Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2014-04-03

Dnr: 131 183266-14/111

Notera att procentsatsen för rotavdrag ändrades från 50 procent till 30 procent av arbetskostnaden 2016-01-01.

1 Sammanfattning

Vid totalentreprenad till fast pris kan arbetskostnaden för installation av vätska-vattenvärmepump (till exempel bergvärme) schablonmässigt beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden. Arbetskostnaden för luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump) kan schablonmässigt beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Schablonbeloppen är framtagna av representanter för branschen och godkända av Svenska Värmepumpföreningen.

Den schablonberäknade arbetskostnaden kan bara användas som underlag för beräkning av skattereduktion för rotarbete i samband med totalentreprenad till fast pris. Den schablonberäknade arbetskostnaden kan inte kombineras med andra beräkningar av arbetskostnad exempelvis schablonberäknad arbetskostnad för borrning.

Om arbetskostnaden är högre än 35 respektive 30 procent av totalpriset måste utförare vid förfrågan kunna visa hur arbetskostnaden har räknats fram. Om underlag för beräkning av arbetskostnad saknas eller är bristfälligt kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis samt återkräva redan utbetalt belopp.

Skattereduktion för husarbete medges med 50 procent av den beräknade arbetskostnaden dock maximalt 50 000 kr per person och år (gäller betalningar som gjorts senast 31 december 2015). Från och med 1 januari 2016 medges skattereduktion för rotarbete med 30 procent av den beräknade arbetskostnaden dock maximalt 50 000 kr per person och år.

Detta ställningstagande ersätter tidigare utsänt brevsvar med diarienummer 131 156215809/1152.

2 Frågeställning

För att underlätta för utförare av värmepumpentreprenader och deras kunder har Skatteverket godkänt att arbetskostnaden för installation av värmepumpar kan beräknas enligt schablon vid totalentreprenad till fast pris. Beräkningen av arbetskostnadens storlek har tagits fram av Svenska Värmepumpföreningen och Skatteverket har i ett brevsvar i juni 2009 godtagit att beräkningen används. Svenska Värmepumpföreningen har kommit in med en reviderad beräkning av kostnaden där arbetskostnaden för installation av vätska-vattenvärmepump beräknas till 35 procent av den totala entreprenadkostnaden och arbetskostnaden för luftvärmepump beräknas till 30 procent av den totala entreprenadkostnaden. Branschorganisationen har frågat om arbetskostnaden kan beräknas till en viss procent av totalentreprenaden (schablonberäknad arbetskostnad) och om schablonberäkningen kan användas som underlag vid beräkning av skattereduktion.

3 Gällande rätt m.m.

Den som har haft en utgift för arbete avseende reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rotarbete) av ett småhus, ägarlägenhet eller bostadsrätt kan få skattereduktion, 67 kap. 11 § och 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL. Skattereduktion uppgår till 50 procent av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kr per person och år, 67 kap. 19 § IL.

Skattereduktion medges genom att kunden betalar halva arbetskostnaden för rotarbetet till utföraren. När arbetet är utfört och kunden har betalat sin del av arbetskostnaden kan utföraren begära utbetalning av resterande del (maximalt 50 procent) av arbetskostnaden från Skatteverket, se 6 – 8 §§ lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete (2009:194). Om Skatteverket har betalat ut ett belopp utan att mottagaren har varit berättigad till det, ska Skatteverket snarast besluta att det felaktigt utbetalda beloppet ska betalas tillbaka, 14 § samma lag.

Skattereduktion medges endast för arbetskostnad. Utgifter för material och utrustning räknas inte in i skattereduktionen, se prop. 2006/07:94 s. 48.

I prop. 2008/09:178 s. 38 kommenterar lagstiftaren också frågan om arbetskostnad. ”Regeringen anser att samma regler som i dag gäller för hushållsarbete också ska gälla för ROT-arbete. Det finns således inte skäl att nu göra någon annan bedömning vad gäller arbetskostnaden. Kostnader för t.ex. gräv- och borrmaskiner bör därför inte utgöra en del av arbetskostnaden. Eftersom maskinkostnader inte berättigar till skattereduktion kan det vara en fördel, såväl för utföraren som för köparen, att maskinkostnader särskiljs från arbetskostnad i faktura eller liknande underlag.”

4 Bedömning

Av lagtext och förarbeten framgår att skattereduktion för husarbete endast kan medges för arbetskostnad. Kostnader för exempelvis material, maskiner, restid eller serviceåtaganden ska inte ingå i underlaget för skattereduktion.

För totalentreprenader till fast pris kan det vara förenat med svårigheter att fastställa hur stor del av det totala priset som avser arbetskostnad.

För att underlätta för såväl utförare som kunder har representanter för branschen i samverkan med Svenska Värmepumpföreningen beräknat hur stor del av totalpriset som i normalfallet utgör arbetskostnad vid installation av en ny värmepump. Av beräkningen framgår att av den totala entreprenadkostnaden kan arbetskostnaden anses utgöra 35 procent för vätska–vattenvärmepump (till exempel bergvärme) och 30 procent för luftvärmepump (luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump och frånluftvärmepump).

Skatteverket anser att den schablonberäknade arbetskostnaden kan ligga till grund för beräkning av arbetskostnad för rotarbete. Köparen kan maximalt få skattereduktion med hälften av den framräknade kostnaden för arbete.

Om utförare och kund anser att arbetskostnaden är högre än 30 respektive 35 procent ska den verkliga arbetskostnaden dokumenteras och vid förfrågan visas upp för Skatteverket. Om dokumentation saknas eller om dokumentationen är bristfällig kan Skatteverket vägra utbetalning helt eller delvis och återkräva redan utbetalat belopp.

För att den schabloniserade beräkningen ska kunna användas krävs det att det är frågan om en totalentreprenad till fast pris. Schablonberäkningen kan inte kombineras med andra schablonberäknade arbetskostnader.

Till toppen