beslutade den 30 augusti 2010.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2010 och tillämpas första gången vid allmän fastighetstaxering 2011 och därefter vid särskilda fastighetstaxeringar till och med 2013.

Bilagorna med riktvärdekartorna J, SK och LS finns på Skatteverkets sida om värdeområden och riktvärdekartor.