Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289527-14/111

Avgörande

Högsta domstolens beslut den 28 februari 2012 i mål nr Ö 1543-11

Saken

KFM utmätte en gäldenärs andelar i en värdepappersfond eftersom egendomen, enligt myndigheten, inte omfattades av beneficieregeln i 5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken.

Tingsrätten ansåg att fondandelarna var en sådan ”annan fordran” som enligt beneficieregeln kan undantas från utmätning. Tingsrätten undanröjde därför KFM:s beslut om utmätning samt återförvisade ärendet till KFM för vidare handläggning.

Svea hovrätt fastställde tingsrättens beslut.

Även Högsta domstolen avslog Skatteverkets överklagande men med annan motivering än underrätterna.

Enligt Högsta domstolen framstår det som något oegentligt att betrakta en fondandel i en investeringsfond som en ”annan fordran”. Samtidigt är det klart att egendomen inte heller faller in under ordalydelsen av någon av de övriga tillgångar som räknas upp i beneficieregeln. Ett sparande i en värdepappersfond företer dock väsentliga likheter med ett sparande på ett bankkonto och det finns inte någon praktisk skillnad för innehavaren att kunna disponera över medlen. Att värdet på fondandelarna kan variera över tiden och att fondandelsägaren kan ha avsett en mer långsiktig placering vid sitt sparande saknar betydelse. Banktillgodohavanden och fondandelar i en investeringsfond ska anses vara likvärdiga för att syftet med beneficieregeln ska kunna tillgodoses. Regelns syfte är att ge gäldenären skydd för skäligt behov av underhåll en kortare tid.

Skatteverkets kommentar

Frågor om beneficieregelns tillämpning på innehav av olika typer av fondandelar har genom åren prövats vid en rad tillfällen av underrätterna. Domstolarnas bedömning har skiftat. I Svea hovrätts mål nr ÖÄ 4946-09 och ÖÄ 5656-10 ansågs andelar i aktiefonder inte ingå i beneficiet. I Svea hovrätts mål nr ÖÄ 8151-07 ansågs en fondandel (oklart vad slag) däremot ingå i beneficiet och i Svea HovR mål nr ÖÄ 10375-11 ansågs en andel i en räntefond ingå i beneficiet. Dessa avgöranden är således inte längre intressanta för Skatteverkets borgenärsarbete.

Högsta domstolen har i och med sitt beslut utvidgat tillämpningsområdet för beneficieregeln till att även omfatta andelar i en värdepappersfond. Detta har man gjort trots följande uttalande i NJA 2004 s 868 (fråga om beneficium vid utmätning av aktier i fåmansbolag): ”Med hänsyn till karaktären av UB:s regelsystem måste viss försiktighet iakttas innan man ger de utsökningsrättsliga reglerna en vidare innebörd än som följer av deras ordalydelse. I förarbetena till UB har också anförts att beneficiereglerna endast med påtagliga svårigheter kan bringas att fungera analogivis. (Se prop. 1980/81:8 s. 495 samt rättsfallen NJA 1995 s. 478 och 1984 s. 712 I och II.) Den uppräkning av utmätningsfri egendom som görs i 5 kap. 1 § UB är avsedd att vara fullständig.”

Från och med den 1 jan 2012 är det enligt lagen (2011:1268) om investeringssparkonto möjligt att ha ett investeringssparkonto hos ett s.k. investeringsföretag (t.ex. en bank). Detta är en frivillig sparform där man kan spara i aktier, värdepappersfonder och andra finansiella instrument. Kontot har vissa likheter med en kapitalförsäkring. När pengar finns på kontot kan dessa tas ut eller överföras till ett vanligt bankkonto. Huruvida även ett investeringssparkonto omfattas av beneficieregeln får anses vara oklart.

Lagrum

5 kap 1 § 7 utsökningsbalken