Områden: Inkomstskatt (Pensioner)

Datum: 2014-04-15

Dnr: 131 181880-14/111

1 Sammanfattning

Avdragen SINK-skatt får överföras till ett annat land som Sverige har träffat överenskommelse med om att ta ut och föra över skatt.

Bedömningen överensstämmer i sak med den bedömning som gjordes i ett tidigare ställningstagande (Skatteverket 2007-11-20, dnr 131 695747-07/111).

2 Frågeställning

Finns det några hinder enligt svensk intern rätt för att överföra särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK-skatt, till ett annat nordiskt land?

En person som är bosatt i Finland arbetar i Sverige under två månader. Hon ansöker om att få beskattas enligt lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, SINK, då arbetet ska utföras för en svensk arbetsgivare. Ett sådant beslut fattas av Skatteverket. Efter att arbetet i Sverige avslutats och den avdragna SINK-skatten betalats in till Skatteverket kommer det fram att inkomsten i stället ska beskattas i Finland. Detta beror på att det är en finsk arbetsgivare utan hemvist eller fast driftställe i Sverige som betalat ut ersättningen och att vistelsen i Sverige varat i mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Enligt svenska regler och enligt det nordiska skatteavtalets bestämmelser ska inkomsten endast beskattas i Finland (6 § 1 SINK och artikel 15.2 i nordiska skatteavtalet). Någon skatt har dock inte dragits av och betalats i Finland med anledning av uppdraget. Finland begär därför att den skatt som finns inbetald i Sverige ska föras över till Finland.

Skatteverket redogjorde för sin uppfattning 2007 utifrån de regler som då gällde enligt SINK och skattebetalningslagen (1997:483), SBL, (Skatteverket 2007-11-20, dnr 131 695747-07/111). Fr.o.m. den 1 januari 2012 finns bestämmelserna i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, i stället för i SINK och SBL. Frågan är om införandet av SFL innebär någon skillnad jämfört med tidigare.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Trekk-avtalet

De nordiska länderna har slutit ett avtal om handräckning mellan de nordiska länderna (SFS 1990:226). Länderna förbinder sig i detta avtal att lämna varandra handräckning i skatteärenden i fråga om bl.a. uppbörd och överföring av skatt. Med stöd av avtalet har länderna därefter träffat en överenskommelse där det bl.a. finns bestämmelser som ska medföra att preliminär skatt inte ska krävas i två eller flera länder samtidigt samt att preliminär skatt ska kunna överföras mellan länderna. Överenskommelsen kallas för trekk-avtalet och finns införd som bilaga 2 till förordning om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna (SFS 1997:1157).

Enligt trekk-avtalets inledande artikel ska överenskommelsen tillämpas på de inkomstskatter som omfattas av det nordiska skatteavtalet. Av det nordiska skatteavtalets artikel 2 framgår att SINK-skatt omfattas av avtalet. Begreppet skatt definieras i trekk-avtalet som ”slutlig skatt” och ”preliminär skatt” (artikel 2). Källskatt på inkomst av arbete och pension ska likställas med såväl ”slutlig skatt” som ”preliminär skatt”.

3.2 SINK-skatt på inkomster utbetalda fr.o.m. den 1 januari 2012

Bestämmelser om förfarandet vid uttag av SINK-skatt finns numera i SFL (8 § SINK). Skatt får föras över från Sverige till annat land när skatt dragits av här och det visar sig att inkomsten ska beskattas i annat land. En överenskommelse ska dock finnas (64 kap. 7 § SFL).

3.3 SINK-skatt på inkomster utbetalda före den 1 januari 2012

Skatt som dragits av i Sverige enligt SINK, får föras över till en annan stat för att där tillgodoräknas den skattskyldige (14 § andra stycket SINK). En förutsättning är att Skatteverket har meddelat ett beslut om att skatteavdrag får underlåtas enligt första stycket i samma paragraf. En reglering för överföring av preliminär skatt finns i 18 kap. 5 § första stycket SBL.

4 Bedömning

4.1 SINK-skatt på inkomster utbetalda fr.o.m. den 1 januari 2012

Reglerna i SFL medger överföring av SINK-skatt till ett annat land. Reglerna om överföring av skatt finns numera i 64 kap. 7 § SFL. Motsvarande regler fanns tidigare i 14 § andra stycket SINK och 18 kap. 5 § första stycket SBL. I och med att samma reglering nu gäller för både preliminär skatt och SINK-skatt finns inte längre en skillnad i ordalydelse på det sätt som fanns tidigare. Regeln är inte heller formulerad som tidigare då det kunde tolkas som att överföring av SINK-skatt måste ha föregåtts av ett beslut om att skatteavdrag får underlåtas.

4.2 SINK-skatt på inkomster utbetalda före den 1 januari 2012

Även om det kan uppfattas finnas vissa oklarheter när det gäller överföring av SINK-skatt beroende på ordalydelsen av 14 § SINK, anser Skatteverket att lagtexten inte hindrar överföring av SINK-skatt till ett annat land.

Förutsättningarna för överföring av skatt är formulerade olika i SINK jämfört med SBL. Av ordalydelsen i SINK kan man få uppfattningen att ett beslut om överföring av skatt måste ha föregåtts av ett beslut om att skatteavdrag får underlåtas (14 § första och andra styckena SINK). Något sådant krav ställs inte upp i SBL där överföring av preliminär skatt behandlas (18 kap. 5 § första stycket SBL).

Såväl i förarbetena till SINK som i förarbetena till SBL finns uttalanden som Skatteverket uppfattar på så sätt att överenskommelser av det slag som trekk-avtalet är ska följas när det gäller att undvika att skatteavdrag görs i två eller flera länder, samt att överföring ska kunna göras mellan länderna (prop. 1990/91:107 s. 27 och s. 38, prop. 1996/97:100 s. 618).

Uttalanden i förarbetena samt vad de avtalsslutande staterna kommit överens om innebär att det inte är rimligt att göra en åtskillnad vid överföring beroende på om det gäller preliminär A-skatt eller SINK-skatt. Skatteverket kan i övrigt inte heller finna några skäl för att behandla SINK-skatt på ett annat sätt än preliminär skatt i denna fråga.