Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2001:423 Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1959:321 Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2011:1295 Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2015:417 Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 2004:484 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 2011:1269 Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2015:422 Förordning med (2015:422) kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
SFS 1958:637 Ärvdabalk (1958:637)
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.