Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2014-01-14

Dnr: 131 22475-14/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det är möjligt att pröva frågan om anstånd med betalning av skatt eller avgift redan när den betalningsskyldige har lämnat in en ansökan om resning eller återställande av försutten tid till domstol. För att anstånd ska kunna beviljas krävs att ansökan om resning respektive återställande av försutten tid är så välgrundad att det är tveksamt om den betalningsskyldige kommer behöva betala skatten eller avgiften som frågan gäller.

2 Frågeställning

Är det möjligt att pröva en ansökan om anstånd enligt 63 kap. 4 § skatteförfarandelagen, 2011:1244, (SFL) redan när den betalningsskyldige har lämnat in en ansökan om resning eller återställande om försutten tid till domstol, men domstolen ännu inte tagit ställning i frågan? Vad krävs för att Skatteverket ska kunna bevilja anstånd i samband med ansökan om resning eller återställande av försutten tid?

3 Gällande rätt m.m.

Skatteverket ska bevilja anstånd med betalning av skatt eller avgift, om det är tveksamt hur stort belopp som ska behöva betalas (63 kap. 4 § SFL). Vid införandet av SFL konstaterades att det inte spelar någon roll om det är Skatteverket eller den betalnings­skyldige som väcker frågan om nedsättning av skatt eller avgift och inte heller hur frågan väcks (prop. 2010/11:165 s. 1031).

Beviskravet ”tveksamt” innebär att det ska vara minst lika sannolikt att skatten eller avgiften kommer att kvarstå som att den kommer sättas ned (prop. 2010/11:165 s. 1032).

Skatteverket kan utan begränsning i tid ompröva ett beslut till fördel för den som beslutet gäller (66 kap. 19 § SFL). Detta gäller dock inte om beslutet har överklagats till domstol och domstolens dom har vunnit laga kraft. Om det efter det att en dom har vunnit laga kraft framkommer omständigheter som visar att Skatteverkets beslut är felaktigt, kan beslutet endast ändras om resning enligt 37 b § förvaltningsprocesslagen, 1971:291, (FPL) beviljas.

Om den betalningsskyldige på grund av någon omständighet som är en giltig ursäkt, missat att överklaga förvaltningsrättens dom i rätt tid måste han eller hon ansöka om återställande av försutten tid enligt 37 c § FPL för att frågan om betalningsskyldighet ska kunna prövas. Om domstolen finner att tiden för överklagande ska återställas, kan frågan om betalningsskyldighet för skatt eller avgift prövas på nytt.

En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla, 29 § förvaltningslagen, 1986:223, (FL). En domstol som prövar ett överklagande kan på samma sätt bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla, 28 § FPL. Om det finns avvikande bestämmelser i en special­författning är det dessa som ska tillämpas (Wennergren, Förvaltningsprocesslagen m.m. s. 269). Ett exempel på sådana avvikande specialbestämmelser är reglerna om anstånd med betalning av skatt eller avgift i 63 kap. SFL. Anstånd med betalning av skatt eller avgift är således en form av inhibition.

Av praxis framgår att inhibition kan beviljas i mål om resning (se bl.a. RÅ 1984 Bb24 och RÅ 2009 not.188). I RÅ 1998 not. 85, som gällde ansökan om resning i ett ärende om inkomsttaxering, beviljade Högsta förvaltningsdomstolen resning men avvisade ett yrkande om inhibition med hänvisning till att yrkandet var att betrakta som en ansökan om anstånd och att en sådan ansökan i första hand ska prövas av skattemyndigheten.

4 Bedömning

Om en betalningsskyldig ansöker om resning i domstol och samtidigt ansöker om anstånd med betalning av skatt eller avgift hos Skatteverket enligt 63 kap. 4 § SFL ska Skatteverket pröva ansökan om anstånd. För att anstånd ska kunna beviljas krävs att resningsansökan framstår som så välgrundad att det dels framstår som sannolikt att den ska beviljas, dels att det är tveksamt om skatten kommer behöva betalas.

Om den betalningsskyldige ansöker om återställande av försutten tid i domstol och i samband med det ansöker om anstånd med betalning av skatt enligt 63 kap. 4 § SFL kan det av ansökan om återställande av försutten tid vara svårt att utläsa om det är tveksamt om skatten eller avgiften kommer behöva betalas. I en ansökan om återställande av försutten tid behöver endast skäl till varför det är ursäktligt att överklagandet inte skedde i tid anges. I ett sådant fall måste den betalningsskyldige i anståndsansökan presentera på vilket sätt det är tveksamt om skatten eller avgiften kommer behöva betalas, till exempel genom att styrka eventuell avdragsrätt.

Om skatten eller avgiften som ansökan om resning eller återställande av försutten tid avser är obetald och hunnit preskriberas kan något anstånd inte medges, eftersom det då inte finns någon kvarvarande betalningsskyldighet som kan bortfalla.