På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?

Jag förstår
Meny

Skatteverkets ställningstaganden innehåller en redogörelse för Skatteverkets uppfattning i rättsliga frågor. De är styrande för Skatteverkets verksamhet men vägledande för allmänheten. Före 2004 benämndes ställningstaganden Skrivelser. Här finns samtliga gällande ställningstaganden från 2010 samt ett urval från tidigare år. Äldre ställningstaganden finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2017-02-13 Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen
2017-11-15 Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2017
2017-06-12 Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2017-11-20 Upphävande av ställningstagandet ”Beskattningsbar person som agerar i denna egenskap vid import, mervärdesskatt”
2017-03-21 Upphävande av stöddokumentet ”Är det möjligt att avräkna/cleara belopp mellan en skattskyldigs olika skattekonton?”
2017-01-24 Beskattningsland för tjänster med anknytning till fastighet, mervärdesskatt
2017-03-29 Upphävande av ställningstagandet ”Dokumentationsskyldighet avseende internprissättning för transaktioner mellan ett handelsbolag och ett utländskt koncernföretag”
2017-01-23 Motsvarar ett private limited company på Jersey ett svenskt aktiebolag vid tillämpning av bestämmelserna om näringsbetingade andelar?
2017-09-08 Indelning och värdering av utomhuspool och poolhus
2017-01-10 Beräkning av omsättning vid bedömning av skattebefrielse, mervärdesskatt
2017-06-01 Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2017-05-04 Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet?
2017-04-06 Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2017-05-10 Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – förbrukat aktiekapital och försvunnet eget kapital i handelsbolag
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – avrundning av redovisat belopp och vid beräkning av arbetsgivaravgifter
2017-11-07 Land-för-land-rapportering – är koncernbidrag en intäkt vid rapporteringen?
2017-03-27 Ändrad giltighet för ställningstagandet Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag
2017-01-13 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Irak
2017-11-08 Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2017-06-26 Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2017-01-23 Avräkning utländsk skatt – vilka utländska inkomster krävs för att carry forward-belopp ska få avräknas?
2017-01-27 Frivillig skattskyldighet för mervärdesskatt vid uthyrning av gruppbostäder
2017-10-06 Användning av skepp eller båt vid skötsel av betesmarker och slåtterängar i enlighet med ett åtagande inom Landsbygdsprogrammet 2014−2020 är inte användning för en offentlig myndighets räkning
2017-02-16 Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt
2017-06-19 Vilka förhandsbesked ska Skatteverket lämna upplysningar om mot bakgrund av EU:s ändringsdirektiv 2015/2376 (DAC 3)?
2017-08-28 Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2017-06-14 Frågor och svar (C) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete och uppförande på mark
2017-06-14 Frågor och svar (A) - allmänna förutsättningar för omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2017-09-08 Klassificering av strand vid två skiften
2017-09-08 Närhet till strand
2017-06-09 Fråga om växa-stöd i några fall
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå - rättelser
2017-09-08 Värdeår för småhus
2017-09-15 Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2017-06-16 Bilförmån – nya miljöbilar våren 2017
2017-11-23 Förmån av trängselskatt
2017-09-08 Värde av s.k. återuppföranderätt vid indelning av tomtmark
2017-07-12 Omsättning med mera vid idrottstävlingar, mervärdesskatt
2017-11-08 Land-för-land-rapportering – är avkastningsskatt på pensionsmedel en inkomstskatt vid rapporteringen?
2017-01-27 Artistframträdanden, mervärdesskatt
2017-10-02 Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2017-05-31 Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten
2017-06-22 Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt
2017-09-11 Tvåbostadshus sammanbyggda med enbostadshus
2017-01-23 Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet vid överlåtelse av andelar i svenska bolag som förvärvats benefikt efter det att personen fått hemvist i annan stat
2017-01-31 Transaktioner med virtuella valutor, mervärdesskatt
2017-10-27 Avgifter vid kortbetalningar, mervärdesskatt
2017-05-30 Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk, mervärdesskatt
2017-02-28 Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2017-09-08 Byggnadstypen småhus och bostadsbegreppet
2017-07-07 Folkbokföring vid uppehållstillstånd kortare än ett år
2017-11-23 Upphävande av ställningstagandet ”Förändring av villkoren för upplåtelse av en privatbostadsrätt”
2017-11-09 Utvidgade reparationsbegreppet för bostäder
2017-06-14 Frågor och svar (D) - bedömning av om vissa tjänster omfattas av omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2017-04-21 Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2017-04-07 Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa
2017-09-08 Justering för buller och kraftledning m.m. beträffande småhus på ofri grund och obebyggd tomtmark för småhus
2017-03-21 Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa
2017-03-29 Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst
2017-01-13 Ingen generell befrielse vid ”kopierarfall” (identiska mervärdesskattedeklarationer för två perioder)
2017-01-31 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin villa eller fritidshus som är privatbostad
2017-06-30 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2017-01-31 Beskattningskonsekvenser för den som har en solcellsanläggning på sin jordbruksfastighet
2017-09-15 Upphävande av flera olika ställningstaganden
2017-09-08 Fastighets användning i strid mot gällande planbestämmelser
2017-04-11 Tillskott eller driftbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2017-10-31 Lön under uppsägningstiden eller motsvarande är inte sjöinkomst om arbete inte utförs på fartyg i trafik
2017-09-11 Rutarbete – beräkning av arbetskostnad vid flyttjänster
2017-04-11 Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2017-02-15 Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2017-04-11 Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2017-10-02 Beräkning och fastställelse av underskott i närings­verksamhet efter ägarförändring m.m.
2017-04-21 Registrering i folkbokföringen av uppgifter om identitet, familj m.m. med stöd av handlingar från Syrien
2017-04-10 Upphävande av ställningstagandet ”Kontrolluppgiftsskyldighet för en värdepapperscentral, med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2”
2017-04-07 Tolkning av artikel 1 i 2003 års avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor.
2017-04-20 Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2017-05-19 Vilka tax rulings (förhandsbesked) ska Skatteverket lämna information om enligt Action 5 i OECD:s/G20:s BEPS-projekt?
2017-06-14 Frågor och svar (B) - omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn vid arbete på och i byggnader
2017-09-11 Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2017-03-22 Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2017-01-05 Beskattning av uppskovsbelopp när ersättningsbostaden i utlandet säljs eller är föremål för bodelning eller arv – intern svensk rätt och skatteavtal
2017-09-08 Husbåtar
2017-11-21 Upphävande av ställningstagandet ”Uttrycket jämförlig beskattning i 42 kap. 15 a § IL”
2017-06-08 Arbetsgivardeklaration på individnivå – företag som ska redovisa från den 1 juli 2018
2017-05-31 Upphävande av fyra ställningstaganden om namn
2017-04-03 Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar; mervärdesskatt
2017-10-13 Omprövningsbeslut är alltid att anse som efterbeskattningsbeslut när de sker på initiativ av Skatteverket till nackdel för den som beslutet gäller och meddelas efter tvåårsfristen
2017-06-21 Begreppen beskattningsbar person och ekonomisk verksamhet, mervärdesskatt
2017-03-07 Preskription av skattefordringar vid konkurs
2017-01-24 Betaltjänster och förmedling av sådana tjänster, mervärdesskatt
2017-11-21 Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
2017-08-29 Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2017-04-21 Särskilda investeringsfonder, mervärdesskatt
2017-01-23 Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2017-10-06 Vad som avses med användning av luftfartyg, skepp eller båt för offentliga myndigheters räkning
2017-01-20 Försäljning i exportbutiker, mervärdesskatt
2017-04-12 Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2017-01-30 Internetbaserade onlinespel, mervärdesskatt
2017-10-25 Vilka fordringar kan omfattas av en överenskommelse om företrädaransvar?
2017-05-19 Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2017-06-29 I vilken form fakturor ska bevaras, mervärdesskatt
2017-08-21 Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag, mervärdesskatt
2017-11-06 Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2017-01-17 Konsumtion ombord, mervärdesskatt
2017-05-30 Omprövning av debiterad preliminär skatt efter att Skatteverket beslutat om den slutliga skatten
2017-10-30 Tillhandahållanden av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärdesskattegrupp där företaget är medlem
Till toppen