Områden: Dataskydd & sekretess

Datum: 2013-02-19

Dnr: 131 127988-13/111

Nytt: 2022-01-31

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-01-31, dnr. 8-1460379.

Nytt: 2006-02-07

Ställningstagandet ersätter​ ställningstagande "Generellt medgivande av enskild om utlämnande av allmän handling eller uppgift ur allmän handling", datum 2006-02-07 131 83430-06/111.

1 Frågeställning

Till Skatteverket görs det framställningar om att få ut allmänna handlingar eller uppgifter ur sådana handlingar med stöd av fullmakt.

Ställningstagandet beskriver hur fullmakten ska vara utformad för att Skatteverket med stöd av fullmakten ska kunna lämna ut handlingar eller uppgifter för vilka sekretess gäller.

Det bör uppmärksammas att ställningstagandet inte avser vilka krav som ska ställas på en ombudsfullmakt, dvs. en fullmakt där en part har gett ett ombud i uppdrag att föra dennes talan i ett ärende hos Skatteverket.

Avseende ombudsfullmakter, se avsnittet Hur ska en fullmakt vara utformad.

2 Gällande rätt

Av 12 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att en enskild helt eller delvis kan häva den sekretess som gäller till skydd för honom eller henne. Det finns dock inga bestämmelser om hur en sådan eftergift av sekretessen ska utformas för att vara giltig.

Kammarrätten i Stockholm har i dom den 1 juni 2011 (mål nr 2310-11) bedömt att en fullmakt som inte lämnats i original och som varit allt för generell inte har kunnat godtas.

3 Bedömning

Med hänsyn till allmänna rättsgrundsatser och rättspraxis har Skatteverket gjort bedömningen att det krävs en fullmakt som uppfyller vissa krav för att Skatteverket ska kunna lämna ut sekretessbelagda handlingar eller uppgifter avseende en enskild. Kraven som måste vara uppfyllda är följande.

  • Fullmakten ska som huvudregel visas upp i original

En fullmakt i original säkerställer att fullmakten inte är återkallad av den som utfärdat fullmakten.

Om fullmakten inte visas upp i original måste den vara försedd med en text av vilken det framgår att fullmakten inte är återkallad. Texten ska vara undertecknad (i original) av innehavaren av fullmakten.

Originalfullmakten ska skickas tillbaka tillsammans med de begärda handlingarna. En kopia av originalfullmakten med en tjänsteanteckning om att den har visats upp i original ska sparas i akten.

  • Fullmakten ska vara utfärdad av en person med rättslig handlingsförmåga

Den som har utfärdat fullmakten måste ha förmåga att med rättslig verkan själv efterge sekretessen, t. ex. kan en fullmakt utfärdad av en underårig inte godtas och är det fråga om ett bolag måste fullmakten vara undertecknad av behörig firmatecknare.

  • Fullmakten ska ange att handlingarna eller uppgifterna får begäras ut från Skatteverket

Fullmakten ska precisera att begärda handlingar eller uppgifter får hämtas från Skatteverket. En fullmakt som t. ex. namnger ett antal myndigheter inom hälso- och sjukvårdssektorn och härutöver anger ”eventuella övriga myndigheter” eller liknande kan inte anses vara tillräckligt preciserad.

Det bör observeras att en ombudsfullmakt (se avsnitt 1 Frågeställning) normalt ger fullmaktsinnehavaren rätt att ta del av handlingarna i ärendet.

  • Fullmakten måste omfatta de handlingar eller uppgifter som begärs ut

Det måste göras en bedömning om fullmakten omfattar de handlingar eller uppgifter som begärs ut.

Anges det i fullmakten vilka handlingar som får inhämtas, t.ex. inkomstdeklarationer eller vissa kontrolluppgifter är det endast sådana handlingarna som kan lämnas ut.

Anges det i stället att handlingar som behövs för handläggningen av ett ärende hos fullmaktsinnehavaren får inhämtas, måste en bedömning göras om de begärda handlingarna behövs för det angivna ärendet. T. ex. kan en begäran från ett försäkringsbolag avse samtliga kontrolluppgifter (inkomst av tjänst och kapital) men man kan med hänsyn till typen av försäkringsärende, beräkning av bortfall av inkomst av tjänst, göra bedömningen att endast kontrolluppgifter som avser tjänst behövs för handläggningen av det aktuella försäkringsärendet. Fullmakten anses då endast omfatta kontrolluppgifter avseende inkomst av tjänst och endast sådana handlingar kan lämnas ut.

Om fullmakten inte kan godtas

Föreligger det sådana brister att fullmakten inte kan godtas ska kontakt tas med innehavaren av fullmakten för att försöka avhjälpa bristerna.

Om det inte är möjligt att med stöd av fullmakten lämna ut begärda handlingar eller uppgifter ska innehavaren av fullmakten upplysas om möjligheten att få ett avslagsbeslut och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.

Det är också möjligt att efter överenskommelse med fullmaktsinnehavaren skicka handlingarna direkt till den enskilde.