Områden: Fastighetstaxering

Dnr: 654-10

Regeringsrätten, 2010-06-17, mål nr 654-10

Av bestämmelserna i lag (2007:1398) om kommunal fastighetsavgift, FAvL, framgår att sådan avgift ska utgå med 1 200 kr per bostadslägenhet för sådan del av hyreshusenhet som ingår i värderingsenhet för uppförda bostäder med tillhörande värderingsenhet för tomtmark, dock högst 0,4 % av taxeringsvärdet för dessa värderingsenheter.  

I 9 kap. 3 §  fastighetstaxeringslagen (1979:1152) regleras vilka s.k. värdefaktorer som gäller vid taxeringen av hyreshus. Då uppgift om antalet bostadslägenheter ligger till grund för fastighetsavgiften, anges i lagrummet att även antal bostadslägenheter ska bestämmas vid taxeringen. 

Frågan i nu aktuellt mål är vad som i sammanhanget ska anses utgöra en bostadslägenhet. Regeringsrätten har i nämnda dom fastställt Skatträttsnämndens förhandsbesked som innebär att varje studentrum i korridor, inklusive studentrum i s.k. kollektivlägenheter, ska anses utgöra bostadslägenhet enligt 4 § FAvL. Grunden för detta ställningstagande är att definitionen i FAvL överensstämmer med den som finns i lagen (2006:378) om lägenhetsregister m.fl. lagar, vilka i sin tur ansluter till definitionen av bostadslägenhet i 12 kap. 1 § jordabalken (1970:994). Av detta lagrum framgår att så snart ett hus eller del av hus, lägenhet, upplåts till nyttjande mot ersättning föreligger ett hyresavtal. Definitionen av bostadslägenhet i lagrummets tredje stycke knyter an till i vilken omfattning lägenhet upplåts för bostadsändamål. Med bostadslägenhet avses lägenhet som upplåts för att helt eller till en inte helt oväsentlig del användas som bostad. Då de aktuella studentrummen upplåtits som bostad enligt separata hyreskontrakt, bedömdes varje sådant rum utgöra bostadslägenhet.

Kommentar:

Genom Regeringsrättens dom är Skatteverkets ställningstagande av den 10 april 2008 (dnr 131 55819-10/111) överspelat.