beslutade den 6 december 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder ikraft den 1 januari 2011 och tillämpas för beskattningsåret 2011.