Områden: Mervärdesskatt

Löpnr: SKVFS 2004:19

Beslutade den

Nytt: 2018-12-11

Dessa föreskrifter har upphävts genom SKVFS 2018:21.

Skatteverket föreskriver med stöd av 21 § mervärdesskatteförordningen (1994:223) att följande guldmynt med en finhet av minst 900 tusendelar är att anse som sådant investeringsguld som avses i 1 kap. 18 § första stycket 2 mervärdesskattelagen (1994:200).

Utgivningsland

Myntens benämning

Sverige

10 kronor

20 kronor

¹ Jfr artikel 26 b.A i rådets sjätte direktiv 77/388/EEG. Artikeln infördes genom rådets direktiv 98/80/EEG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensamma systemet för mervärdesskatt och om ändringar av direktiv 77/388EEG – särskilda regler för investeringsguld (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31, Celex 398L0080)

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2004.