Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2000:35 Lag (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 2004:575 Lag (2004:575) om europabolag
SFS 1999:1078 Bokföringslag (1999:1078)
SFS 1999:1079 Revisionslag (1999:1079)
SFS 1955:257 Lag (1955:257) om inventering av varulager för inkomstbeskattningen
SFS 1996:764 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 2007:528 Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 1992:308 Förordning (1992:308) om utländska filialer m.m.
SFS 1995:1559 Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)
SFS 1995:1554 Årsredovisningslag (1995:1554)
SFS 2000:46 Lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.
SFS 2006:595 Lag (2006:595) om europakooperativ
SFS 1992:160 Lag (1992:160) om utländska filialer m.m.
SFS 1944:181 Lag (1944:181) om redovisningsmedel
SFS 1995:1560 Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag
SFS 2018:597 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 1994:1927 Lag (1994:1927) om europeiska ekonomiska intressegrupperingar
SFS 2016:1057 Lag (2016:1057) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
SFS 2010:2043 Försäkringsrörelselag (2010:2043)