Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 2020:272 Lag (2020:272) om konto- och värdefackssystem
SFS 1952:644 Kungörelse (1952:644) angående skyldighet för myndighet att i vissa fall meddela underrättelse till brittisk konsul
SFS 2022:1365 Förordning (2022:1365) om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn
SFS 2022:1363 Förordning (2022:1363) om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare
SFS 2001:423 Förordning (2001:423) om vissa frågor rörande Skatteverkets handläggning enligt 20 kap. ärvdabalken
SFS 2020:838 Förordning (2020:838) om omställningsstöd för maj-juli 2020
SFS 2021:194 Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 2020:237 Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
SFS 1999:90 Lag (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
SFS 1962:381 Lag (1962:381) om allmän försäkring
SFS 1959:321 Kungörelse (1959:321) med närmare bestämmelser om kungörande enligt 16 kap. ärvdabalken, m.m.
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 2009:865 Kommissionslag (2009:865)
SFS 2021:947 Förordning (2021:947) om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag
SFS 2015:899 Lag (2015:899) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2015:417 Lag (2015:417) om arv i internationella situationer
SFS 2022:1872 Förordning (2022:1872) om elstöd till konsumenter för oktober 2021-september 2022
SFS 2021:4 Lag (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
SFS 2021:143 Förordning (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 2022:856 Lag (2022:856) om omställningsstudiestöd
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 2005:130 Lag (2005:130) om dödförklaring
SFS 2011:1269 Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 2015:422 Förordning (2015:422) med kompletterande bestämmelser till EU:s arvsförordning
SFS 2021:816 Förordning (2021:816) om statligt stöd för vissa planerade evenemang som inte kunnat genomföras med anledning av begränsningar som beslutats för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1994:1220 Stiftelselag (1994:1220)
SFS 2020:893 Förordning (2020:893) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för mars-juli 2020
SFS 2021:931 Lag (2021:931) om skattereduktion för investeringar i inventarier som anskaffas år 2021
SFS 2015:904 Förordning (2015:904) om identitetskort för folkbokförda i Sverige
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2020:1249 Förordning (2020:1249) om ersättning för kostnader för kompetensinsatser vid korttidsarbete
SFS 2001:1227 Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter
SFS 1991:614 Bostadsrättslag (1991:614)
SFS 1987:230 Äktenskapsbalk (1987:230)
SFS 1974:174 Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.
SFS 1999:1229 Inkomstskattelag (1999:1229)
SFS 2011:1295 Förordning (2011:1295) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 2021:403 Förordning (2021:403) om Allmänna arvsfonden
SFS 2021:126 Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd
SFS 2019:234 Lag (2019:234) om makars och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
SFS 2021:401 Lag (2021:401) om Allmänna arvsfonden
SFS 2004:484 Förordning (2004:484) om Allmänna arvsfonden
SFS 2010:110 Socialförsäkringsbalk (2010:110)
SFS 2023:233 Förordning (2023:233) om elstöd till företag
SFS 2010:751 Lag (2010:751) om betaltjänster
SFS 2023:230 Lag (2023:230) om förfarande för elstöd till företag
SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 2010:111 Lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken
SFS 2020:208 Förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete
SFS 2020:521 Förordning (2020:521) om konto- och värdefackssystem
SFS 2020:246 Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
SFS 1999:729 Förordning (1999:729) om begravningsavgift
SFS 1958:637 Ärvdabalk (1958:637)
SFS 1993:1617 Ordningslag (1993:1617)
SFS 1967:531 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.