Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Dnr: 864-10

Kammarrätten i Stockholm, 2010-09-14, mål nr 864-10

Inkomsttaxering 2005

Kammarrätten instämde i länsrättens bedömning och fastställde att ett ändrat, tidigare fastställt, bokslut under vissa förutsättningar kan läggas till grund för taxeringen.

Bolaget har i årsredovisningen per 2003-04-30 säkringsredovisat sina långfristiga skulder i utländsk valuta. Detta innebar att skulderna värderades till kursen vid anskaffningstillfället.  I årsredovisningen per 2004-04-30 bytte bolaget redovisningsprincip till balansdagens kurs, vilket innebar att valutakursförändringarna påverkade det skattepliktiga resultatet. Denna princip tillämpades även i bokslutet per 2004-12-31. Dessa årsredovisningar har fastställts i behörig ordning. Därefter har bolaget för årsredovisningarna per 2004-04-30 respektive per 2004-12-31 upprättat nya årsredovisningar daterade 2006-05-22 och begärt omprövning av taxeringen. I de nya årsredovisningarna har bolaget återgått till att säkringsredovisa sina långfristiga skulder i utländsk valuta.

Kommentar

Skatteverket är av den uppfattningen att ändring av en tidigare fastställd årsredovisning inte kan godtas vid beskattningen eftersom en sådan ändring inte är möjlig varken enligt den civilrättsliga lagstiftningen eller enligt god redovisningssed. Skatteverket har därför överklagat domen och begärt prövningstillstånd.