Områden: Punktskatter och trafikskatter (Alkoholskatt, Tobaksskatt)

Löpnr: RSFS 2001:7

beslutade den 17 maj 2001.

Riksskatteverket föreskriver med stöd av 22 § mervärdesskatteförordningen (1994:223), 6 § 7 förordningen (1994:1613) om tobaksskatt och 1 § 7 förordningen (1994:1614) om alkoholskatt följande.

Tillämpningsområde m.m.

1 § Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser beträffande

  1. verkställigheten av bestämmelserna i mervärdeskattelagen (1994:200) för den som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker, och
  2. upplagshavare enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt respektive lagen (1994:1564) om alkoholskatt som bedriver verksamhet i exportbutik enligt lagen (1999:445) om exportbutiker.

Definitioner

2 § Med tredje land förstås område som inte tillhör Europeiska gemenskapens mervärdesskatte- eller punktskatteområde.

Med tredjelandspassagerare avses resande med flyg som kan uppvisa färdhandling för resa till tredje land.

Med exportbutiksvaror avses de varor som anges i 3 § lagen (1999:445) om exportbutiker.

Med färdhandling avses av flygbolaget utfärdad ombordstigningshandling (boardingkort) på vilken flygnummer, avreseflygplats och ankomstflygplats framgår.

Med avreseflygplats avses den flygplats, som angivits på färdhandlingen som startflygplats.

Med ankomstflygplats avses den flygplats som angivits på färdhandlingen som landningsflygplats.

Bokföring

3 § Den som bedriver verksamhet som avses i 1 § skall i sin bokföring vid försäljning av exportbutiksvaror till tredjelandspassagerare bevara verifikationer med uppgifter från färdhandling, som per försäljningstillfälle utvisar

  1. avreseflygplats, där exportbutiken är belägen
  2. ankomstflygplats i tredje land,
  3. flygnummer, och
  4. datum och tidpunkt för försäljningen.

_________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2002.