Områden: Förvaltningsrätt & förfarande

Dnr: 7066-10

Högsta förvaltningsdomstolen, 2012-02-28, mål nr 7066-10

Skatteverket fattade beslut om generell tredjemansrevision hos en bank. Revisionen avsåg transaktioner på klientmedelskonton och andra uppgifter avseende sådana konton. Då banken inte lämnade ut begärt material förelade Skatteverket banken att lämna uppgifter om bland annat kontonummer, kundnummer, kontohavare, text i utrymmen för kontohavaren, saldo, bransch, bokföringsdag samt insatta och uttagna belopp. Sedan banken inte efterkommit föreläggandet förelades den vid vite av 1 kr att komma in med uppgifterna. Då banken inte efterkom vitesföreläggandet ansökte verket om att vitet skulle dömas ut.

 Såväl länsrätt som kammarrätt fann att det förelåg förutsättningar att döma ut vitet.

 Högsta förvaltningsdomstolen undanröjde underinstansernas domar om utdömande av vitet.

 Av HFD:s dom framgår bland annat följande:

- generell tredjemansrevision omfattas av taxeringslagens (1990:324) revisionsregler,

- generell tredjemansrevision förutsätter inte att det pågår en utredning hos en annan, identifierad person,

- beslut om revision är i sig inte något tvångsmedel,

- beslut om revision strider inte mot Europakonventionen, EU:s rättighetsstadga eller unionsrätten i övrigt,

- kontroll av att föreskriven uppgiftsskyldighet har fullgjorts — och att därför begära uppgifter om klientmedelskonton — utgör ett godtagbart ändamål för tredjemansrevision,

- en banks tystnadsplikt hindrar inte att uppgifter som omfattas av tredjemansrevision lämnas till Skatteverket.

 

Rättegångsbalken innehåller regler om frågeförbud (36 kap. 5 §) och beslagsförbud (27 kap. 2 §) som syftar till att värna förtroligheten mellan, bland andra, en advokat och dennes klient. Beslagsförbud gäller uppgifter som finns inom den krets personer som förbudet gäller för.

 HFD fann att den förtrolighet, som beslagsförbudet avser att skydda, inte kan "anses ha brutits beträffande uppgifter som finns i anslutning till ett klientmedelskonto". Domstolen fann vidare att det begärda materialet kunde innehålla uppgifter som omfattas av undantaganderegeln i 3 kap. 13 § första stycket 1 taxeringslagen.

 Proportionalitetsprincipen kan medföra att det allmänna tvingas avstå från en åtgärd om åtgärdens negativa konsekvenser inte står i rimligt förhållande till vad som ska uppnås genom åtgärden. Skatteverket har haft att göra en proportionalitetsavvägning inför de aktuella revisionsbesluten, innebärande att de efterfrågade uppgifternas intresse för skattekontrollen vägs mot "det intrång eller men i övrigt som uppgiftsinhämtandet kan innebära för den reviderade eller andra motstående intressen".

 HFD, som framhöll att "det sannolikt i materialet finns uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser" och att "den enskilde klientens intresse av att uppgifter förblir konfidentiella inte tillräckligt väl tillgodoses genom att tredjeman för talan om undantagande", fann att verkets revisionsbeslut "med hänsyn till den vikt som måste tillmätas den enskildes möjlighet att i skydd av advokaters tystnadsplikt söka råd och biträde, får anses oproportionerliga eftersom det saknats effektiva möjligheter att från granskning undanta uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser. Revisionsbesluten har därför inte kunnat läggas till grund för ett beslut om föreläggande vid vite.".

Kommentar:

Revisionsbesluten har ansetts oproportionerliga då taxeringslagens regler om undantagande i det aktuella fallet inte utgjort ett tillräckligt effektivt rättsmedel avseende skyddsvärda uppgifter.

 Domen rör advokaters klientmedelskonton. Avgörande för utgången synes ha varit

- att uppgifter, med hänsyn till det förhållande som råder mellan advokat och klient, kan vara särskilt skyddsvärda,

- att det ansetts sannolikt att efterfrågat material innehållit skyddsvärda uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser och

- att dessa uppgifter vid tredjemansrevision inte i tillräcklig mån skyddats genom lagens möjlighet till undantagande.

 Det finns således skäl att utforma beslut om tredjemanskontroll — såväl tredjemansrevision som tredjemansföreläggande — på sådant sätt att beslut inte omfattar uppgifter som kan röja innehållet i advokaters klientuppdrag.

 Några direkta slutsatser avseende andra yrkesgruppers klientmedelskonton — exempelvis fastighetsmäklares konton av nämnt slag — kan inte dras av domen.

 Införandet av skatteförfarandelagen påverkar i sig inte i målet aktuella frågeställningar. Regeringen har beslutat att en särskild utredare ska lämna förslag på hur rättssäkerheten i vissa delar av skatteförfarandet kan stärkas ytterligare; utredning ska bland annat ske med inriktning på reglerna om tredjemansrevision (Kommittédirektiv Stärkt rättssäkerhet i skatteförfarandet, dir. 2012:14).