Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Löpnr: SKVFS 2006:11

beslutade den 12 juni 2006.

Skatteverket förskriver med stöd av 66 § skattebetalningsförordningen (1997:750) att 8 § Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:2) om e-tjänsten Skattedeklaration skall ha följande lydelse.

8 §  Anmälan enligt 6 och 7 §§ skall undertecknas. Om anmälan avser ombud skall namnteckningen bevittnas av två personer såvida inte anmälan förses med sådan underskrift som avses i 1 §. En firmatecknares behörighet att göra anmälan skall styrkas.

Om en firmatecknare inte längre skall lämna skattedeklaration i form av ett elektroniskt dokument skall den registrerade anmäla detta till Skatteverket.

Nytt: 2023-07-19

Dessa föreskrifter har ändrats genom SKVFS 2009:19.

___________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 19 juni 2006.