Meny

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 1998-11-20

Dnr: 10326-98/900

RSV har mottagit ett flertal frågor avseende eventuell avdragsrätt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), ML, för hemtjänster såsom städning i hemmet etc. Företagen står, såsom arbetsgivare, för kostnaden medan tjänsten utnyttjas av företagens anställda såsom en personalförmån.

Huvudregeln om rätt till avdrag för ingående moms återfinns i 8 kap. 3 § Mervärdesskattelagen (ML). Regeln innebär i huvudsak att den som är skattskyldig har rätt att göra avdrag för ingående moms på förvärv eller införsel för den verksamhet som medför skattskyldighet till moms. Bestämmelsen är tillämplig också för den som inte är skattskyldig men som med stöd av 10 kap. ML har rätt till återbetalning av moms.

Vid inkomsttaxeringen finns som regel ingen begränsning i avdragsrätten avseende inköp som ett företag företar för privat nyttjande av anställda i företaget. Kostnader som avser personalen i ett företag är således som regel avdragsgill. Innebär kostnaden för företaget en löneförmån för den anställde beskattas förmånen hos denne. När det gäller moms är förhållandena annorlunda. Ett förvärv som nyttjas privat berättigar inte till avdrag för ingående moms, eftersom avdragsrätten förutsätter förvärv i den momspliktiga verksamheten.

I ovanstående fall då avdrag för ingående moms inte kan erhållas i momsredovisningen får således avdrag istället yrkas för kostnaden inklusive moms vid inkomsttaxeringen.