Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2014-03-21

Dnr: 131 641374-13/111

1 Sammanfattning

Den totala ersättningen för de aktier som har sålts i samband med överenskommelsen ska anses uppgå till köpeskillingen för aktierna och det belopp med vilket skulden har reglerats.

2 Frågeställning

En överenskommelse har under 2013 träffats mellan f.d. Acta kapitalförvaltning (Acta) och personer som haft kvarvarande skulder hänförliga till valutaobligationer utgivna av Lehman Brothers. Erbjudandet innebar att personer som haft onoterade aktier i, framförallt fastighetsbolag som förvaltats av Acta, har kunnat sälja dessa aktier till Acta. Vidare framgår det av avtalet att för den som accepterat erbjudandet har även resterande skulder till Kaupthing bank reglerats.

Frågan som uppkommit är om värdet av det lån som reglerats ska anses var en del av ersättningen för de sålda aktierna?

Andra frågor beträffande valutaobligationer utgivna av Lehman Brothers och skulder hänförliga till dessa, har tidigare behandlats av Skatteverket i Ytterligare information om de av Acta sålda och av Lehman Brothers garanterade valutaobligationerna (dnr 131 271679-11/113) samt i Beskattning av delutbetalning till innehavare av valutaobligationer som givits ut av Lehman Brothers (dnr 131 258835-13/111).

3 Gällande rätt m.m.

Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar, 44 kap. 3 § IL. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och omkostnadsbeloppet, 44 kap. 13 § IL. Med omkostnadsbelopp avses utgift för anskaffning ökad med utgifter för förbättring, 44 kap. 14 § IL. Kapitalvinster ska tas upp som intäkt det beskattningsår som tillgången avyttras. Kapitalförluster ska dock inte dras av som kostnad förrän det beskattningsår som förlusten är definitiv, 44 kap. 26 § IL.

Utgifter exempelvis ränta, ska dras av som kostnad det beskattningsår då den skattskyldige betalar dem eller på något annat sätt har kostnaderna, 41 kap. 9 § IL.

4 Bedömning

Vid beräkningen av kapitalvinst vid försäljning av aktier ska hela den överenskomma ersättningen tas upp. Skatteverket är av uppfattningen att köpeskillingen för aktierna och regleringen av lånet ska ses som en transaktion. När det gäller överenskommelsen ska ersättningen beräknas till dels köpeskillingen för aktierna och dels till det belopp med vilket skulden har reglerats. I normalfallet innebär det att ersättningen för aktierna uppgår till samma belopp som skulden till Kaupthing bank. Aktierna ska anses avyttrade den dag avtalet är undertecknat. Det innebär att aktier som sålts genom en överenskommelse som undertecknats under 2013 ska redovisas i den inkomstdeklaration som ska lämnas 2014.

Exempel: A har en skuld till Kaupthing bank på 240 000 kr. A har även onoterade aktier i depå hos Acta. Marknadsvärdet på dessa aktier uppgår till 200 000 kr. A accepterar erbjudandet från Acta och enligt avtalet framgår det att de köper A:s aktier för ­200 000 kr som använts till att betala på skulden till banken. Vidare ser Acta till att reglera det kvarvarande lånet på 40 000 kr. Totalt har A fått 240 000 kr i ersättning för aktierna. A ska vid sin kapitalvinstberäkning redovisa hela ersättningen det vill säga 240 000 kr som intäkt. Från detta får sedan A dra av sitt omkostnadsbelopp på aktierna.

Om någon del av skulden till banken avser ränta är denna ränta avdragsgill då den får anses betald i samband med överenskommelsen.