Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289532-14/111

Avgörande

RH 2012:4 (Göta Hovrätt beslut den 17 januari 2012 i mål nr ÖÄ 3192-11)

Saken

Kronofogdemyndigheten (KFM) utmätte en personbil tillhörig gäldenären. Värdet på bilen uppskattades till 5 000 kr. Gäldenären överklagande utmätningen och anförde att han hade behov av bilen. Tingsrätten fann att bilen inte kunde undantas från utmätning och avslog överklagandet.

Efter överklagande, där gäldenären åberopade flera orsaker till att han var i behov av bilen, så upphävde hovrätten utmätningen. Med hänsyn till personbilens värde (ca 5 000 kr), så fanns det enligt hovrätten skäl att anta att det belopp som kunde flyta in - efter det att kostnader för transport, förvaring, värdering och försäljning hade avräknats – skulle komma att ge ett mycket litet överskott. När hovrätten satte överskottet i relation till det men som ingreppet innebar för gäldenären, så fann hovrätten, med hänvisning till 4 kap. 3 § utsökningsbalken (UB), att utmätningen måste anses som oförsvarlig och att KFM:s utmätningsbeslut därmed skulle upphävas.

Skatteverkets kommentar

Som allmän förutsättning gäller att utmätning ska ske endast om det belopp som beräknas flyta in, efter avdrag för kostnader som uppkommer efter utmätningen, ger ett överskott som gör utmätningen försvarlig (4 kap. 3 § första stycket UB). Av förarbetsuttalanden framgår att frågan ska bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet, bl.a. KFM:s arbetsinsats och olägenheterna för gäldenären (se prop. 1993/94:50 s. 293 ff.).

HD har tolkat den aktuella bestämmelsen så att utmätning får ske så fort utmätningen beräknas dels täcka de kostnader som kan uppkomma genom utmätningen, dels ge någon utdelning till utmätningsborgenären. Andra omständigheter än den ekonomiska bedömningen kan inte ges en mer avgörande eller självständig betydelse. Vidare uttalar HD att egendomen inte får undantas i vidare mån än som följer av 5 kap. UB (NJA 2010 s. 397 I och II).

I det aktuella ärendet hade tingsrätten prövat om bilen kunde undantas från utmätning med stöd av 5 kap UB. Gäldenären hade angående sina behov av bilen anfört att han och hans sambo led av sjukdom samt att de bodde i glesbygd där det saknades allmänna kommunikationer. Tingsrätten fann att eftersom gäldenären var folkpensionär så var han inte i behov av bilen för sin förvärvsverksamhet. Ett av gäldenären ingivet läkarintyg kunde heller inte anses visa att fordonet kunde undantas från utmätning p.g.a. ohälsa. Hovrätten prövade inte gäldenärens behov av bilen i förhållande till bestämmelserna i 5 kap. UB, men satte däremot ett ”mycket litet överskott” i relation till det ”men som ingreppet innebär för gäldenären” och fann vid den bedömningen att utmätningen var oförsvarlig enligt 4 kap. 3 § UB.

Bilen har uppenbarligen inte kunnat undantas med stöd av beneficiereglerna i 5 kap. UB, men har istället undantagits med stöd av 4 kap. 3 § UB. Enligt Skatteverkets uppfattning framstår avgörandet inte som förenligt med HD:s uttalande i NJA 2010 s. 397 I och II om att man vid tillämpningen av 4 kap. 3 § UB inte ska ge omständigheter av annat slag än den ekonomiska bedömningen en mer avgörande eller självständig betydelse samt att egendom inte får undantas i vidare mån än som följer av 5 kap UB.

Staten var inte borgenär i det aktuella ärendet. Med hänsyn till HD:s uttalande och till förarbetsuttalandena som refererats ovan så anser Skatteverket att behov kvarstår av prövning i HD.

Lagrum

4 kap. 3 § utsökningsbalken