Meny

Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2002-03-25

Dnr: 2736-02/100

1. Bakgrund

Vid inkomstbeskattningen gäller i regel skattefrihet för datorer som en arbetsgivare tillhandahåller en anställd för privat bruk. När det gäller en arbetsgivares redovisning av mervärdesskatt föreligger enligt rättspraxis (jfr RÅ 1999 ref 37 och RÅ 1999 not 176) inte avdragsrätt för den ingående skatt som belöper på arbetsgivarens anskaffning eller hyra av sådana datorer.

Eftersom avtalad låneperiod för hemdatorer nu i flera fall har löpt ut har frågor uppkommit beträffande vad som gäller för en arbetsgivares skattskyldighet för mervärdesskatt vid försäljning till personalen m.fl. av sådana hemdatorer. Även frågor som avser en arbetsgivares avdragsrätt för ingående mervärdesskatt i vissa fall har uppkommit.

2. Gällande rätt

Skyldigheten att betala mervärdesskatt regleras i 1 kap. 1 § 1 st mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Skattskyldighet föreligger, såvitt nu är ifråga, för omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs i en yrkesmässig verksamhet.

I de inledningsvis nämnda avgörandena i Regeringsrätten bedömdes att en arbetsgivares tillhandahållande av hemdatorer till de anställda mot netto- eller bruttolöneavdrag inte var att betrakta som en sådan låneverksamhet som innebar omsättning i en yrkesmässig uthyrningsverksamhet. Arbetsgivaren ansågs därför inte skattskyldig för mervärdesskatt för en sådan låneverksamhet.

Huvudregeln för avdragsrätt för ingående mervärdesskatt finns i 8 kap. 3 § 1 st ML. Här anges att den som bedriver en verksamhet som medför skattskyldighet får göra avdrag för den ingående skatt som hänför sig till förvärv i verksamheten.

Av 3 kap. 24 § ML framgår att från skatteplikt undantas överlåtelse av andra tillgångar än omsättningstillgångar om den som överlåter tillgången kan visa att han varken har haft någon avdragsrätt för eller återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9-13 §§ ML av ingående skatt vid förvärvet av tillgången.

3. RSV:s bedömning

3.1 Försäljning av datorer som ägts av arbetsgivaren under låneperioden

När en arbetsgivare säljer sådana datorer som tillhandahållits de anställda för privat bruk, och där avdragsrätt för ingående skatt således inte funnits vid anskaffningen, gäller undantag från skatteplikt enligt bestämmelserna i 3 kap. 24 § ML. Detta gäller oavsett om försäljningen sker till anställda eller till någon annan. Arbetsgivaren är därför inte skattskyldig för mervärdesskatt vid sådana försäljningar.

Motsvarande gäller för kommuner eftersom den ersättning som kommunerna kan ha erhållit från de särskilda mervärdesskattekontona hos Riksgäldskontoret varken innebär att avdragsrätt för ingående skatt eller att återbetalningsrätt enligt 10 kap. 9-13 §§ ML förelegat.

3.2 Försäljning av datorer som arbetsgivarens hyrt under låneperioden

Det kan vidare förekomma att arbetsgivare tillhandahållit de anställda datorer för privat bruk som arbetsgivaren i sin tur hyrt från annat företag. Arbetsgivaren har i dessa fall inte haft avdragsrätt för den ingående skatt som belöpt på den ersättning man erlagt till uthyrningsföretaget. Sådana datorer kan sedan komma att förvärvas av arbetsgivaren från uthyrningsföretaget för att härefter säljas till anställd eller till annan.

Under dessa förutsättningar är det inte fråga om någon sådan låneverksamhet som i praxis inte ansetts utgöra yrkesmässig verksamhet utan det är försäljningar som sker inom ramen för den yrkesmässiga verksamhet som arbetsgivaren bedriver. RSV anser därför att bestämmelserna om skattskyldighet i 1 kap. 1 § 1 st ML innebär att arbetsgivarens försäljning av datorer i dessa fall medför skattskyldighet för mervärdesskatt.

Som förutsättning för skattskyldighet vid de här avsedda försäljningarna gäller dock enligt RSV:s uppfattning att försäljningarna sker till ett pris som uppgår till lägst marknadsvärdet för datorerna. Om så inte är fallet innebär försäljningarna att personalen eller annan tillhandahålls en förmån. RSV anser att försäljningarna i så fall inte kan anses ske inom den yrkesmässiga verksamhet som arbetsgivaren bedriver. Skattskyldighet för mervärdesskatt föreligger därför inte under dessa förutsättningar.

3.3 Avdragsrätt för ingående mervärdesskatt

I de fall arbetsgivaren enligt vad som framgår ovan blir skattskyldig för mervärdesskatt vid sin försäljning av datorer följer av bestämmelserna i 8 kap. 3 § ML att avdragsrätt för den ingående skatt som belöper på arbetsgivarens anskaffning av datorerna föreligger.Som framgår av föregående avsnitt anser RSV att anskaffning av hemdatorer från uthyrningsföretag i avsikt att tillhandahålla personalen eller annan en förmån, exempelvis genom att datorer säljs till ett pris som inte uppgår till marknadsvärdet, inte omfattas av arbetsgivarens yrkesmässiga verksamhet. Detta innebär således att avdragsrätt inte föreligger för den ingående skatt som avser köp av datorer från uthyrningsföretag i avsikt att sedan sälja dessa vidare till ett pris som understiger marknadsvärdet.

Inte heller föreligger avdragsrätt för den ingående skatt som belöper på en arbetsgivares anskaffning av datorer från uthyrningsföretag för att sedan i egen regi fortsätta att hyra ut datorerna till anställda för privat bruk (jfr RÅ 1999 ref 37 och RÅ 1999 not 176).