Områden: Punktskatter och trafikskatter

Löpnr: RSFS 2003:18

beslutade den 12 maj 2003.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2014:2.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 12 § första stycket lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon och 36 § första stycket fordonsskattelagen (1988:327) samt 4 § tredje stycket fordonsskatteförordningen (1993:1028) följande.

1 §  Dessa föreskrifter gäller fordon som blivit registrerade i vägtrafikregistret före den 1 januari 2001 och som saknar uppgift i vägtrafikregistret om vilka utsläppskrav ett fordons motor uppfyller.

2 §  Med termen ICKE EURO åsyftas i dessa föreskrifter fordon som avses i 11 § första stycket första tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Med termen EURO I åsyftas i dessa föreskrifter fordon som avses i 11 § första stycket andra tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Med termen EURO II åsyftas i dessa föreskrifter fordon som avses i 11 § första stycket tredje tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon.

Med textkod T13J, T13K, T31N och T31O avses i dessa föreskrifter de textkoder med samma beteckningar som anges i Vägverkets föreskrifter (VVFS 1993:2) om textkoder.

Med uttrycket första gången tagits i bruk avses i dessa föreskrifter det datum som anges i fordonets textkod T13J eller T13K i vägtrafikregistret eller om fordonet saknar textkod det datum som ett fordon första gången tagits i bruk i Sverige.

3 §  Lastbilar av årsmodell 1992 eller tidigare skall klassificeras som sådana fordon som avses i 11 § första stycket första tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (ICKE EURO).

Lastbilar med årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk före den 1 oktober 1995 skall klassificeras som sådana fordon som avses i 11 § första stycket andra tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (EURO I).

Lastbilar av årsmodell 1993 eller senare som första gången tagits i bruk den 1 oktober 1995 eller senare samt de fordon som har textkoden T31N (miljöklass 1) eller T31O (miljöklass 2) i vägtrafikregistret och som har tagits i bruk fram till och med den 30 september 1995 skall klassificeras som sådana fordon som avses i 11 § första stycket tredje tabellen lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon (EURO II).

4 §  Om ett fordons motor uppfyller strängare utsläppskrav än vad som framgår av vägtrafikregistret efter en klassificering enligt 3 § får AB Svensk Bilprovning, sedan fordonet lämnats in dit, fastställa en ny klassificering utifrån fordonets tillverkarintyg.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juni 2003.

För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2003:4.