Områden: Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2014-05-13

Dnr: 131 273811-14/111

1 Sammanfattning

Rätt att erhålla avdrag för lämnat koncernbidrag föreligger inte det år som någon av inblandade parter upplöses genom likvidation.

2 Frågeställning

När ett företag upplöses genom likvidation avslutas räkenskapsåret och bokföringsskyldigheten upphör. Frågan är hur detta påverkar möjligheterna att med skatterättslig verkan ge och ta emot koncernbidrag upplösningsåret.

3 Gällande rätt m.m.

Genom införandet av skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, försvann begreppet taxeringsår. Som en följd av detta ändrades bestämmelsen i 35 kap. 3§ 2 IL. Tidigare gällde att koncernbidraget skulle redovisas av både givaren och mottagaren vid samma års taxering. Efter ändringen gäller att bidraget ska redovisas av både givaren och mottagaren i inkomstdeklarationen för ett beskattningsår som har samma deklarationstidpunkt enligt SFL eller som skulle ha haft det om inte givarens eller mottagarens bokföringsskyldighet upphör.

I förarbetena, prop. 2010/11:165, kommenteras ändringen i specialmotiveringen på sidorna 1248-1260. Av motiveringen framgår att den sista delen i punkten lagts till för att kravet på samma deklarationstidpunkt inte ska förhindra avdrag för lämnat koncernbidrag i de fall olika deklarationstidpunkt föreligger på grund av att bokföringsskyldigheten upphört vid likvidation.

Enligt 35 kap. 3 § 3 IL gäller att dotterföretaget ska ha varit helägt under givarens och mottagarens hela beskattningsår eller sedan dotterföretaget började bedriva verksamhet av något slag.

4 Bedömning

Lagstiftaren har genom det särskilda tillägget i 35 kap. 3 § 2 IL helt klart haft för avsikt att möjliggöra att koncernbidrag ska kunna lämnas med skatterättslig verkan trots att olika deklarationstidpunkt gäller på grund av bokföringsskyldighetens upphörande. Någon ändring har dock inte gjorts av bestämmelsen i 35 kap. 3 § 3 IL. Kravet på helägande under givarens och mottagarens hela beskattningsår kvarstår således. Detta krav är enligt Skatteverkets tolkning inte uppfyllt när den ena partens beskattningsår avbrutits. Samma tolkning gör HFD i RÅ 2009 ref. 13 som gäller just avdragsrätt för koncernbidrag till ett utländskt dotterbolag som upplösts genom likvidation. HFD anför följande:

”Ett koncernbidrag från ett moderföretag till ett helägt dotterföretag är avdragsgillt vid beskattningen under förutsättning att dotterföretaget har varit helägt under såväl givarens som mottagarens hela beskattningsår (35 kap. 3 § IL). Därför kan ett svenskt moderföretag inte genom koncernbidrag det beskattningsår då likvidationen avslutats tillgodogöra sig förlusten i ett svenskt dotterföretag.”

Eftersom någon ändring inte skett beträffande 35 kap. 3 § 3 IL kan regeringens bedömningar i prop. 2010/11:165 inte tillmätas någon betydelse när det gäller tolkningen av denna bestämmelse.

Skatteverket noterar också att lagstiftaren vad gäller reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. 5 § 2 IL funnit skäl att särskilt reglera den situationen att dotterbolaget på grund av likvidationens avslutande inte varit helägt hela året. Motsvarande bestämmelse saknas dock i 35 kap. IL beträffande förutsättningar för att få avdrag för lämnat koncernbidrag.

Skatteverkets bedömning är därför att rätt att erhålla avdrag för lämnat koncernbidrag inte föreligger det år som likvidationen avslutas.