteverkets billista.

Då extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivarens kostnad väsentligt understiger ordinarie anskaffningsutgift bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningsutgift.

Är bilen tio år eller äldre bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny. Vidare bör bortses från extrautrustning som den anställde själv anskaffat och bekostat och som senare kan flyttas till annan bil, t.ex. bilstereo

2.3  Miljöbil

Av 61 kap.8 a§ inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen.

Allmänna råd:

I nedanstående tabeller redovisas bilar med mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel (miljöbilar) med tillverkningsår 2012-2013 samt de bilar som vid nedsättning bör anses som närmast jämförbara med dessa.

Vad gäller alkoholdrivna miljöbilar har närmast jämförbara konventionella bil i vissa fall ett högre nybilspris än miljöbilen. I sådant fall bör miljöbilen anses utgöra jämförbar bil vid tillämpning av reglerna om nedsättning. Nedsättning bör då ske med utgångspunkt i nybilspriset för den aktuella miljöbilen, vilket i tabellerna nedan markeras med "samma".

1 Beträffande beskattningsåret 2012, se SKV A 2011:32. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2012:21

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2012

Miljöbilar

 

Jämförbara bilar

 

12CI005

Citroën C-Zero

12CI006

Citroën C1 1.0i

12CV036

Chevrolet Volt

12CV035

Chevrolet Cruze 1.8 LT

12FI015

Fiat Doblò 1.4 T-JET Natural Power Emotion

12FI014

Fiat Doblò 1.4 Emotion

12FI042

Fiat Punto 1.4 70 hk Natural Power Easy

12FI039

Fiat Punto 1.2 69 hk Easy

12FI502

Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG

12FI503

Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk

12FS001

Fisker Karma

12FS001

med avdrag 469 000 kr = 530 000 kr

12IV516

Iveco Daily 35C14 chassi gas

12IV511

Iveco Daily 35C13 chassi

12IV515

Iveco Daily 35C14 chassi gas dubbelhytt

12IV512

Iveco Daily 35C13 chassi dubbelhytt

12IV517

Iveco Daily 35C14 skåp gas

12IV513

Iveco Daily 35C13 skåp

12IV537

Iveco Daily 35S14 chassi gas

12IV533

Iveco Daily 35S13 chassi

12IV538

Iveco Daily 35S14 skåp gas

12IV535

Iveco Daily 35S13 skåp

12MB088

Mercedes Benz E 200 NGT aut Sedan

12MB079

Mercedes Benz E 200 BlueEfficiency Sedan, med tillägg 15 000 kr = 382 900 kr

12MB133

Mercedes Benz E 200 NGT Business aut Sedan

12MB081

Mercedes Benz E 200 Business Sedan, med tillägg 15 000 kr = 393 900 kr

12MB521

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi Enkelhytt

12MB518

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt

12MB522

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi

12MB519

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi

12MB523

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp

12MB520

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp

12MI005

Mitsubishi i-MiEV

12MI003

Mitsubishi Colt 1.3 AS&G 5d

12NI014

Nissan Leaf el

12NI055

Nissan Qashqai 1.6L-IS Acenta Stop/Start 2WD, med tillägg 7 000 kr = 204 500 kr

12OP001

Opel Ampera 150 hk el

12OP004

Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d

12OP040

Opel Zafira Enjoy 1.6 T CNG 150 hk

12OP039

Opel Zafira Enjoy 1.4 T 140 hk

12PE077

Peugeot iOn

12PE003

Peugeot 107 Premium 1.0 5d

12RE516

Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits

12RE501

Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg 12 000 kr = 153 000 kr

12RE517

Renault Z.E. Maxi 5-sits

12RE501

Renault Kangoo Express Confort 1.6, med tillägg 23 900 kr = 164 900 kr

12RE519

Renault Kangoo Z.E.

12RE501

Renault Kangoo Express Confort 1.6

12SB021

Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Business

12SB019

Subaru Legacy 2.5i Station aut Business

12SB022

Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut Sport

12SB020

Subaru Legacy 2.5i Station aut Sport

12SB023

Subaru Legacy 2.5i Station CNG aut

12SB018

Subaru Legacy 2.5i Station aut

12SB030

Subaru Outback 2.5i CNG aut Business

12SB028

Subaru Outback 2.5i aut Business

12SB031

Subaru Outback 2.5i CNG aut

12SB027

Subaru Outback 2.5i aut

12SK151

Skoda Citigo Elegance 68 hk CNG

12SK149

Skoda Citigo Elegance 60 hk

12TE001

Tesla Roadster 2.5

12TE001

med avdrag 535 700 kr = 425 000 kr

12TE002

Tesla Roadster Sport 2.5

12TE002

med avdrag 592 300 kr = 540 000 kr

12TO027

Toyota Prius Laddhybrid

12TO009

Toyota Avensis 1.8 Kombi

12VW003

Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel

12VW001

Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk

12VW008

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel

12VW006

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk

12VW013

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel

12VW011

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk

12VW017

Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel

12VW015

Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk

12VW021

Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel

12VW018

Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105hk

12VW024

Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel

12VW023

Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0

12VW032

Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel

12VW031

Volkswagen Caravelle Trendline 2.0

12VW040

Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel

12VW039

Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk

12VW089

Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters

12VW090

Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel, med tillägg 20 000 kr = 259 900 kr

12VW101

Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk EcoFuel Masters

12VW102

Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel, med tillägg 20 000 kr = 269 900 kr

12VW142

Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters

12VW140

Volkswagen Touran TSI 140 hk Masters

12VW505

Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel

12VW503

Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk

12VW513

Volkswagen Caddy skåp 2.0 EcoFuel

12VW508

Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk

12VW530

Volkswagen Transporter kombi 2.0 ECoBifuel

12VW529

Volkswagen Transporter kombi 2.0

12VW538

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel

12VW537

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0

12VW545

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel

12VW544

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0

12VW552

Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel

12VW551

Volkswagen Transporter skåp 2.0

12VO048

Volvo V70 Bi-Fuel

12VO048

(samma)

12VO289

Volvo V60 D6 AWD Laddhybrid

12VO154

Volvo V60 D5 AWD Summum

13VO272

Volvo V70 T4F Summum

13VO267

Volvo V70 T4 Summum

Övriga miljöbilar 2012

Miljöbilar

 

Jämförbara bilar

 

12AU022

Audi A3 1.6 e E85 Sport

12AU022

(samma)

12AU049

Audi A3 Sportback 1.6 e E85 Sport

12AU049

(samma)

12AU050

Audi A3 Sportback 1.6 e E85

12AU050

(samma)

12AU078

Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E85 quattro

12AU078

(samma)

12AU079

Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E85

12AU079

(samma)

12AU091

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85

12AU091

(samma)

12AU092

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85

12AU092

(samma)

12AU166

Audi Q5 2.0 TFSI Hybrid quattro

12AU165

Audi Q5 2.0 TFSI 211 hk quattro, med tillägg 61 400 kr = 444 800 kr

12AU223

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Hybrid

12AU224

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic

12AU228

Audi A8 2.0 TFSI Hybrid

12AU228

samma, med avdrag 137 500 kr = 687 500 kr

12BM124

BMW Activehybrid 7 Limousine

12BM117

BMW 750iA Limousine

12BM123

BMW Activehybrid 7 L Limousine

12BM119

BMW 750LiA Limousine

12BM174

BMW ActiveHybrid 5 Sedan

12BM093

BMW 535i Sedan

12BM218

BMW ActiveHybrid 3

12BM061

BMW 335i Sedan

12BM219

BMW ActiveHybrid 7 L Limousine 6 cyl

12BM116

BMW 740LiA Limousine

12BM220

BMW ActiveHybrid 7 Limousine 6 cyl

12BM115

BMW 740iA Limousine

12CI042

Citroën DS5 Hybrid4 Business

12CI041

Citroën DS5 HDI 160 hk Business

12CI043

Citroën DS5 Hybrid4

12CI040

Citroën DS5 HDI 160 hk

12DC004

Dacia Logan MCV Ambiance 7 sits etanol

12DC004

(samma)

12DC005

Dacia Logan MCV Ambiance etanol

12DC005

(samma)

12DC006

Dacia Logan MCV etanol

12DC006

(samma)

12DC007

Dacia Logan MCV Laureate 7 sits etanol

12DC007

(samma)

12DC008

Dacia Logan MCV Laureate etanol

12DC008

(samma)

12DC009

Dacia Sandero 1.6 Ambiance etanol

12DC009

(samma)

12DC010

Dacia Sandero 1.6 etanol

12DC010

(samma)

12DC011

Dacia Sandero 1.6 Laureate etanol

12DC011

(samma)

12DC012

Dacia Duster 1.6 etanol 4X2

12DC012

(samma)

12DC017

Dacia Logan MCV Story 7 sits

12DC017

(samma)

12FO002

Ford C-Max Titanium 1.6 Flexifuel

12FO002

(samma)

12FO011

Ford C-Max Trend 1.6 Flexifuel

12FO011

(samma)

12FO044

Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 5d

12FO044

(samma)

12FO045

Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel kombi

12FO045

(samma)

12FO060

Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 5d

12FO060

(samma)

12FO061

Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel kombi

12FO061

(samma)

12FO070

Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO070

(samma)

12FO077

Ford Galaxy Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO077

(samma)

12FO084

Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO084

(samma)

12FO104

Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

12FO104

(samma)

12FO105

Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

12FO105

(samma)

12FO120

Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

12FO120

(samma)

12FO121

Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

12FO121

(samma)

12FO146

Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

12FO146

(samma)

12FO147

Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

12FO147

(samma)

12FO154

Ford S-Max Business 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO154

(samma)

12FO162

Ford S-Max Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO162

(samma)

12FO175

Ford S-Max Trend 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO175

(samma)

12FO220

Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

12FO220

(samma)

12FO221

Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

12FO221

(samma)

12FO228

Ford S-Max Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk

12FO228

(samma)

12HO042

Honda CR-Z 1.5 GT Hybrid

12HO042

med avdrag 55 000 kr = 199 900 kr

12HO043

Honda Insight 1.3 Comfort Hybrid

12HO049

Honda Jazz 1.4 Comfort

12HO044

Honda Insight 1.3 Elergance Hybrid

12HO050

Honda Jazz 1.4 Elegance

12HO047

Honda Jazz 1.3 Comfort Hybrid

12HO049

Honda Jazz 1.4 Comfort

12HO048

Honda Jazz 1.3 Elegance Hybrid

12HO050

Honda Jazz 1.4 Elegance

12JE006

Jeep Grand Cherokee Overland 3.6 V6 E85

12JE006

(samma)

12KO002

Koenigsegg Agera R

12KO002

(samma)

12LE001

Lexus CT200h

12LE001

med avdrag 63 400 kr = 206 500 kr

12LE002

Lexus GS450h

12LE002

med avdrag 119 300 kr = 437 100 kr

12LE009

Lexus LS600h L

12LE008

Lexus LS460, med tillägg 186 200 kr = 1 085 800 kr

12LE010

Lexus LS600h

12LE008

Lexus LS460

12LE011

Lexus RX450h

12LE011

med avdrag 119 300 kr = 460 300 kr

12LE014

Lexus GS450h, nya modellen

12LE013

Lexus GS250, nya modellen

12MB176

Mercedes Benz S 400 Hybrid

12MB169

Mercedes Benz S 350 BlueEfficiency

12MB177

Mercedes Benz S 400L Hybrid

12MB173

Mercedes Benz S 350L BlueEfficiency

12MB208

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Hybrid Kombi

12MB102

Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Kombi

12MB209

Mercedes Benz E 300 Blue TEC Hybrid Sedan

12MB108

Mercedes Benz E 250 CDI BlueEfficiency Sedan

12OP025

Opel Insignia Edition Kombikupé 2.0 Turbo ECOTEC E85 220 hk

12OP025

(samma)

12OP028

Opel Insignia Edition Sports Tourer 2.0 Turbo ECOTEC E85 220 hk

12OP028

(samma)

12PE112

Peugeot 3008 Hybrid4 Active Business

12PE021

Peugeot 3008 Active 2.0 HDi

12PE113

Peugeot 3008 Hybrid4 Active

12PE021

Peugeot 3008 Active 2.0 HDi, med tillägg 9 300 kr = 244 200 kr

12PE114

Peugeot 3008 Hybrid4 Allure Business

12PE025

Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg 4 200 kr = 259 100 kr

12PE115

Peugeot 3008 Hybrid4 Allure

12PE025

Peugeot 3008 Allure 2.0 HDi, med tillägg 14 400 kr = 269 300 kr

12PE130

Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid

12PE074

Peugeot 508 SW GT 2.2 HDi Tiptronic Business

12PR018

Porsche Cayenne S Hybrid

12PR033

Porsche Cayenne

12PR030

Porsche Panamera S Hybrid

12PR025

Porsche Panamera

12RE001

Renault Clio 1.2 Flex Fuel Night & Day 5d

12RE001

med avdrag 5 000 kr = 145 900 kr

12RE006

Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 3d

12RE002

Renault Clio 1.2 Authentique 3d

12RE007

Renault Clio 1.2 Flex Fuel Authentique 5d

12RE003

Renault Clio 1.2 Authentique 5d

12RE008

Renault Clio 1.2 Flex Fuel Exception 5d

12RE004

Renault Clio 1.2 Exception 5d

12RE009

Renault Clio 1.2 Flex Fule Night & Day 3d

12RE009

med avdrag 5 000 kr = 141 900 kr

12RE035

Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Expression

12RE035

med avdrag 8 000 kr = 194 900 kr

12RE036

Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Authentique

12RE036

med avdrag 8 000 kr = 185 900 kr

12RE037

Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel Dynamique

12RE037

med avdrag 8 000 kr = 203 900 kr

12RE042

Renault Kangoo Style 1.6 Etanol

12RE042

med avdrag 5 000 kr = 174 000 kr

12RE044

Renault Laguna Sport Tourer 2.0 Flex Fuel Business Bose

12RE044

med avdrag 8 000 kr = 231 500 kr

12RE051

Renault Megane 3 Coupé 1.6 Flex Fuel Dynamique

12RE051

med avdrag 8 000 kr = 178 900 kr

12RE056

Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception

12RE056

med avdrag 8 000 kr = 162 500 kr

12RE064

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Authentique

12RE063

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Authentique

12RE065

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Dynamique

12RE065

med avdrag 8 000 kr = 178 900 kr

12RE066

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Expression

12RE066

med avdrag 8 000 kr = 169 900 kr

12RE083

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Authentique

12RE083

med avdrag 8 000 kr = 170 900 kr

12RE084

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Dynamique

12RE084

med avdrag 8 000 kr = 188 900 kr

12RE085

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel Expression

12RE085

med avdrag 8 000 kr = 179 900 kr

12RE101

Renault Grand Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception

12RE101

samma, med avdrag 8 000 kr = 201 500 kr

12RE109

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Exception

12RE109

samma, med avdrag 8 000 kr = 173 900 kr

12RE117

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception

12RE117

samma, med avdrag 8 000 kr = 186 500 kr

12RE506

Renault Kangoo Express Grand Comfort 1.6 etanol

12RE505

Renault Kangoo Express Grand Comfort 1.6

12SA001

Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportCombi

12SA005

Saab 9-3 Griffin 2.0t SportCombi

12SA002

Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportCombi

12SA006

Saab 9-3 Griffin 2.0T SportCombi

12SA003

Saab 9-3 Griffin 2.0t BioPower SportSedan

12SA007

Saab 9-3 Griffin 2.0t SportSedan

12SA004

Saab 9-3 Griffin 2.0T BioPower SportSedan

12SA008

Saab 9-3 Griffin 2.0T SportSedan

12SA009

Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportCombi

12SA011

Saab Griffin Aero 2.0T SportCombi

12SA010

Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T BioPower SportSedan

12SA012

Saab 9-3 Griffin Aero 2.0T SportSedan

12SA014

Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T BioPOwer

12SA013

Saab 9-3 Griffin Aero Cabriolet 2.0T

12SA020

Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t BioPower

12SA018

Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0t

12SA021

Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T BioPower

12SA019

Saab 9-3 Griffin Cabriolet 2.0T

12SA032

Saab 9-5 Aero BioPower Sedan

12SA034

Saab 9-5 Aero Turbo4 Sedan

12SA036

Saab 9-5 Linear BioPOwer Sedan

12SA039

Saab 9-5 Linear Turbo4 Sedan

12SE011

Seat Altea XL 1.6 MultiFuel 102 hk

12SE011

(samma)

12SE012

Seat Altea XL 1.6 MultiFuel Style 102 hk

12SE012

(samma)

12SE045

Seat Leon 1.6 MultiFuel 102 hk

12SE045

(samma)

12SE046

Seat Leon 1.6 MultiFuel Style 102 hk

12SE046

(samma)

12SK041

Skoda Octavia Ambiente 1.6 Etanol

12SK040

Skoda Octavia Ambiente 1.6

12SK047

Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6 Etanol

12SK046

Skoda Octavia Combi Ambiente 1.6

12SK058

Skoda Octavia Combi Elegance 1.6 Etanol

12SK057

Skoda Octavia Combi Elegance 1.6

12SK073

Skoda Octavia Elegance 1.6 Etanol

12SK072

Skoda Octavia Elegance 1.6

12TO006

Toyota Auris 1.8 Hybrid 5d

12TO002

Toyota Auris 1.33 5d

12TO026

Toyota Prius Hybrid

12TO009

Toyota Avensis 1.8 Kombi

12TO028

Toyota Prius+ Hybrid

12TO037

Toyota Verso 1.8, med tillägg 12 000 kr = 222 700 kr

12TO049

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5d

12TO045

Toyota Yaris 1.33 5d

12VW044

Volkswagen Golf 1.6 MultiFuel

12VW044

(samma)

12VW050

Volkswagen Golf Plus 1.6 MultiFuel

12VW050

(samma)

12VW062

Volkswagen Golf Variant 1.6 MultiFuel

12VW062

(samma)

12VW090

Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel

12VW090

(samma)

12VW102

Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk MultiFuel

12VW102

(samma)

12VW135

Volkswagen Touareg V6 TSI Hybrid

12VW132

Volkswagen Touareg V6 FSI BlueMotion Technology, med tillägg 108 900 kr = 592 900 kr

12VW148

Volkswagen CC TSI 160 hk Multifuel

12VW148

(samma)

12VW158

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 hk MultiFuel BlueMotion Technology, nya modellen

12VW158

(samma)

12VO002

Volvo C30 2.0F Flexifuel R-Design

12VO001

Volvo C30 2.0 R-Design

12VO012

Volvo S40 2.0F Classic

12VO011

Volvo S40 2.0 Classic

12VO022

Volvo S60 T4F

12VO021

Volvo S60 T4

12VO030

Volvo S80 T4F

12VO029

Volvo S80 T4

12VO034

Volvo V50 2.0F Classic

12VO033

Volvo V50 2.0 Classic

12VO044

Volvo V60 T4F

12VO043

Volvo V60 T4

12VO051

Volvo V70 T4F

12VO050

Volvo V70 T4

12VO079

Volvo S40 2.0F Classic Momentum

12VO078

Volvo S40 2.0 Classic Momentum

12VO109

Volvo S60 T4F Kinetic

12VO105

Volvo S60 T4 Kinetic

12VO110

Volvo S60 T4F Momentum

12VO106

Volvo S60 T4 Momentum

12VO111

Volvo S60 T4F R-Design

12VOS60

Volvo S60 T4 R-Design

12VO112

Volvo S60 T4F Summum

12VO108

Volvo S60 T4 Summum

12VO132

Volvo S80 T4F Kinetic

12VO129

Volvo S80 T4 Kinetic

12VO133

Volvo S80 T4F Momentum

12VO130

Volvo S80 T4 Momentum

12VO134

Volvo S80 T4F Summum

12VO131

Volvo S80 T4 Summum

12VO139

Volvo V50 2.0F Classic Momentum

12VO138

Volvo V50 2.0 Classic Momentum

12VO175

Volvo V60 T4F Kinetic

12VO170

Volvo V60 T4 Kinetic

12VO176

Volvo V60 T4F Momentum

12VO171

Volvo V60 T4 Momentum

12VO177

Volvo V60 T4F Ocean Race

12VO172

Volvo V60 T4 Ocean Race

12VO178

Volvo V60 T4F R-Design

12VO173

Volvo V60 T4 R-Design

12VO179

Volvo V60 T4F Summum

12VO174

Volvo V60 T4 Summum

12VO192

Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic

12VO192

(samma)

12VO193

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum

12VO193

(samma)

12VO194

Volvo V70 Bi-Fuel Summum

12VO194

(samma)

12VO215

Volvo V70 T4F Kinetic

12VO210

Volvo V70 T4 Kinetic

12VO216

Volvo V70 T4F Momentum

12VO211

Volvo V70 T4 Momentum

12VO217

Volvo V70 T4F Ocean Race

12VO212

Volvo V70 T4 Ocean Race

12VO218

Volvo V70 T4F R-Design

12VO213

Volvo V70 T4 R-Design

12VO219

Volvo V70 T4F Summum

12VO214

Volvo V70 T4 Summum

El- och laddhybridbilar samt gasdrivna bilar (ej gasol) 2013

Miljöbilar

 

Jämförbara bilar

 

13CV035

Chevrolet Volt

13CV011

Chevrolet Cruze 1.4T LT Halvkombi

13CI004

Citroën C-ZERO

13CI005

Citroën C1 1.0i Comfort 5d

13FI016

Fiat Doblò Emotion 1.4 T-JET Natural Power 120 hk

13FI015

Fiat Doblò Emotion 1.4 95 hk

13FI036

Fiat Punto Easy 1.4 77 hk Natural Power

13FI034

Fiat Punto Easy 1.2 69 hk

13FI502

Fiat Doblò Elegant 1.4T CNG 120 hk

13FI503

Fiat Doblò Elegant 1.6 MultiJet 105 hk

13MB020

Mercedes Benz B 200 NGD Business

13MB017

Mercedes Benz B 200 Business

13MB021

Mercedes Benz B 200 NGD Taxi Edition

13MB017

Mercedes Benz B 200 Business med tillägg 27 000 kr = 286 900 kr

13MB099

Mercedes Benz E 200 Sedan NGT aut

13MB097

Mercedes Benz E 200 Sedan med tillägg

13MB100

Mercedes Benz E 200 Sedan NGT Business aut

13MB098

Mercedes Benz E 200 Sedan med tillägg 15 000 kr = 385 900 kr

13MB525

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Chassi

13MB522

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Chassi Enkelhytt

13MB526

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Kombi

13MB523

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Kombi

13MB527

Mercedes Benz Sprinter 316 NGT Skåp

13MB524

Mercedes Benz Sprinter 316 CDI Skåp

13MI004

Mitsubishi i-MiEV

13MI004

samma, med avdrag 170 000 kr = 119 900 kr

13NI018

Nissan LEAF

13NI046

Nissan Qashqai 1.6 Stop/Start Acenta 2WD

13OP001

Opel Ampera laddhybrid 150 hk

13OP006

Opel Astra Enjoy 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk 5d

13OP040

Opel Combo Tour 1.4 CNG

13OP035

Opel Combo Combi 1.4 95 hk

13OP075

Opel Zafira Tourer 1.6 CNG Turbo ecoFLEX 150 hk

13OP072

Opel Zafira Tourer 1.4 Turbo ECOTEC 140 hk

13OP505

Opel Combo Skåp 1.4 CNG 120 hk

13OP502

Opel Combo Skåp 1.4 95 hk

13PE084

Peugeot iOn

13PE002

Peugeot 107 ACTIVE 1.0 5d

13RE014

Renault Fluence Z.E. Dynamique

13RE038

Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception

13RE510

Renault Kangoo Z.E. Maxi 2-sits

13RE502

Renault Kangoo Express Confort 1.6 105 hk med tillägg 13 000 kr = 156 300 kr

13RE511

Renault Kangoo Z.E. Maxi 5-sits

13RE502

 

13RE512

Renault Kangoo Z.E.

13RE502

Renault Kangoo Express Confort 1.6 105 hk

13SE036

Seat Mii Ecofuel Style

13SE038

Seat Mii Style

13SK005

Skoda Citigo Elegance CNG MPI 68 hk

13SK008

Skoda Citigo Elegance MPI 60 hk

13SB019

Subaru Legacy 2.5i CNG Business Station aut

13SB018

Subaru Legacy 2.5i Business Station aut

13SB022

Subaru Legacy 2.5i CNG Sport Station aut

13SB021

Subaru Legacy 2.5i Sport Station aut

13SB024

Subaru Legacy 2.5i CNG Station aut

13SB023

Subaru Legacy 2.5i Station aut

13SB029

Subaru Outback 2.5i CNG Business Station aut

13SB027

Subaru Outback 2.5i Business Station aut

13SB032

Subaru Outback 2.5i CNG Station aut

13SB031

Subaru Outback 2.5i Station aut

13TO027

Toyota Prius 1.8 Laddhybrid

13TO006

Toyota Avensis 1.8 Kombi

13VW009

Volkswagen Caddy Comfortline 2.0 Ecofuel

13VW007

Volkswagen Caddy Comfortline 1.2 TSI 105 hk

13VW015

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 2.0 Ecofuel

13VW013

Volkswagen Caddy Maxi Comfortline 1.2 TSI 105 hk

13VW020

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 2.0 Ecofuel

13VW018

Volkswagen Caddy Maxi Trendline 1.2 TSI 105 hk

13VW024

Volkswagen Caddy Startline 2.0 Ecofuel

13VW022

Volkswagen Caddy Startline 1.2 TSI 85 hk

13VW028

Volkswagen Caddy Trendline 2.0 Ecofuel

13VW025

Volkswagen Caddy Trendline 1.2 TSI 105 hk

13VW035

Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 EcoBifuel

13VW034

Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0

13VW044

Volkswagen Caravelle Trendline 2.0 EcoBifuel

13VW043

Volkswagen Caravelle Trendline 2.0

13VW054

Volkswagen Cross Touran TSI EcoFuel

13VW053

Volkswagen Cross Touran TSI 140 hk

13VW095

Volkswagen Passat TSI 150 hk EcoFuel Masters

13VW096

Volkswagen Passat TSI 160 hk Multifuel med tillägg 19 900 kr = 264 800 kr

13VW104

Volkswagen Passat Variant TSI 150 hk EcoFuel Masters

13VW105

Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel med tillägg 19 900 kr = 274 800 kr

13VW142

Volkswagen Touran TSI EcoFuel Masters

13VW140

Volkswagen Touran TSI 140 hk Masters

13VW145

Volkswagen up! 68 hk eco-up high up

13VW144

Volkswagen up! 1.0 75 hk high up

13VW505

Volkswagen Caddy Maxi skåp 2.0 EcoFuel

13VW503

Volkswagen Caddy Maxi skåp 1.2 TSI 105 hk

13VW512

Volkswagen Caddy skåp 2.0 EcoFuel

13VW508

Volkswagen Caddy skåp 1.2 TSI 105 hk

13VW530

Volkswagen Transporter kombi 2.0 EcoBifuel

13VW529

Volkswagen Transporter kombi 2.0

13VW538

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0 EcoBifuel

13VW537

Volkswagen Transporter Pick-up Dubbelhytt 2.0

13VW545

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0 EcoBifuel

13VW544

Volkswagen Transporter Pick-up Enkelhytt 2.0

13VW552

Volkswagen Transporter skåp 2.0 EcoBifuel

13VW551

Volkswagen Transporter skåp 2.0

13VO188

Volvo V60 D6 AWD Pure Edition Laddhybrid

13VO177

Volvo V60 D5 AWD Summum

13VO214

Volvo V70 Bi-Fuel Kinetic

13VO274

Volvo V70 T5 Kinetic

13VO215

Volvo V70 Bi-Fuel Momentum

13VO275

Volvo V70 T5 Momentum

13VO216

Volvo V70 Bi-Fuel Summum

13VO277

Volvo V70 T5 Summum

13VO217

Volvo V70 Bi-Fuel

13VO273

Volvo T5

 

Övriga miljöbilar 2013 (Alkohol och elhybrid m.m.)

Miljöbilar

 

Jämförbara bilar

 

 

13AU050

Audi A4 Avant 2.0 TFSI 180 hk E85

13AU050

(samma)

 

13AU052

Audi A4 Avant 2.0 TFSI quattro 180 hk E85

13AU052

(samma)

 

13AU065

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI 180 hk E85

13AU065

(samma)

 

13AU067

Audi A4 Sedan 2.0 TFSI quattro 180 hk E85

13AU067

(samma)

 

13AU119

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Hybrid

13AU120

Audi A6 Sedan 2.0 TFSI Multitronic

 

13AU134

Audi A8 2.0 TFSI Hybrid

13AU134

Audi A8 2.0 TFSI Hybrid, med avdrag 139 300 kr = 694 000 kr

 

13AU151

Audi Q5 2.0 TFSI quattro tiptronic Hybrid

13AU150

Audi Q5 2.0 TFSI quattro med tillägg 61 400 kr = 443 400 kr

 

13BM152

BMW ActiveHybrid 3 Sedan

13BM074

BMW 335i Sedan

 

13BM153

BMW ActiveHybrid 5 Sedan

13BM113

BMW 535i Sedan

 

13BM154

BMW ActiveHybrid 7 L Limousin

13BM143

BMW 740Li Limousin

 

13BM155

BMW ActiveHybrid 7 Limousin

13BM142

BMW 740i Limousin

 

13CI042

Citroën DS5 Hybrid4

13CI041

Citroën DS5 HDi 160 hk

 

13DC002

Dacia Duster 1.6 16V 4X2 etanol

13DC002

(samma)

 

13DC008

Dacia Logan MCV Ambiance 7 sits etanol

13DC008

(samma)

 

13DC009

Dacia Logan MCV Ambiance etanol

13DC009

(samma)

 

13DC010

Dacia Logan MCV etanol

13DC010

(samma)

 

13DC011

Dacia Logan MCV Laureate 7 sits etanol

13DC011

(samma)

 

13DC012

Dacia Logan MCV Laureate etanol

13DC012

(samma)

 

13DC013

Dacia Logan MCV Story 7 sits etanol

13DC013

(samma)

 

13DC014

Dacia Sandero Ambiance etanol

13DC014

(samma)

 

13DC015

Dacia Sandero etanol

13DC015

(samma)

 

13DC016

Dacia Sandero Laureate etanol

13DC016

(samma)

 

13FO024

Ford C-MAX Titanium 1.6 120 hk Flexifuel

13FO022

Ford C-MAX Titanium 1.0 EcoBoost 125 hk

 

13FO035

Ford C-MAX Trend 1.6 120 hk Flexifuel

13FO033

Ford C-MAX Trend 1.0 EcoBoost 125 hk

 

13FO105

Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 120 hk 5d

13FO099

Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 120 hk 5d

 

13FO106

Ford Focus Titanium 1.6 Flexifuel 120 hk kombi

13FO100

Ford Focus Titanium 1.0 EcoBoost 120 hk kombi

 

13FO122

Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 120 hk 5d

13FO121

Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost 125 hk 5d

 

13FO123

Ford Focus Trend 1.6 Flexifuel 120 hk kombi

13FO120

Ford Focus Trend 1.0 EcoBoost 120 hk kombi

 

13FO138

Ford Galaxy Ghia 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO138

samma, med avdrag 2 000 kr = 304 400 kr

 

13FO145

Ford Galaxy Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO145

samma, med avdrag 2 000 kr = 310 800 kr

 

13FO151

Ford Galaxy Trend 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO151

samma, med avdrag 2 000 kr = 275 400 kr

 

13FO195

Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

13FO195

samma, med avdrag 2 000 kr = 233 500 kr

 

13FO196

Ford Mondeo Business 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

13FO196

samma, med avdrag 2 000 kr = 241 000 kr

 

13FO207

Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

13FO207

samma, med avdrag 2 000 kr = 204 900 kr

 

13FO208

Ford Mondeo Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

13FO208

samma, med avdrag 2 000 kr = 212 400 kr

 

13FO219

Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

13FO219

samma, med avdrag 2 000 kr = 233 500 kr

 

13FO220

Ford Mondeo Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

13FO220

samma, med avdrag 2 000 kr = 241 000 kr

 

13FO240

Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk 5d

13FO240

samma, med avdrag 2 000 kr = 217 500 kr

 

13FO241

Ford Mondeo Trend 2.0 Flexifuel 145 hk kombi

13FO241

samma, med avdrag 2 000 kr = 225 000 kr

 

13FO250

Ford S-MAX Business 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO250

samma, med avdrag 2 000 kr = 280 000 kr

 

13FO256

Ford S-MAX Sport Edition 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO256

samma, med avdrag 2 000 kr = 243 900 kr

 

13FO263

Ford S-MAX Titanium 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO263

samma, med avdrag 2 000 kr = 264 500 kr

 

13FO274

Ford S-MAX Trend 2.0 Flexifuel 145 hk

13FO274

samma, med avdrag 2 000 kr = 249 500 kr

 

13HO048

Honda CR-Z 1.5 GT Hybrid

13HO048

samma, med avdrag 55 000 kr = 199 900 kr

 

13HO049

Honda Insight 1.3 Comfort Hybrid

13HO055

Honda Jazz 1.4 Comfort

 

13HO050

Honda Insight 1.3 Elegance Hybrid

13HO056

Honda Jazz 1.4 Elegance

 

13HO053

Honda Jazz 1.3 Comfort Hybrid

13HO055

Honda Jazz 1.4 Comfort

 

13HO054

Honda Jazz 1.3 Elegance Hybrid

13HO056

Honda Jazz 1.4 Elegance

 

13LE001

Lexus CT200h

13LE001

samma, med avdrag 60 000 kr = 212 700 kr

 

13LE003

Lexus GS450h

13LE003

samma, med avdrag 92 900 kr = 420 000 kr

 

13LE007

Lexus LS600h L

13LE007

samma, med avdrag 200 000 kr = 1 226 300 kr

 

13LE008

Lexus LS600h

13LE006

samma, med tillägg 20 700 kr = 936 800 kr

 

13LE009

Lexus RX450h

13LE009

samma, med avdrag 130 000 kr = 449 200 kr

 

13MB123

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Kombi Hybrid aut

13MB110

Mercedes Benz E 250 CDI Kombi

 

13MB124

Mercedes Benz E 300 BlueTEC Sedan Hybrid

13MB114

Mercedes Benz E 250 CDI Sedan

 

13MB125

Mercedes Benz E 300 Kombi Hybrid Business aut

13MB113

Mercedes Benz E 250 CDI Kombi Business

 

13MB126

Mercedes Benz E 300 Sedan Hybrid Business

13MB117

Mercedes Benz E 250 CDI Sedan Business

 

13MB186

Mercedes Benz S 400 Hybrid

13MB178

Mercedes Benz S 350

 

13MB187

Mercedes Benz S 400L Hybrid

13MB182

Mercedes Benz S 250L

 

13PE030

Peugeot 3008 HYbrid4 ACTIVE

13PE026

Peugeot 3008 ACTIVE 2.0 HDi

 

13PE031

Peugeot 3008 HYbrid4 ALLURE

13PE029

Peugeot 3008 ALLURE 2.0 HDi

 

13PE074

Peugeot 508 RXH 2.0 HDi Hybrid

13PE081

Peugeot 508 SW ALLURE 2.0 HDi

 

13PR013

Porsche Cayenne S Hybrid

13PR011

Porsche Cayenne

 

13PR025

Porsche Panamera S Hybrid

13PR019

Porsche Panamera

 

13RE022

Renault Grand Scénic 7 säten 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception

13RE022

samma, med avdrag 5 000 kr = 206 900 kr

 

13RE025

Renault Kangoo Style 1.6 105 hk Etanol

13RE025

samma, med avdrag 5 000 kr = 178 000 kr

 

13RE038

Renault Megane 3 kombisedan 1.6 Flex Fuel Exception

13RE038

samma, med avdrag 5 000 kr = 168 900 kr

 

13RE044

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Authentique

13RE044

samma, med avdrag 5 000 kr = 166 900 kr

 

13RE045

Renault Megane 3 Sport Tourer 1.6 Flex Fuel Exception

13RE045

samma, med avdrag 5 000 kr = 176 900 kr

 

13RE056

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Authentique

13RE056

samma, med avdrag 5 000 kr = 176 900 kr

 

13RE057

Renault Scénic 1.6 Flex Fuel 110 hk Exception

13RE057

samma, med avdrag 5 000 kr = 191 900 kr

 

13RE507

Renault Kangoo Express Grand Confort 1.6 105 hk etanol

13RE506

Renault Kangoo Express Grand Confort 1.6 105 hk

 

13TO004

Toyota Auris 1.8 Hybrid 5d

13TO003

Toyota Auris 1.6 5d

 

13TO026

Toyota Prius 1.8 Hybrid

13TO006

Toyota Avensis 1.8 Kombi

 

13TO028

Toyota Prius+ 1.8 Hybrid

13TO037

Toyota Verso 1.8, med tillägg 12 000 kr = 222 800 kr

 

13TO047

Toyota Yaris 1.5 Hybrid 5d

13TO045

Toyota Yaris 1.33 5d

 

13VW050

Volkswagen CC TSI 160 hk Multifuel

13VW050

(samma)

 

13VW059

Volkswagen Golf 1.4 TSI 122 hk Multifuel BlueMotion Technology

13VW059

(samma)

 

13VW096

Volkswagen Passat TSI 160 hk Miltifuel

13VW096

(samma)

 

13VW105

Volkswagen Passat Variant TSI 160 hk Multifuel

13VW105

(samma)

 

13VW132

Volkswagen Touareg Hybrid

13VW133

Volkswagen Touareg V6 BlueMotion Technology, med avdrag 101 200 kr = 590 200 kr

 

13VO051

Volvo S60 T4F Kinetic

13VO047

Volvo S60 T4 Kinetic

 

13VO052

Volvo S60 T4F Momentum

13VO048

Volvo S60 T4 Momentum

 

13VO053

Volvo S60 T4F R-Design

13VO049

Volvo S60 T4 R-Design

 

13VO054

Volvo S60 T4F Summum

13VO050

Volvo S60 T4 Summum

 

13VO055

Volvo S60 T4F

13VO046

Volvo S60 T4

 

13VO088

Volvo S80 T4F Kinetic

13VO085

Volvo S80 T4 Kinetic

 

13VO089

Volvo S80 T4F Momentum

13VO086

Volvo S80 T4 Momentum

 

13VO090

Volvo S80 T4F Summum

13VO087

Volvo S80 T4 Summum

 

13VO091

Volvo S80 T4F

13VO084

Volvo S80 T4

 

13VO201

Volvo V60 T4F Kinetic

13VO197

Volvo V60 T4 Kinetic

 

13VO202

Volvo V60 T4F Momentum

13VO198

Volvo V60 T4 Momentum

 

13VO203

Volvo V60 T4F R-Design

13VO199

Volvo V60 T4 R-Design

 

13VO204

Volvo V60 T4F Summum

13VO200

Volvo V60 T4 Summum

 

13VO205

Volvo V60 T4F

13VO195

Volvo V60 T4

 

13VO268

Volvo V70 T4F

13VO262

Volvo V70 T4

 

13VO269

Volvo V70 T4F Kinetic

13VO264

Volvo V70 T4 Kinetic

 

13VO270

Volvo V70 T4F Momentum

13VO265

Volvo V70 T4 Momentum

 

13VO271

Volvo V70 T4F R-Design

13VO266

Volvo V70 T4 R-Design

 

13VO272

Volvo V70 T4F Summum

13VO267

Volvo V70 T4 Summum

 

2.4  Nedsättning av förmånsvärde

Av 61 kap. 11 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229), IL, framgår att om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen, ska förmånsvärdet beräknas till värdet för förmånen enligt 61 kap. 5–10 §§ IL minskat med vad han har betalat.

Allmänna råd:

Förmånsvärdet bör minskas om betalning för fast avgift, fordonsskatt, trängselskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning m.m. gjorts av den anställde, t.ex. månatligen eller med engångsbelopp. Har den anställde betalat till någon annan än arbetsgivaren bör kvittot lämnas till arbetsgivaren som underlag för nedsättningen.

Förmånsvärdet bör inte minskas pga. betalning avseende

– mindre utgifter för underhåll, såsom för biltvätt, eller

– oförutsebara utgifter, såsom utgift för självrisk eller reparation vid trafikolycka eller annan skada, eller

–  utgifter för garage, parkering och liknande.

Förmånsvärdet kan inte vara negativt. Nedsättningen av värdet för ett beskattningsår kan således högst motsvara det beräknade värdet. Belopp som inte kan avräknas kan inte heller utnyttjas senare år.

2.5  Byte av bil

Av 61 kap. 9 § andra stycket inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att för en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, ska värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Allmänna råd:

Då en anställd under en månad har använt olika bilar bör förmånsvärdet beräknas efter den bil som disponerats längst tid. Då bilar med olika förmånsvärden har använts lika länge under en månad, bör förmånsvärdet beräknas som ett genomsnitt av bilarnas förmånsvärden.

Ett genomsnittsvärde får också användas om den anställde ofta har växlat mellan olika förmånsbilar under året. Detta kan t.ex. förekomma för anställda vid bilhandelsföretag eller företag med bilpooler. Ett genomsnittsvärde bör kunna tillämpas vid minst tio bilbyten någorlunda jämnt fördelade under året. Ett sådant genomsnittsvärde kan användas för anställda vid företag med bilpool om underlaget för beräkningen

–dels avser varje arbetsplats där det finns en bilpool inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),

– dels visar att samtliga bilar som ingår i bilpoolen används för privatresor av de anställda som deltar i bilpoolen, och

– dels justeras så snart en förändring skett av bilarna som ingår i bilpoolen

3  Justering av förmånsvärde

3.1  Synnerliga skäl

Enligt 61 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ska värdet av bilförmån enligt 5—9 §§ justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl. Enligt 61 kap. 19 § ska som synnerliga skäl för att justera värdet av bilförmån nedåt anses

– att bilen använts som arbetsredskap,

– att bilen använts i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning, eller

– att det finns liknande omständigheter.

Allmänna råd:

I vissa fall kan någon justering nedåt inte göras enligt ordinarie justeringsregler trots att det finns synnerliga skäl. Detta kan gälla lätt lastbil som används som arbetsredskap och för vilken nybilspriset understiger tre alt. fem prisbasbelopp eller för vilken miljöbilsreglerna ska tillämpas. I sådana fall bör justering göras till 90 procent av förmånsvärdet beräknat enligt 5—9 §§.

Justering bör inte ske enbart för att reklamskyltar finns på bilen.

Lätt lastbil som arbetsredskap

Då den anställde med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil med flak eller lastkåpa, av skåpmodell eller i övrigt med sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats, bör justering ske. I sådant fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätt lastbil vars totalvikt understiger 3 000 kgf år förmånsvärdet beräknas med ett nybilspris som motsvarar lägst tre för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. För lätt lastbil vars totalvikt är 3 000 kg eller mer får förmånsvärdet beräknas efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem för tillverkningsåret gällande prisbasbelopp. Till ett sådant beräknat pris läggs sedan anskaffningsutgiften för extrautrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för kalenderåret sex år före beskattningsåret.

Personbil som arbetsredskap

Justering kan medges om bilens inredning är fast, eller om den utrustning som normalt medförs i bilen är tung eller kräver stort utrymme och det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör t.ex. kunna ske för en servicebil om utrustningen i form av verktyg och reservdelar är så omfattande och tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.

Förmånsvärdet får beräknas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, men bör dock inte överstiga 75 procent av fullt värde.

Taxibil

Justering av förmånsvärde för bil som används i taxinäring bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bilen används huvudsakligen i  tjänsten

Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen är anskaffad för verksamheten och används där i sådan omfattning att det finns betydande hinder att använda den privat. Detta kan aktualiseras om bilen används av mer än en förare, vid jourberedskap eller om den anställdes privata användning begränsas på annat sätt.

En sådan begränsning kan vara att den anställde enligt avtal med arbetsgivaren är förhindrad att använda bilen för andra privata resor än för sådana sporadiska resor mellan tjänsteställe och bostad som föranleds av planerade kundbesök eller andra tjänsteärenden.

Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

Liknande omständigheter; bil med delad dispositionsrätt'

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att två eller fler anställda delar på dispositionsrätten till bilen bör anses vara synnerliga skäl för justering.'

Då två anställda delar på dispositionen av en förmånsbil så att de endast kan utnyttja bilen under halva tiden vardera bör förmånsvärdet för dem båda justeras till 50 procent.

Liknande omständigheter; hinder att använda bilen 

      Förmånsvärdet bör justeras nedåt om ett absolut hinder för den anställde att använda bilen finns under en lång och sammanhängande tidsperiod och bilen då inte kan användas av någon närstående eller för familjens räkning. Hindret bör finnas under mer än tre hela kalendermånader i följd, oavsett om perioden infaller under samma år eller över ett årsskifte. Exempel på sådant hinder är sjukhusvistelse och återkallelse av körkort.

För-månsvärdet för året bör då reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har funnits utöver tre månader, dvs. maximalt nio månader för ett beskattningsår.

Liknande omständigheter; bil under semester m.m.

Användning av förmånsbil under kortare tidsperiod kan anses utgöra synnerliga skäl för justering uppåt av förmånsvärdet.

Förmånsvärdet bör justeras uppåt om en anställd haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, t.ex. under semesterledighet, och marknadsvärdet av en motsvarande bilhyra överstiger bilförmånsvärdet för perioden. Förmånsvärdet bör då motsvara bilhyran för en motsvarande bil under samma period.

4  Avräkningsordning

I 61 kap. 5-—8 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om värdering av bilförmån.

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och diesel och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, ska enligt 61 kap.8 a§ IL förmånsvärdet sättas ned till en nivå som motsvarar förmånsvärdet för den jämförbara bilen, alternativt 60 procent av detta förmånsvärde.

För den som har kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår ska enligt 61 kap. 9 § första stycket IL förmånsvärdet beräknas till 75 procent av det värde som beräknats enligt 61 kap. 5—8 a §§ IL.

För en förmån som den skattskyldige har haft under bara en del av året, ska enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL värdet sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte har haft förmånen.

Om den skattskyldige lämnar ersättning för bilförmånen ska enligt 61 kap. 11 § första stycket IL värdet av förmånen enligt 61 kap. 5—10 §§ minskas med vad han har betalat.

Enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL ska värdet av bilförmån justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd:

 Avräkning från förmånsvärde beräknat i enlighet med 61 kap. 5—8 §§ IL bör ske i nedan angiven ordning när förmånsvärdet ska reduceras på grund av

  1. nedsättning för miljöbil enligt 61 kap.8 a§ IL

  2. justering, uppåt eller nedåt, enligt 61 kap. 18, 19 eller 19 b § IL på grund av synnerliga skäl

  3. omfattande tjänstekörning enligt 61 kap. 9 § första stycket IL

  4. att förmånen enbart har funnits under en del av året enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL

  5. att den skattskyldige har lämnat ersättning för bilför-månen enligt 61 kap. 11 § första stycket IL.

    Finns grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de omständigheter som påverkar det privata nyttjandet av bilen.

    Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibil i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta angivna nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning på grund av omfattande tjänstekörning (minst 3 000 mils tjänstekörning). Någon ytterligare reduktion på grund av omfattande tjänstekörning bör således inte göras i sådant fall.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas för beskattningsåret 2013 och ersätter Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2011:32) om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012. Avsnitt 2.3 ska dock fortfarande tillämpas vad gäller miljöbilar med tillverkningsår 2002 — 2011.