Områden: Fastighetstaxering

Löpnr: SKVFS 2008:9

beslutade den 22 september 2008.

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2009:7.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 29 september 2008.