Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2014-09-01

Dnr: 131 379302-14/111

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande innehåller en sammanställning av ett antal frågor om vilka tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn samt Skatteverkets svar på dessa.

2 Frågeställning

Skatteverket har tidigare i olika skrivelser redogjort för sin syn på ett antal frågor om vilka tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Skatteverket får fortlöpande nya frågor angående olika tjänster och om dessa omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. I avsnitt 4 redogörs för de olika frågeställningarna samt Skatteverkets svar på dessa.

Sedan den senaste skrivelsen 2008-02-29, dnr 131 134268-08/111 publicerades har Skatteverket upprättat en förteckning över bygg- och anläggningstjänster som publicerats på Skatteverkets webbplats. Länk till förteckningen. Förteckningen kommer att uppdateras med de olika tjänster som i detta ställningstagande bedömts utgöra bygg- och anläggningstjänster.

3 Gällande rätt m.m.

Den som förvärvar en tjänst som avses i andra stycket är skyldig att betala mervärdesskatten (skattskyldig) om denne är

 • en beskattningsbar person som i sin verksamhet inte endast tillfälligt tillhandahåller sådana tjänster, eller
 • en annan beskattningsbar person som tillhandahåller en beskattningsbar person som avses i första strecksatsen sådana tjänster (1 kap. 2 § första stycket 4 b mervärdesskattelagen (1994:200), ML).

De tjänster som ska omfattas av bestämmelsen i första stycket 4 b är

1. sådana tjänster avseende fastighet, byggnad eller anläggning som kan hänföras till

 • mark- och grundarbeten,
 • bygg- och anläggningsarbeten,
 • bygginstallationer,
 • slutbehandling av byggnader, eller
 • uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare,

2. byggstädning, och

3. uthyrning av arbetskraft för sådana aktiviteter som avses i 1 och 2 (1 kap. 2 § andra stycket ML).

Av uttalanden i förarbetena framgår att vilka tjänster som ska omfattas av den omvända skattskyldigheten ska avgöras utifrån ett allmänt perspektiv. SNI 2002 kan tjäna som vägledning vid bestämmande av om en tjänst ska omfattas av den omvända skattskyldigheten (prop. 2007/08:25, s. 215-216). I SNI 2002 finns en uppräkning av aktiviteter som är hänförliga till "byggverksamhet" i avdelning F, huvudgrupp 45.

Enligt ML definieras fastighet på följande sätt

 1. Vad som enligt jordabalken (1970:994), JB, utgör fastighet eller tillbehör till fastighet, dock inte egendom som avses i 2 kap. 3 § JB (industritillbehör),
 2. byggnader, ledningar, stängsel och liknande anläggningar som för stadigvarande bruk anbragts i eller ovan jord och som tillhör någon annan än ägaren till jorden, och
 3. egendom som avses i 2 kap. 2 § JB även om byggnaden tillhör annan än ägaren till jorden eller om egendomen tillförts byggnaden av någon annan än ägaren till byggnaden (1 kap. 11 § ML).

Enligt ML definieras ett verksamhetstillbehör på följande sätt:

Med verksamhetstillbehör förstås annan maskin, utrustning eller särskild inredning än industritillbehör, om den tillförts sådan byggnad eller del av byggnad som är inrättad för annat än bostadsändamål och den anskaffats för att direkt användas i en särskild verksamhet som bedrivs på fastigheten(1 kap. 12 § ML).

Av JB framgår att fast egendom är jord och att jorden är indelad i fastigheter (1 kap. 1 § JB).

Till fastighet hör byggnad, ledning, stängsel och annan anläggning som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, på rot stående träd och andra växter och naturlig gödsel. Dessa tillbehör tillhör fastigheten endast i de fall de tillförts fastigheten av fastighetsägaren (2 kap. 1 § JB).

Till byggnad hör fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd, om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna, såsom fast avbalkning, hiss, ledstång, ledning för vatten, värme, ljus eller annat med kranar, kontakter och annan sådan utrustning, värmepanna, element till värmeledning, kamin, kakelugn, innanfönster, markis, brandredskap, civilförsvarsmateriel och nyckel (2 kap. 2 § JB).

4 Bedömning

Vid bedömningen av om en viss tjänst omfattas av uppräkningen i 1 kap. 2 § andra stycket 1 ML har Skatteverket dels beaktat om tjänsten är byggverksamhet enligt SNI 2002 och dels tagit ställning till om tjänsten utifrån ett allmänt perspektiv anses vara en bygg- och anläggningstjänst.

4.1 Upptining av vattenledningar

Fråga:

Är uppdraget att tina upp vattenledningar en byggtjänst som omfattas av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Avloppsrensning vilket bl.a. innefattar underhåll och rengöring av avloppssystem, avloppsrensning m.m. omfattas av kod 90010 i SNI 2002. I SNI 2002 anges också underhåll av vatten- och avloppsledningar, kod 45331, och ångupptiningsverksamhet, kod 45250. Båda dessa koder är byggverksamhet enligt SNI 2002.

Tjänster avseende rensning och rengöring är normalt inte byggverksamhet enligt SNI 2002. Att tina upp vattenledningar kan inte heller ur ett mer allmänt perspektiv anses som en bygg- och anläggningstjänst. Upptining av vattenledningar är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Se även avsnitt 4.4.

4.2 Försäljning av badkar samt försäljning och montering av tak- och bassängliftar

Fråga:

Vårt företag levererar och installerar tak- och bassängliftar. Takliftarna hängs i skenor som vi monterar i taket, bassängliftarna förankras i golvet vid en bassäng. Samtliga levererade liftar kommer efter vår installation att utgöra byggnadstillbehör. Ibland uppgår varuvärdet i dessa fall till 85-90 procent av den totala försäljningssumman. Vi levererar även badkar som enbart levereras på plats utan installation. Omfattas något av våra tillhandahållanden av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att ett tillhandahållande i form av en byggentreprenad eller åtaganden som utgör led i sådana entreprenader ska vid tillämpningen av reglerna om omvänd skattskyldighet bedömas som tillhandahållande av tjänst, om tillhandahållandet inte uteslutande eller så gott som uteslutande innefattar endast leverans av varor (RÅ 2010 ref 50 I och II). Skatteverket anser därför att tillhandahållandet i sin helhet är en tjänst även då installationsarbetet värdemässigt är väldigt lågt i förhållande till värdet på den levererade varan.

Tillhandahållande av tak- och bassängliftar i enlighet med den beskrivning som lämnats innefattar inte uteslutande eller så gott som uteslutande endast leverans av varor. Enligt Skatteverkets uppfattning ska tillhandahållandet i stället i sin helhet anses vara en tjänst. Leverans av badkar utan någon särskild montering eller installation är däremot en leverans av en vara och omfattas därmed inte av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

Skatteverket anser att tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773424-07/111). Byggnadstillbehör är fastighet enligt definitionen i ML.

Omvänd skattskyldighet gäller därför vid leverans och installation av tak- och bassängliftar, som efter installationen blir fastighet enligt ML, när tjänsten tillhandhålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.

4.3 Försäljning och installation av övervakningskamera

Fråga:

Vårt företag levererar och installerar övervakningskameror. Vi har nu som underentreprenörer till ett byggföretag installerat övervakningskameror i en banklokal och vår fråga är om vi ska tillämpa omvänd skattskyldighet på denna försäljning?

Svar:

Skatteverket anser att tillhandahållande av en tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773424-07/111).

En installation av övervakningskamera omfattas av kod 32300 i SNI 2002. Det är alltså inte byggverksamhet enligt SNI.

Fastighetsbegreppet enligt ML grundar sig, med vissa avvikelser, på fastighetsbegreppet i JB. Enligt JB hör till byggnad fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Av exemplifieringen framgår att bedömningen av vilka inredningsdetaljer som är byggnadstillbehör kan variera beroende på ändamålet med den aktuella byggnaden (2 kap. 2 § JB). Ett krav för att en inredningsdetalj ska anses vara ett byggnadstillbehör är alltså att det finns ett ändamålssammanhang mellan föremålet i fråga och byggnaden. Föremålet ska framstå som en så typisk inredningsdetalj att en ny ägare eller nyttjare av byggnaden eller lokalen med samma huvudsakliga inriktning av byggnadens eller lokalens användning kan antas ha bruk för föremålet.

Skatteverket gör bedömningen att fast monterade övervakningskameror, när de för stadigvarande bruk monterats i en banklokal, är byggnadstillbehör enligt JB och är därmed fastighet enligt ML.

Tillhandahållandet innefattar inte heller uteslutande eller så gott som uteslutande endast leverans av varor. Skatteverket anser att tillhandahållandet i sin helhet ska betraktas som en tjänst. Se även avsnitt 4.2.

Skatteverket anser att ett tillhandahållande som innefattar montering och leverans av en övervakningskamera är en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. När försäljningen sker till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML gäller omvänd skattskyldighet.

4.4 Högtrycksspolning av avlopp

Fråga:

Vårt företag tillhandahåller spolningstjänster som innebär att när det blir stopp någonstans i avloppssystemet i kommunen så åker vi ut och försöker ”spola bort” stoppet med högtrycksspolning. Är detta en tjänst som kan omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Avloppsrensning vilken bl.a. innefattar underhåll och rengöring av avloppssystem omfattas av kod 90010 i SNI 2002. I uppslagstexten anges bl.a. högtrycksspolning av avloppssystem. Samtidigt anger SNI 2002 som exempel på vad som ingår i kod 45331 högtrycksspolning, rengöring och rensning av avloppsrör i byggnader.

Skatteverket gör bedömningen att tjänster avseende rensning och rengöring normalt inte är byggverksamhet enligt SNI 2002. Skatteverket anser inte heller att högtrycksspolning av avlopp ur ett mer allmänt perspektiv kan anses vara byggverksamhet. Högtrycksspolning av avlopp är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Se även avsnitt 4.1.

4.5 Mätningstekniker

Fråga:

Vårt byggföretag förvärvar regelmässigt tjänster av mätningstekniker. Vissa av företagen som säljer denna tjänst till oss fakturerar med omvänd skattskyldighet och vissa fakturerar med debiterad mervärdesskatt i fakturan. Vi önskar svar från Skatteverket om dessa tjänster omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Som hjälp vid bedömningen finns följande befattningsbeskrivning:

Befattningens syfte

Mätningsteknikern har huvudansvaret för utsättningen på arbetsplatsen.

Huvudsaklig arbetsuppgift

 • Biträda platschef och produktionsledare med bl.a.
  • tolkning och granskning av handlingar
  • arbetsberedningar
  • kontroll av ursparingar och håltagningar
  • kostnadsprognoser
 • Medverka i tidiga lägen med synpunkter på bl.a.
  • produkttekniska lösningar
  • utformning av baslinjer och måttsättning
  • toleranskrav
 • Följa utvecklingen på mätningsteknikerområdet
 • I särskilda fall avropa mätningsteknikertjänster
 • Tillse att samhällskrav uppfylls och att externa intressen beaktas

Mätningstekniker har normalt Civilingenjörs- eller Ingenjörsexamen.

Svar:

Skatteverket anser utifrån befattningsbeskrivningen att de aktuella tjänsterna inte är byggverksamhet enligt SNI 2002. Tjänsterna omfattas istället av avdelning K, huvudgrupp 74, kod 74202, annan teknisk konsultverksamhet i SNI 2002. Tjänsterna är inte heller ur ett allmänt perspektiv byggverksamhet och därmed finns det ingen anledning att frångå den bedömning som har gjorts enligt SNI 2002. Köp av tjänster från mätningstekniker i enlighet med befattningsbeskrivningen är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

4.6 Torvbrytning

Fråga:

Ibland har mitt företag uppdrag i form av torvbrytning och frågan är om denna tjänst omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn? Brytningen går till på följande sätt. Jag kör med traktor i torvtäkten och skalar av torven. Traktorn har en särskild tillsats som gör att den avskalade torven kommer ut i små kottar och dessa kottar läggs sedan i högar för torkning.

Svar:

Utvinning av torv för energiändamål omfattas av kod 10302 i SNI 2002. Om torven ska användas för jordförbättring omfattas utvinning av torv av kod 10301. Koderna innefattar även stödtjänster i samband med torvbrytning. Tjänsten är alltså inte byggverksamhet enligt SNI 2002.

Skatteverket anser att torvbrytning ur ett mer allmänt perspektiv inte kan anses vara byggverksamhet och därmed finns det ingen anledning att frångå den bedömning som har gjorts i SNI 2002. Torvbrytning är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

4.7 Borttagning av lösull

Fråga:

Vårt företag ska utföra betongarbeten i ett utrymme där det ligger isolering i form av lösull. För att möjliggöra vårt arbete har vi anlitat ett företag som ska ta bort lösullen. Detta företag har en stor sug med vilken de går runt i utrymmet och suger upp lösullen som sedan transporteras bort. Isoleringsmaterialet ligger åtkomligt så företaget utför alltså inga ingrepp på fastigheten i övrigt. Vårt företag är ett byggföretag enligt bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn och vår fråga är om omvänd skattskyldighet ska gälla när företaget som tar bort lösullen fakturerar oss för denna tjänst?

Svar:

Skatteverket anser att det aktuella tillhandahållandet att ta bort lösull innebär att företaget fått i uppdrag att avlägsna en del av en befintlig byggnad och att tjänsten därmed är en rivningstjänst. Tillhandahållandet kan inte anses enbart begränsat till en tjänst i form av insamling och bortforsling av avfall (jfr Skatteverket 2007-11-19, dnr 131 691311-07/111, p. 4.8) när uppdraget innebär ett ansvar att avlägsna byggmaterialet direkt från själva byggnaden. Rivning av byggnad är byggverksamhet enligt SNI-2002, kod 45110, och kan också ur ett allmänt perspektiv anses vara byggverksamhet. Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn blir därmed tillämpliga när företaget som utfört borttagningen av lösullen ska fakturera er.

4.8 Snöskottning av tak

Fråga:

Är uppdraget snöskottning av tak en byggtjänst som omfattas av omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Snöskottning av tak omfattas av kod 90030 i SNI 2002. Tjänsten är därför inte byggverksamhet enligt SNI 2002.

Skatteverket anser att snöskottning av tak ur ett mer allmänt perspektiv inte kan anses vara byggverksamhet och därmed finns det ingen anledning att frångå den bedömning som har gjorts i SNI 2002. Snöskottning av tak är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

4.9 Persienner och diverse solskyddsprodukter

Fråga:

Omfattas försäljning och montering av persienner och andra solskyddsprodukter av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Skatteverket anser att tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773424-07/111).

Fastighetsbegreppet enligt ML grundar sig, med vissa avvikelser, på fastighetsbegreppet i JB. Enligt JB hör till byggnad fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna (2 kap. 2 § JB ). Enligt ML är även byggnadstillbehör som ägs av annan än ägaren av byggnaden fastighet. Skatteverket gör bedömningen att fast monterade persienner av olika slag, lamellgardiner, markiser, rullgardiner m.m. normalt är s.k. byggnadstillbehör när de för stadigvarande bruk monterats i eller på en byggnad.

Uppdraget att montera vissa av de angivna solskyddsprodukterna kan i vissa fall vara begränsat i förhållande till värdet på själva varan. Tillhandahållandet innefattar dock inte uteslutande eller så gott som uteslutande endast leverans av varor. Skatteverket anser att tillhandahållandet i sin helhet ska betraktas som en tjänst. Se även avsnitt 4.2.

Uppdraget att sälja och montera de angivna solskyddsprodukterna innebär således enligt Skatteverkets uppfattning ett tillhandahållande av en monteringstjänst där utrustningen efter monteringen normalt kommer att vara fastighet i enlighet med definitionen i ML. När försäljningen sker till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML gäller omvänd skattskyldighet.

4.10 Transport inom gruvområde

Fråga:

Vårt företag transporterar gråberg inom ett gruvområde. Är detta en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Vägtransporter av gods omfattas av kod 60240 i SNI 2002 och är därmed inte byggverksamhet enligt SNI. Bland de exempel på vad som ingår i kod 60240 anges lastbils- och annan vägtransport av gods och transporter på vägar inom gruv- och industriområden. Skatteverket anser att transporter inom gruvområde ur ett mer allmänt perspektiv inte kan anses vara byggverksamhet och därmed finns det ingen anledning att frångå den bedömning som har gjorts i SNI 2002. Transport inom gruvområde är således enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som inte omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.

4.11 Reparation och underhåll av storköksutrustning

Fråga:

Vårt företag utför reparationer och underhåll av maskiner i storkök. Omfattas våra tjänster av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Enligt Skatteverkets uppfattning är tjänster som avser reparation eller underhåll av vad som är fastighet enligt ML sådana tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773432-07/111).

Fastighetsbegreppet enligt ML grundar sig, med vissa avvikelser, på fastighetsbegreppet i JB. Enligt JB hör till byggnad fast inredning och annat varmed byggnaden blivit försedd om det är ägnat till stadigvarande bruk för byggnaden eller del av denna. Av exemplifieringen framgår att bedömningen av vilka inredningsdetaljer som är byggnadstillbehör kan variera beroende på ändamålet med den aktuella byggnaden. (2 kap. 2 § JB). Ett krav för att en inredningsdetalj ska anses vara ett byggnadstillbehör är alltså att det finns ett ändamålssammanhang mellan föremålet i fråga och byggnaden. Föremålet ska framstå som en så typisk inredningsdetalj att en ny ägare eller nyttjare av byggnaden eller lokalen med samma huvudsakliga inriktning av byggnadens eller lokalens användning kan antas ha bruk för föremålet.

Storköksutrustning är enligt JB byggnadstillbehör om den är ägnad till stadigvarande bruk i en för ändamålet anpassad byggnad eller lokal. Utrustningen är därmed fastighet enligt ML.

När reparations- och underhållsarbeten sker på utrustning som enligt JB är byggnadstillbehör så anser Skatteverket att tillhandahållandet är en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet gäller därför när en sådan tjänst tillhandhålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.

4.12 Reparation av mätutrustning

Fråga:

Vårt företag är ett elföretag som renoverar mätutrustning som finns i fastigheter. Mätutrustningen ägs av företaget som äger ledningsnätet för el och vi utför vårt uppdrag till detta företag. Det är ganska vanligt att mätutrustningen plockas bort för att renoveras i våra lokaler för att sedan sättas tillbaka. Vår huvudsakliga verksamhet är att sälja el och uppdragen att renovera mätutrustningar sker löpande under året men är bara en väldigt begränsad del av vår omsättning. Omfattas våra tillhandahållanden av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn? Om de gör det innebär detta att vi blir en sådan förvärvare som omfattas av första strecksatsen i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML?

Svar:

Omfattas tjänsten av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Enligt Skatteverkets uppfattning är tjänster som avser reparation eller underhåll av vad som är fastighet enligt ML sådana tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773432-07/111).

Mätutrustning för el är enligt Skatteverkets uppfattning ett byggnadstillbehör och är därmed fastighet enligt definitionen i ML. Enligt ML är även byggnadstillbehör som ägs av annan än ägaren av byggnaden fastighet och bedömningen att utrustningen är fastighet påverkas därför inte av att utrustningen ägs av nätbolaget och inte av ägaren till byggnaden. Vidare anser Skatteverket att utrustningen inte förlorar sin egenskap av byggnadstillbehör när den tillfälligt tas bort från byggnaden för att renoveras.

Skatteverket anser att tillhandahållande av tjänst avseende renovering av mätutrustning som enligt definitionen i ML är fastighet är en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet gäller därför när tjänsten tillhandahålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § 4 b ML.

Blir företaget en förvärvare som omfattas av första strecksatsen i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML?

Enligt Skatteverkets uppfattning är faktorer som kan påverka bedömningen av om tillhandahållanden sker "inte endast tillfälligt" om tjänsterna erbjuds och omsätts regelbundet, om sådana tillhandahållanden är en näringsidkares huvudsakliga verksamhet, om det är en udda företeelse i verksamheten under en begränsad tid, antalet uppdrag samt uppdragens omfattning (Skatteverket 2008-12-09, dnr 131 704433-08/111).

De aktuella tillhandahållandena av renovering av mätutrustning sker löpande under året. När tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn tillhandahålls regelbundet så är säljaren en sådan förvärvare som avses i 1 kap. 2 § 4 b ML. Att den aktuella omsättningen är en liten del av er totala omsättning påverkar inte denna bedömning.

4.13 Utbyte av köldmedia i värmepumpar

Fråga:

Vårt företag är ett kraftbolag som förvärvar tjänster från ett annat företag som byter ut köldmedia i våra kunders värmepumpar. Vi utför mer än tillfälligt andra tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Ska omvänd skattskyldighet gälla när vi förvärvar tjänsterna?

Svar:

Enligt Skatteverkets uppfattning är tjänster som avser reparation eller underhåll av vad som är fastighet enligt ML sådana tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773432-07/111).

En värmepump i exempelvis en bostad är enlig Skatteverkets uppfattning normalt ett byggnadstillbehör och är då fastighet enligt definitionen av fastighet i ML. Se även avsnitt 4.12.

Tjänsten utbyte av köldmedium innebär enligt Skatteverkets uppfattning att reparation eller underhåll av värmepumpen utförs. Tjänsten omfattas därmed av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn när tjänsten utförts på en värmepump som är fastighet i enlighet med definitionen i ML. När en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § 4 b ML köper tjänsten så gäller omvänd skattskyldighet.

4.14 Relining (rörinfodring)

Fråga:

Vårt företag tillhandahåller tjänster i form av renovering av avloppsledningar (rörinfodringar) i byggnader, s.k. relining. Är detta tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Enligt Skatteverkets uppfattning är tjänster som avser reparation eller underhåll av vad som är fastighet enligt ML sådana tjänster som ska omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773432-07/111).

Reparation och underhåll av avloppsledningar i byggnad omfattas av kod 45331 i SNI 2002 och är därmed byggverksamhet enligt SNI 2002. Tjänsten kan också ur ett mer allmänt perspektiv anses som byggverksamhet. Eftersom avloppsledningar i en byggnad är fastighet enligt definitionen i ML så anser Skatteverket att relining är en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Omvänd skattskyldighet gäller därför när en sådan tjänst tillhandhålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.

4.15 Byte av bensinpumpar

Fråga:

Mitt företag har uppdrag i form av att byta ut befintliga bensinpumpar på bensinstationer samt att även ibland montera pumpar på nya stationer. Är detta tjänster som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn?

Svar:

Skatteverket anser att tillhandahållande av tjänst avseende montering/installation av utrustning och maskiner omfattas av reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn om utrustningen eller maskinerna genom monteringen/installationen blir fastighet enligt ML (Skatteverket 2007-12-18, dnr 131 773424-07/111).

Skatteverket är av uppfattningen att bensinpumpar som för stadigvarande bruk monteras på en bensinstation blir fastighet enligt definitionen i ML. Se även avsnitt 4.11.

Uppdraget att montera bensinpumpar är enligt Skatteverkets uppfattning en tjänst som omfattas av bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn. Detta både vid montering i samband med byte av pumpar och i samband med montering när en ny bensinstation uppförts. Omvänd skattskyldighet gäller därför när en sådan tjänst tillhandhålls till en förvärvare som avses i 1 kap. 2 § första stycket 4 b ML.