Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: RSV S 1999:19

Extra bolagsstämma i Investment AB Öresund (Öresund) beslutade den 4 februari 1999 att erbjuda aktieägarna att lösa in aktier i bolaget.

Inlösenbeloppet skulle uppgå till 250 kr per aktie.

Villkor

För varje aktie skulle erhållas en (1) inlösenrätt. Åtta (8) inlösenrätter skulle berättiga till inlösen av en (1) aktie.

Sista dag för handel i Öresund-aktien inklusive rätt att erhålla inlösenrätter skulle vara den 8 februari 1999.

Avstämningsdag för att erhålla inlösenrätter skulle vara den 11 februari 1999.

Anmälan om deltagande i inlösen skulle ske under perioden 17 februari - 17 mars 1999.

Handel med inlösenrätter skulle äga rum på Stockholms Fondbörs under perioden 17 februari - 12 mars 1999.

Allmänt

Inlösen av aktier i samband med nedsättning av aktiekapitalet anses utgöra avyttring av de inlösta aktierna.

Av Regeringsrättens dom RÅ 1997 ref. 43 i mål om förhandsbesked framgår följande. Inlösenrätter, som erhållits på grund av innehav av aktier, skall anses anskaffade för belopp som svarar mot så stor del av aktiernas anskaffningsvärde enligt 27 § 2 mom. första stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt omedelbart före utfärdandet av inlösenrätterna som marknadsvärdet av inlösenrätterna vid anskaffningen av dem utgör av marknadsvärdet av aktierna före utfärdandet.

Vid sådant förhållande skall första notering på inlösenrätterna jämföras med noteringen på aktierna den sista dag de var föremål för handel inklusive rätt till deltagande i inlösenförfarandet.

Sista dag för handel med aktier i Öresund med rätt till inlösenrätter var den 8 februari 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för dessa aktier 195 kr.

Första dagen för handel med inlösenrätter var den 17 februari 1999. Denna dag var lägsta betalkurs för inlösenrätterna 8,15 kr. Av aktiernas genomsnittliga anskaffningsvärde belöper således 8,15 dividerat med 195 på inlösenrätterna.

Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer.

Rekommendationer:

Av anskaffningsvärdet för aktier i Öresund bör 96 procent hänföras till dessa aktier och 4 procent till inlösenrätter.

Rekommendationerna innebär att anskaffningsvärdet för inlöst aktie i Öresund blir det genomsnittliga anskaffningsvärdet för samtliga aktier av samma slag efter avdrag med fyra (4) procent av detta värde (den på aktien belöpande inlösenrätten) med tillägg för värdet av åtta (8) inlösenrätter.

Exempel: Om det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktie i Öresund uppgår till 50 kr, övergår två kr (4 procent av 50 kr) till den inlösenrätt som belöper på aktien. Återstående anskaffningsvärde blir 48 kr. För inlöst aktie tillkommer värdet av åtta (8) inlösenrätter, i detta fall 16 kr (8 x 2 kr). Det totala anskaffningsvärdet för den inlösta aktien blir då 64 kr.

Nytt genomsnittligt anskaffningsvärde för återstående aktier i exemplet blir således 48 kr.

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. 2000 års taxering.