Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2014-08-22

Dnr: 131 447454-14/111

1 Sammanfattning

Vid uthyrning av privatbostadsrätt är avgift för andrahandsupplåtelse avdragsgill vid beräkningen av hyresinkomsten.

2 Frågeställning

Från den 1 juli 2014 är det tillåtet för en bostadsrättsförening att ta ut en avgift från medlem som hyr ut i andra hand. Är avgiften avdragsgill vid uthyrning av privatbostadsrätt?

3 Gällande rätt m.m.

Civilrätt

En bostadsrättförening kan ta ut en särskild avgift av en medlem som upplåter sin lägenhet i andra hand (7 kap. 14 § första stycket bostadsrättslagen).

Skatterätt

Med privatbostadsföretag avses en bostadsrättsförening som till klart övervägande del tillhandahåller bostäder åt sina medlemmar (2 kap. 17 § inkomstskattelagen, IL). Med privatbostad avses bl.a. en bostadsrätt som till övervägande del används som bostad av ägaren eller någon närstående (2 kap. 8 § IL). Med privatbostadsrätt avses en bostadsrätt i ett privatbostadsföretag om bostadsrätten är en privatbostad (2 kap. 18 § IL).

Ersättningar när en privatbostadsrätt hyrs ut är skattepliktig kapitalinkomst (42 kap. 30 § första stycket, IL). De faktiska utgifterna för uthyrning av bostaden får inte dras av utan avdrag ska göras med 40 000 kr per år för varje uthyrd lägenhet. Därutöver ska avdrag göras med den del av bostadsrättshavarens avgift, exklusive kapitaltillskott, som avser den uthyrda delen (42 kap. 31 § IL). Avdragen får tillsammans inte vara högre än den skattepliktiga hyresintäkten (42 kap. 30 § andra stycket IL).

4 Bedömning

Bostadsrättsföreningar får ta ut en särskild avgift av en bostadsrättsinnehavare som hyr ut sin lägenhet. Avgiften ska ersätta föreningen för extra kostnader som uthyrningar i andra hand kan medföra (prop. 2013/14:142 s. 15 f.). Avgiften kan därmed ses som en individuell förhöjd årsavgift för den medlem som hyr ut sin bostadsrätt. Skatteverket anser därför att avgiften för andrahandsupplåtelse kan räknas in i den "avgift" som får dras av för den uthyrda delen. Vid uthyrning av privatbostadsrätt är avgift för andrahandsupplåtelse därmed avdragsgill vid beräkningen av hyresinkomsten.