Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1982:668 Förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 2011:1268 Lag (2011:1268) om investeringssparkonto
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 1999:1230 Lag (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 1990:661 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 1974:157 Handelsregisterlag (1974:157)
SFS 1963:587 Lag (1963:587) om inkomstbeskattning av fideikommissbo, m.m.
SFS 1986:436 Lag (1986:436) om näringsförbud
SFS 1990:676 Lag (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.
SFS 1995:575 Lag (1995:575) mot skatteflykt
SFS 1994:1854 Lag (1994:1854) om inkomstbeskattningen vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG
SFS 1915:218 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område
SFS 2005:1137 Lag (2005:1137) om skattereduktion för virke från stormfälld skog vid 2006-2008 års taxeringar
SFS 2002:540 Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
SFS 2015:69 Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 1928:370 Kommunalskattelag (1928:370)
SFS 2016:1053 Lag (2016:1053) om särskild beräkning av vissa avgifter för enmansföretag under åren 2017-2021
SFS 1986:468 Lag (1986:468) om avräkning av utländsk skatt
SFS 2009:194 Lag (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1979:1152 Fastighetstaxeringslag (1979:1152)
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2007:346 Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
SFS 1999:1211 Lag (1999:1211) om konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1970:988 Fastighetsbildningslag (1970:988)
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 1970:994 Jordabalk (1970:994)
SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt
SFS 1976:661 Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 1954:144 Skogskontoförordning (1954:144)
SFS 2004:46 Lag (2004:46) om värdepappersfonder
SFS 1990:659 Lag (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1992:1643 Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 1998:1601 Lag (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)
SFS 1991:687 Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.
SFS 1993:1539 Lag (1993:1539) om avdrag för underskott av näringsverksamhet
SFS 1982:986 Förordning (1982:986) om överenskommelse mellan Sverige och Uruguay angående ömsesidig skattebefrielse för luftfartsföretag