Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2014-06-09

Dnr: 131 215002-14/111

Ställningstagandet Förskott vid ändrade omsättningslandsregler daterat 2010-10-21, dnr 131 594230-10/111, upphör att gälla.

Ställningstagandet handlar om hur förskott ska behandlas i samband med de nya omsättningslandsregler som infördes den 1 januari 2011. I Regeringens proposition 2013/14:224 föreslås nya omsättningslandsregler för bland annat elektroniska tjänster från och med den 1 januari 2015. I propositionen föreslås också övergångsbestämmelser som grundar sig på en riktlinje från EU:s mervärdesskattekommitté och som innebär att förskott inte ska behandlas på det sätt som anges i ställningstagandet. Ställningstagandet är därför inte längre aktuellt och ska upphöra att gälla.