Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2014-09-10

Dnr: 131 485483-14/111

1 Sammanfattning

En arbetsgivare som betalar allmän löneavgift på ersättning för arbete i Sverige ska även betala allmän löneavgift på ersättning för arbete som betalas ut till personer som är utsända för arbete utomlands. Detta gäller oavsett om personen under utsändningstiden ska tillhöra hela eller delar av den svenska socialförsäkringen.

Arbetsgivare som sänder ut anställda till Indien ska betala allmän löneavgift på utgiven ersättning för arbete förutsatt att ersättningen ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Allmän löneavgift ska betalas oavsett om personen ska omfattas av hela eller bara delar av den svenska socialförsäkringen.

För arbetsgivare som har utsända i USA, Kanada och Québec gäller att allmän löneavgift ska betalas på ersättning för arbete som betalas ut efter den 31 december 2014 till personer som omfattas av hela eller delar av den svenska socialförsäkringen.

Utländska företag som inte har verksamhet i Sverige och som sänder personer till Sverige för arbete berörs inte av ställningstagandet.

2 Frågeställning

Den 1 augusti 2014 trädde socialförsäkringskonventionen med Indien ikraft. Konventionen omfattar bara pensionsdelarna av socialförsäkringen och bara de pensionsanknutna avgifterna. Fråga har uppkommit om svensk arbetsgivare som sänder ut anställd för arbete till Indien även ska betala den allmänna löneavgiften under den tid som den utsände endast ska omfattas av delar av den svenska socialförsäkringen. Fråga har även uppkommit om svenska arbetsgivare som sänder ut anställda till USA, Kanada och Québec också ska betala allmän löneavgift på utgiven ersättning för arbete i de fall den utsände personen ska tillhöra svensk socialförsäkring under utsändningstiden.

3 Gällande rätt m.m.

Den som utger avgiftspliktig ersättning ska betala arbetsgivaravgifter, 2 kap. 1 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL.

Arbetsgivaravgifter ska betalas på avgiftspliktig ersättning för arbete i Sverige och för arbete i utlandet till en person som när arbetet utförts omfattas av svensk socialförsäkring enligt unionsrätten inom EU/EES-området eller enligt avtal med andra stater.

Den som enligt 2 kap. SAL ska betala arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift, 1 § lagen om allmän löneavgift (1994:120).

Konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien (2013:524) som trädde i kraft den 1 augusti 2014 (2014:527).

Konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater (2004:1192) som trädde ikraft den 21 november 2007 (2007:807).

Konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada (2002:221) som trädde ikraft den 1 april 2003.

Överenskommelse den 20 september 1986 mellan Sverige och Québec (1988:100) som trädde ikraft den 1 april 1988.

4 Bedömning

Svenska arbetsgivare som sänder anställda utomlands betalar allmän löneavgift på ersättning för arbete för de personer som under utsändningstiden omfattas av hela den svenska socialförsäkringen. Däremot betalar svenska arbetsgivare inte allmän löneavgift på ersättning som betalas ut till anställda som sänds ut till USA, Kanada och Québec och som enbart ska omfattas av pensionsdelarna av den svenska socialförsäkringen.

Allmän löneavgift ska betalas av den som är skyldig att betala arbetsgivaravgifter. Lagen om allmän löneavgift hänvisar till 2 kap. SAL där det bland annat anges att arbetsgivaravgifter ska betalas för arbete utfört i utlandet. För arbetsgivare som är skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för arbete i Sverige innebär det att om de ska betala arbetsgivaravgifter på ersättning för arbete till anställda som utför arbete i utlandet ska de även betala allmän löneavgift på utgiven ersättning. Skyldighet att betala allmän löneavgift gäller även i de fall arbetsgivare sänder ut personer till länder som Sverige ingått socialavgiftsavtal med och som är begränsade till att enbart omfatta pension och de pensionsanknutna avgifterna.

Det innebär att arbetsgivare med verksamhet i Sverige och som sänder ut anställda till Indien för arbete enligt konventionen som social trygghet mellan Sverige och Indien ska betala allmän löneavgift på utgiven ersättning för arbete förutsatt att ersättningen ska ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter. Allmän löneavgift ska betalas oavsett om personen ska omfattas av hela eller bara delar av den svenska socialförsäkringen.

Klarläggandet att arbetsgivare som sänder ut anställda till Indien ska betala allmän löneavgift för anställda som enbart ska omfatats av pensionsdelarna av den svenska socialförsäkringen är en förändring av den administrativa praxis som inneburit att arbetsgivare som bara ska betala del av socialavgifterna för utsänd personal inte betalar allmän löneavgift.

Ställningstagandet medför att även de arbetsgivare i Sverige som har utsända i USA, Kanada och Québec och som idag betalar reducerade arbetsgivaravgifter ska betala allmän löneavgift på utgiven ersättning för arbete som betalas ut efter den 31 december 2014.