Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 1998-11-18

Dnr: 10145-98/900

Begreppet marknadsnoterad infördes i samband med 1990 års skattereform och förekommer i olika sammanhang inom skattelagstiftningen. Det definieras i 27 § 2 mom. andra stycket lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL). Med marknadsnotering avses enligt detta lagrum notering på inländsk eller utländsk börs eller annan kontinuerlig notering av marknadsmässig omsättning, som är allmänt tillgänglig. Även allmänt tillgängliga uppgifter om köp- och säljpriser från market makers (prop. 89/90:110 sid 429 = SOU 1989:33 sid 107) medför att marknadsnotering föreligger.

Begreppet marknadsnoterad förekommer även på andra håll inom skattelagstiftningen och bör där tillämpas likformigt.

Vid tillämpningen av begreppet marknadsnoterad bör följande gälla.

Finansiellt instrument, som är inregistrerat eller noterat vid svensk eller utländsk börs, bör anses marknadsnoterat liksom också aktie som är noterad på auktoriserad marknadsplats. Under 1998 har Aktietorget i Norden AB som första bolag i Sverige erhållit tillstånd att få bedriva verksamhet som auktoriserad marknadsplats. IM Marknadsplats AB har erhållit tillstånd att bedriva sådan verksamhet fr.o.m. den 1 januari 1999.

För övriga finansiella instrument bör följande förutsättningar vara uppfyllda för att de skall anses marknadsnoterade:

1. Avsikten skall vara att det finansiella instrumentet skall vara varaktigt noterat. Därvid anses teckningsrätt, interimsaktie o dyl. varaktigt noterad om moderaktien är marknadsnoterad.

2. Noteringarna skall avse omsättning, t. ex. avslut eller inlösen, som normalt förekommer minst en gång var tionde dag.

3. Det skall finnas bank, fondkommissionär, market maker eller annan som håller noteringarna allmänt tillgängliga och ombesörjer att dessa bevaras intill utgången av sjätte året efter noteringsåret. Uppgift om huruvida ett finansiellt instrument uppfyller kraven för att det skall anses vara marknadsnoterat eller ej samt var sådan information kan erhållas skall kostnadsfritt i första hand lämnas av den som offentliggör noteringen.

Det sagda innebär att ett finansiellt instrument kan anses marknadsnoterat även om noteringar inte offentliggörs. Därvid skall dock särskilt beaktas att prissättning sker på marknadsmässiga villkor. Det ankommer i första hand på vederbörande emittent, market maker eller motsvarande att ange huruvida ett finansiellt instrument bör anses marknadsnoterat eller ej.

Enligt Riksskatteverkets uppfattning bör aktier på SBI-listan, Göteborgs-listan och Nya Marknaden normalt anses marknadsnoterade enligt punkterna 1-3 ovan. Detsamma gäller vid 1999 års taxering även aktier som handlas på IM Marknadsplats AB.