Konsoliderade lagar och förordningar som berör Skatteverkets verksamhetsområden. Texterna är hämtade från Riksdagen vid ingången av respektive år och i vissa fall löpande under året. Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor kan saknas. Kontrollera därför alltid mot den tryckta versionen.

Filtrera på bokstav
  • Filtrera på bokstav
SFS 1978:880 Lag (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 2011:1261 Skatteförfarandeförordning (2011:1261)
SFS 2007:324 Lag (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 1971:49 Kupongskatteförordning (1971:49)
SFS 1981:981 Utsökningsförordning (1981:981)
SFS 1996:764 Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 2005:1046 Lag (2005:1046) med kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen
SFS 2009:99 Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall
SFS 1998:1593 Lag (1998:1593) om trossamfund
SFS 1967:626 Uppbördsförordning (1967:626)
SFS 1991:591 Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.
SFS 1947:576 Lag (1947:576) om statlig inkomstskatt
SFS 2022:964 Lag (2022:964) om företagsrekonstruktion
SFS 1982:673 Arbetstidslag (1982:673)
SFS 2020:552 Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020
SFS 1993:1229 Indrivningsförordning (1993:1229)
SFS 2011:1537 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 1997:483 Skattebetalningslag (1997:483)
SFS 1981:130 Preskriptionslag (1981:130)
SFS 1981:131 Lag (1981:131) om kallelse på okända borgenärer
SFS 1981:774 Utsökningsbalk (1981:774)
SFS 1992:501 Lönegarantiförordning (1992:501)
SFS 1944:181 Lag (1944:181) om redovisningsmedel
SFS 1994:524 Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
SFS 2020:548 Lag (2020:548) om omställningsstöd
SFS 1981:7 Lag (1981:7) om verkan av konkurs som inträffat i annat nordiskt land
SFS 2015:69 Lag (2015:69) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
SFS 1996:242 Lag (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1981:6 Lag (1981:6) om konkurs som omfattar egendom i annat nordiskt land
SFS 2011:1546 Förordning (2011:1546) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen
SFS 1993:891 Lag (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.
SFS 1991:586 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
SFS 1978:881 Förordning (1978:881) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
SFS 1993:1138 Förordning (1993:1138) om hantering av statliga fordringar
SFS 1987:667 Lag (1987:667) om ekonomiska föreningar
SFS 1980:1102 Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 2011:1244 Skatteförfarandelag (2011:1244)
SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2007:789 Förordning (2007:789) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter
SFS 1971:69 Skattebrottslag (1971:69)
SFS 1992:497 Lönegarantilag (1992:497)
SFS 1994:347 Skuldsaneringsförordning (1994:347)
SFS 2023:462 Förordning (2023:462) om transaktionskonto vid Utbetalningsmyndigheten
SFS 1942:740 Rättegångsbalk (1942:740)
SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter
SFS 1987:672 Konkurslag (1987:672)
SFS 1992:1094 Förordning (1992:1094) om avgifter vid Kronofogdemyndigheten
SFS 1930:173 Lag (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid
SFS 1999:1305 Lag (1999:1305) om Forskarskattenämnden
SFS 2017:485 Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning
SFS 2012:669 Förordning (2012:669) om skiktgränser för statlig inkomstskatt för beskattningsåret 2013
SFS 1970:979 Förmånsrättslag (1970:979)
SFS 1999:291 Lag (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund
SFS 1970:624 Kupongskattelag (1970:624)
SFS 1996:783 Förordning (1996:783) om företagsrekonstruktion
SFS 2022:1328 Förordning (2022:1328) om företagsrekonstruktion
SFS 2005:551 Aktiebolagslag (2005:551)
SFS 1982:188 Lag (1982:188) om preskription av skattefordringar m.m.
SFS 2006:548 Skuldsaneringslag (2006:548)