Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2014-07-02

Dnr: 131 96206-14/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande gäller för privatpersoner vid förluster på andel m.m. i golfklubbar i inkomstslaget kapital:

Aktie

  • Avdrag medges i de flesta fall. I de fall förlusten anses vara en personlig levnadskostnad medges inte avdrag.

Spelrätt

  • Avdrag medges normalt inte. Presumtionen är att förlusten är en personlig tillgång.

Lån

  • Avdrag medges normalt inte. Presumtionen är att förlusten är en personlig levnadskostnad.

Omvandling lån – spelrätt

  • Omvandling av lån till spelrätt anses vara ett byte som utlöser beskattning. Om lånet anses vara en personlig levnadskostnad är denna förlust inte avdragsgill.

2 Frågeställning

Golfklubbar drivs vanligen i form av aktiebolag, ekonomiska föreningar eller ideella föreningar. För att få bli medlem i en golfklubb och därmed få tillgång till golfbanan krävs det ofta att man betalar någon form av insats till klubben. Det kan vara i form av att man köper en aktie i golfklubben, köper en spelrätt eller att man som medlem lånar ut pengar till klubben.

En del klubbar har ekonomiska svårigheter och har försatts i konkurs eller trätt i likvidation. Många som vill sälja sina aktier, fordringar eller spelrätter har svårt att hitta köpare som är villiga att betala lika mycket som de själva har gjort vilket innebär att många säljer med förlust.

Frågan är om en förlust på aktie, fordring eller spelrätt ska ses som en personlig levnadskostnad som inte är avdragsgill eller om det ska ses som en avdragsgill kapitalförlust på en investering.

3 Gällande rätt m.m.

Med avyttring avses försäljning, byte eller liknande överlåtelse av en tillgång. Med avyttring avses också betalning på en fordran (44 kap. 3 och 4 §§ inkomstskattelagen (IL)).

Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet (44 kap 13 § IL).

Den skattskyldiges levnadskostnader och liknande utgifter får inte dras av (9 kap. 2 § IL).

För tillgångar enligt 52 kap IL som den skattskyldige innehaft för personligt bruk (personliga tillgångar) får som omkostnadsbelopp räknas 25 procent av ersättningen minskad med försäljningsprovision och andra utgifter för avyttringen. Kapitalvinster vid avyttring av personliga tillgångar ska tas upp bara till den del de för beskattningsåret sammanlagt överstiger 50 000 kronor (52 kap. 2 § IL).

Förluster vid avyttring av personliga tillgångar får dock inte dras av (52 kap. 5 § IL).

Om en fordringsägare definitivt avstår från hela eller en del av en fordran (ackord) utan att få någon ersättning för detta och utan att det rör sig om en benefik handling eller en personlig levnadskostnad, ska en definitiv förlust anses föreligga och frågan om avdrag aktualiseras (RÅ 2010 ref. 34 samt 2009 ref. 41).

Även om en avyttring föreligger kan emellertid en förlust bedömas som ej verklig eller som en personlig levnadskostnad (RÅ 1985 Aa 204, RÅ 2000 ref. 45, RÅ 2003 ref. 12 och RÅ 2003 not 56).

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att avdrag skulle medges för förlust på golfaktierna även om förvärvet hade varit förenat med vissa förmåner på det privata planet och det mesta talade för att förvärvet betingats mer av intresse för att få spela golf än intresset av att göra en fördelaktig ekonomisk placering. Dessa omständigheter var dock inte tillräckliga för att förlusten skulle betraktas som en personlig levnadskostnad (RÅ 2000 ref. 45).

Högsta förvaltningsdomstolen har även ansett att en spelrätt som är skild från medlemskapet i en golfklubb inte kunde anses vara en delägarrätt. Även om en spelrätt skulle innefatta ett visst slag av kapitalplacering ska den behandlas som en personlig tillgång enligt 52 kap 2 § IL vid kapitalbeskattningen om den används för personligt bruk och kapitalplaceringsinslaget inte dominerar (RÅ 2005 ref. 4).

4 Bedömning

4.1 Aktie

Skatteverket anser att en förlust på en aktie i en golfklubb vanligtvis är avdragsgill.

I vissa fall kan dock en förlust vara en personlig levnadskostnad om den uppkommit till följd av förmåner som aktieägarna fått i samband med att de spelade på golfanläggningen eller om villkoren i samband med köpet och försäljningen av aktierna hade varit sådana att de typiskt sett lett till en förlust. Det framgår av domen från år 2000 ref.45 att Högsta förvaltningsdomstolen anser att avdragsförbudet för förlust för personliga levnadskostnader i och för sig kan vara tillämpligt vid kapitalförlust på aktier.

Ibland kan man få både en aktie och en spelrätt när man betalar sin insats till golfklubben. Skatteverkets bedömning är att i de fall det inte går att separera spelrätten från aktien så ska hela anskaffningsutgiften läggas på aktien vid en eventuell kapitalvinstberäkning. I de fall det går att separera aktien från spelrätten så får också anskaffningsutgiften fördelas mellan aktien och spelrätten. Avdrag medges då bara för förlusten på aktien. Fördelningen av anskaffningsutgiften mellan aktien och spelrätten får beräknas i varje enskilt fall.

4.2 Spelrätt

Skatteverket anser att presumtionen är att en förlust på en spelrätt i en golfklubb är en personlig tillgång som inte är avdragsgill, om inte säljaren kan visa något annat.

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att vid innehavarens avyttring av en sådan spelrätt skall beskattning ske såsom för personlig tillgång enligt 52 kap. 2 § IL. Förluster vid avyttring av personliga tillgångar får inte dras av enligt 52 kap 5 § IL (RÅ 2005 ref.4).

Skatteverket anser att om en spelrätt förvärvas tillsammans med en aktie och inte går att separera från aktien ska hela anskaffningsutgiften hänföras till aktien (se punkt 4.1).

4.3 Lån

Skatteverket anser att presumtionen är att en förlust på lån lämnat till en golfklubb är en personlig levnadskostnad som inte är avdragsgill, om inte säljaren kan visa något annat.

Kammarrätten i Göterborg medgav inte avdrag för förlust på ett lån lämnat till en golfklubb (KRNG 2003-09-12, mål nr 4878-02). Lånet syftade inte till att ge en ekonomisk avkastning med hänsyn till att det löpte utan ränta och amortering. Istället var syftet med lånet att personen skulle få tillgång till golfspel. Förlusten ansågs därför som en personlig levnadskostnad.

Skatteverket anser att om en person definitivt, villkorslöst och bindande avstår rätten till en fordran eller en del av en fordran (ackord) utan att få någon ersättning ska avståendet ses som en avyttring. Detta gäller dock inte om avståendet har karaktär av en benefik rättshandling som t.ex. gåva, arv, bodelning. (Skatteverket, 2010-09-07 ” Avdrag för förlust på fordran vid definitivt avstående ” dnr 131 582206-10/111).

Avdrag för förlust i inkomstslaget kapital kan därför komma ifråga om förlusten är verklig och inte utgör en personlig levnadskostnad. För att avdrag ska medges för förlusten på en fordran krävs att varken utlåningen eller ett eventuellt avstående från betalning kan anses vara en personlig levnadskostnad.

4.3.1 Omvandling lån – spelrätt

Omvandling av lån till spelrätt får anses vara ett byte som utlöser beskattning. Om ett lån på 10 000 kr lämnas till en golfklubb i syfte att få tillgång till golfspel och lånet omvandlas till en spelrätt som vid omvandlingen bara är värd 5 000 kr, uppkommer en förlust på 5 000 kr. I de fall lånet anses vara en personlig levnadskostnad är förlusten inte avdragsgill.