Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289499-14/111

Avgörande

Hovrättens för Västra Sverige beslut 2010-09-15 i mål ÖÄ 3204-10

Saken

Hovrätten har upphävt utmätningen av en bärbar dator värderad till 3 000 kr. Såvitt framgår hade gäldenären inga hemmavarande barn.

Skatteverkets kommentar

Svea hovrätt har tidigare (RH 2006:47) upphävt utmätningen av en dator som användes i en barnfamilj. I det nu aktuella avgörandet har hovrätten bedömt att en enklare dator bör anses utgöra en så normal och behövlig utrustning i ett ordinärt hem att den bör omfattas av beneficieregeln i 5 kap. 1 § punkt 2 utsökningsbalken (egendom nödvändig för ett hem och dess skötsel). Detta bör enligt hovrätten gälla även när gäldenären inte har hemmavarande barn.

 

I Kronofogdens handbok Utmätning (KFM 901, utgåva 5 ,s. 97) skrivs att ”Genom en allmän standardhöjning i samhället får numera hemelektronik såsom bild och ljudanläggningar och datorer som inte har ett betydande marknadsvärde vara undantagna från utmätning som beneficieegendom.”

 

Skatteverket accepterar detta synsätt och noterar särskilt betoningen på att egendomen inte ska ha något betydande marknadsvärde.

Lagrum

5 kap. 1 § utsökningsbalken (1981:774)