Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2013:10

beslutade den 28 november 2013.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft två veckor efter den dag då föreskrifterna enligt uppgift på dem utkom från trycket i Skatteverkets författningssamling och tillämpas vid förberedelsearbetet inför 2015 års allmänna fastighetstaxering av småhusenheter.