Meny

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1998-08-17

Dnr: 7115-98/900

Sammanfattning

Mervärdesbeskattningen vid kommuners och statliga myndigheters anskaffning av hemdatorer

1. Bakgrund

Riksdagen har genom ändring i 32 § 3 c mom. 1 kommunalskattelagen (1928:370) från och med inkomståret 1998 utvidgat skattefriheten för datorer som arbetsgivaren tillhandahåller den anställde för privat bruk (prop. 96/97:173). Lagändringen har inte medfört ändring i lagen om mervärdesskatt (1994:200), ML.

RSV har i en skrivelse den 3 februari 1998, dnr 875-98/900, till skattemyndigheterna bl.a. uttalat att det för rätt till avdrag eller återbetalning av mervärdesskatt enligt 8 kap. 3 § ML krävs att det föreligger ett samband mellan förvärvet och den bedrivna verksamheten. Enligt RSV:s uppfattning bör anskaffandet av datorer för de anställdas privata bruk inte anses utgöra ett förvärv för verksamheten även om syftet är att höja datamognaden i företaget.

I skrivelsen uttalade RSV även att en arbetsgivare som tillhandahåller hemdatorer åt anställda mot vederlag, får anses omsätta en tjänst i ML:s mening.

Skatterättsnämndens förhandsbesked

Skatterättsnämnden (SRN) har den 10 juli meddelat två förhandsbesked avseende tillämpningen av ML angående företags förvärv av hemdatorer för de anställdas privata bruk. Enligt förhandsbeskeden föreligger inte någon avdragsrätt för ingående skatt på sådan datorutrustning. Förhandsbeskeden finns refererade i ämnesdatabasen för moms.

Skatterättsnämnden har vidare gjort den bedömningen att utlåning av hemdatorer till anställda mot bruttolöneavdrag får anses utgöra en del i avlöningsförmånerna och inte till någon del är ett tillhandahållande mot vederlag i en yrkesmässig verksamhet.

Förhandsbeskeden har överklagats.

Bruttolöneavdrag

Med anledning av SRN:s ställningstagande beträffande bruttolöneavdrag anser RSV att mervärdesskatt tills vidare inte bör utgå på bruttolöneavdrag. Följande gäller därvid för statliga myndigheter och kommuner.

Statliga myndigheter

Enligt 1 kap. 16 § ML avses med staten inte de statliga affärsverken. Statliga bolag samt affärsdrivande verk är särskilda skattesubjekt och omfattas således inte av definitionerna på staten.

Enligt 8 kap. 8 § ML har staten inte någon avdragsrätt för ingående skatt. Den ingående skatten får i stället rekvireras från Skattemyndigheten i Dalarnas län. (Se förordningen /1993:529/ om myndigheternas hantering av ingående mervärdesskatt.) Från den 1 juli 1998 har Ekonomistyrningsverket (ESV) rätt att meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av nämnda förordning. Enligt tillämpningsföreskrifterna till förordningen skall rätten till kompensation för ingående mervärdesskatt bedömas enligt mervärdesskattereglerna, med beaktande av de särskilda bestämmelser som gäller för statlig verksamhet. Då det i detta fall inte finns särskilda bestämmelser för statlig verksamhet har statliga myndigheter inte rätt att återfå mervärdesskatt avseende datorer som förvärvats för de anställdas privata bruk. (Se Riksrevisionsverkets nyhetsbrev nr 2, 1998).

Statliga bolag och affärsdrivande verk

Statliga bolag och affärsdrivande verk utgör särskilda skattesubjekt. Dessa omfattas av samma regler i ML som företagen.

Kommuner

I 1 kap. 16 § ML anges att med kommun förstås kommun och landsting enligt kommunallagen (1991:900). Kommunala bolag är särskilda skattesubjekt och omfattas således inte av definitionen av begreppet kommun.

I de fall en kommun bedriver verksamhet som medför skattskyldighet enligt ML gäller MLs allmänna regler för denna verksamhet.

Därutöver har en kommun efter ansökan rätt till ersättning från särskilda mervärdesskattekonton hos Riksgäldskontoret för ingående mervärdesskatt som inte dragits av enligt ML. Skattemyndigheten i Dalarnas län beslutar om utbetalning från nämnda konton. (Se lagen /1995:1518/ om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting). I nämnda lag finns ingen hänvisning till 8 kap. 3 § ML vilket medför att återbetalning kan ske för mervärdesskatt avseende datorer som förvärvats för de anställdas privata bruk.

Kommunala bolag

Kommunala bolag utgör särskilda skattesubjekt. Dessa omfattas av samma regler i ML som företagen.