Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2014-06-25

Dnr: 131 354420-14/111

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn daterat 2008-03-28 (dnr 131 163995-08/111).

1 Sammanfattning

Närståendes lön under året före beskattningsåret får beaktas för uppfyllande av det krav som ställs på löneuttag för beräkning av lönebaserat utrymme om denne omfattades av närståendekretsen detta år. Däremot behöver personen inte vara närstående även vid beskattningsårets ingång.

Närståendes lön under hela ovan nämnda år får beaktas även om närståendeskapet endast förelegat under någon del av året.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet med samma namn daterat 2008-03-28, dnr 131 163995–08/111.

2 Frågeställning

Ett lönebaserat utrymme enligt 57 kap. 16–19 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får bara beräknas om andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått kontant ersättning från företaget eller dess dotterföretag med ett visst sammanlagt belopp.

Årets gränsbelopp beräknas vid beskattningsårets ingång. Tidigare var beräkningstidpunkten utdelningstillfället. Medför den förändrade tidpunkten för beräkning av årets gränsbelopp någon förändring i rätten att få beakta närståendes lön?

3 Gällande rätt m.m.

Av 57 kap. 11 § första stycket punkt 2 IL framgår att årets gränsbelopp är summan av underlaget för årets gränsbelopp (omkostnadsbeloppet för andelarna) och lönebaserat utrymme enligt 16-19 §§.

Det lönebaserade utrymmet är en procentandel av ett löneunderlag.

I 57 kap. 17 § IL anges bl.a. att löneunderlaget beräknas på kontant ersättning som under året före beskattningsåret har lämnats till arbetstagare i företaget och i dess dotterföretag.

Av 57 kap. 19 § IL framgår att lönebaserat utrymme bara får beräknas om andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av i bestämmelsen angivna alternativa nivåer.

Årets gränsbelopp beräknas vid ingången av beskattningsåret, 57 kap. 11 § tredje stycket IL. Bestämmelsen införd från och med 1 januari 2009 (SFS 2008:1343).

4 Bedömning

Av 57 kap. 19 § IL framgår inte om tidsbestämningen enbart syftar på att närstående fått ersättning från företaget eller om även närståenderelationen avses.

Bestämmelserna om löneunderlag i 57 kap. 17 och 19 §§ IL innehåller endast tidsbestämningen ”året före beskattningsåret”.

I ställningstagandet 2008-03-28, dnr 131 163995–08/111, har Skatteverket gjort bedömningen att tidsangivelsen i 57 kap. 19 § IL inte bara avser löneuttag utan även närståenderelationen. Enligt verkets mening ska bestämmelsen förstås så att någon som omfattades av närståendekretsen under året före beskattningsåret ska ha fått sådan ersättning som avses i 57 kap. 17 § första stycket IL.

Skatteverket har i ett upphävt ställningstagande 2008-03-28, dnr 131 159978–08/111 gjort bedömningen att lön som en delägare erhållit under hela det kalenderår under vilket han direkt förvärvat andelarna i företaget, dvs. även för tiden före förvärvet, får beaktas vid tillämpning av 57 kap. 19 § IL. Ställningstagande har ersatts av ställningstagande 2012-08-26, dnr 131 652530–12/111. Det senare ställningstagandet innebär ingen ändring vad avser beaktande av egen lön.

Avsikten med att närståendes lön får beaktas är att två makar som båda är aktiva delägare ska få beräkna löneunderlag under förutsättning att en av dem uppfyller uttagskravet (prop. 2005/06:40).

Enligt Skatteverkets mening får ersättning som närstående erhållit under hela året före beskattningsåret beaktas vid bedömning av om lönekravet i 57 kap. 19 § IL uppfylls. Detta gäller även om närståendeskapet endast förelegat under någon del av detta år. Således får ersättning under året för tid innan närståendeskapet uppkom beaktas. Närståendeskapet behöver dock inte kvarstå vid beskattningsårets ingång.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet 2008-03-28, dnr 131 163995–08/111. När det gäller rätten att beakta närståendes lön är det ingen ändring jämfört med det tidigare ställningstagandet. Sedan 1 januari 2009 beräknas årets gränsbelopp vid beskattningsårets ingång medan beräkningen tidigare skedde vid tidpunkten för utdelning. Skillnaden är därför att det nu i förtydligande syfte anges att närståendeskapet inte behöver kvarstå vid beskattningsårets ingång.