Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2013:9

beslutade den 26 augusti 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2013 och tillämpas första gången vid förenklad fastighetstaxering 2014 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2016.

Bilagan med riktvärdekarta LS finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor.