Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2014-03-07

Dnr: 131 113321-14/111

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande gäller endast företag med beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import beräknas sammanlagt överstiga 40 miljoner kronor för beskattningsåret (nedan kallade storföretag).

Registreringstidpunkten i 61 kap. 4 § skatteförfarandelagen, 2011:1244, (SFL) för överskjutande ingående mervärdesskatt har ändrats, lag (2013:1068)om ändring i skatteförfarandelagen. Storföretag hamnar i och med ändringen i en sämre situation vid registrering på skattekontot av deklaration med överskjutande ingående mervärdesskatt än andra företag som redovisar överskjutande ingående mervärdesskatt. Ändringen får till följd att kostnadsränta kan komma att debiteras dessa företags skattekonton på grund av den ändrade lydelsen i paragrafen. Det är Skatteverkets bedömning att det inte är lagstiftarens avsikt att försämra för storföretag.

Skatteverket väljer därför att tillämpa paragrafen så att storföretag inte hamnar i en sämre situation än andra företag på grund av ändringen. Detta innebär att överskjutande ingående mervärdesskatt som redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång ska tillgodoföras (registreras på) skattekontot den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas. Överskjutande ingående mervärdesskatt som redovisas efter den månad som redovisningen senast ska lämnas registreras på skattekontot den dag redovisningen senast skulle ha lämnats.

2 Frågeställning

Är det lagstiftarens avsikt med de ändrade tidpunkterna för registrering av överskjutande ingående mervärdesskatt att storföretagen ska debiteras kostnadsränta på skattekontot om de redovisar sin mervärdesskattedeklaration med överskjutande ingående mervärdesskatt enligt de regler som gäller?

3 Gällande rätt m.m.

Enligt 61 kap. 4 § SFL i sin lydelse från och med den 1 januari 2014 ska om överskjutande ingående mervärdesskatt redovisas efter redovisningsperiodens utgång men före den månad då redovisningen senast ska lämnas, mervärdesskattedeklarationen registreras den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas. Överskjutande skatt som redovisas senare ska registreras den dag då redovisningen senast ska lämnas.

Företag med beskattningsunderlag som exklusive unionsinterna förvärv och import sammanlagt överstiger 40 miljoner ska redovisa sin mervärdesskatt i månaden efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 30 § SFL). Det finns ingen möjlighet för dessa företag att redovisa före den månad som mervärdesskattedeklarationen ska lämnas då deklarationen ska lämnas i månaden efter redovisningsperiodens utgång. Detta innebär att de företag som ska redovisa i månaden efter redovisningsperiodens utgång kommer att registreras på skattekontot den 26 i månaden enligt 61 kap. 4 § SFL.

I prop. 2010/11:165 s 1015 uttalar lagstiftaren att syftet med regeln i 61 kap. 4 § SFL är att undvika att kostnadsränta i vissa fall kan komma att beräknas på avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som täcks av den överskjutande ingående mervärdesskatten. Om ingen särskild reglering fanns skulle storföretagen som normalt lämnar skattedeklaration senast den 26 i månaden men som ska betala skatteavdrag och arbetsgivaravgifter redan den 12, i januari den 17, i samma månad anses ha betalt skatteavdrag och arbetsgivaravgifter först den 26. Kostnadsränta skulle då beräknas trots att skatterna täcks av den överskjutande ingående mervärdesskatten som redovisas samtidigt.

4 Bedömning

Den nya lydelsen av 61 kap. 4 § SFL innebär att storföretag kommer att få tillgodoräkna sig överskjutande ingående mervärdesskatt från och med den 26 i den månad redovisningen ska lämnas. Detta innebär att kostnadsränta kan debiteras företagets skattekonto mellan utbetalningsdag och den 26 i redovisningsmånaden. Om företagets avsikt var att den överskjutande ingående mervärdesskatten skulle betala arbetsgivaravgifter och avdragen A-skatt som ska vara betalda den 12, i januari den 17, i samma månad kommer kostnadsränta att debiteras från och med den 13, i januari den 18, till och med den 26 i redovisningsmånaden.

Skatteverket anser att uttalandet i prop. 2010/11:165 s 1015 och motiveringen till den nya lydelsen av 61 kap. 4 § SFL, som endast nämner de ändrade tidpunkterna för redovisning av mervärdesskatt för de med redovisningsperiod lika med beskattningsår som grund för att ändra paragrafen, klart visar att lagstiftarens avsikt inte varit att försämra för storföretag.

Skatteverket väljer därför att även för storföretagen tillämpa den nya paragrafen på så sätt att överskjutande ingående mervärdesskatt som redovisas i månaden efter redovisningsperiodens utgång ska tillgodoföras (registreras på) skattekontot den 12, i januari den 17, i den månad då skatten redovisas. Överskjutande ingående mervärdesskatt som redovisas efter den månad som redovisningen senast ska lämnas registreras på skattekontot den dag redovisningen senast skulle ha lämnats.

Det som sägs här om överskjutande ingående mervärdesskatt gäller även för överskjutande punktskatt.