Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 289487-14/111

Avgörande

Göta hovrätts beslut 2009-06-09 i mål ÖÄ 1149-09.

Saken

KFM hade utmätt ett banktillgodohavande. Gäldenären överklagade utmätningen och åberopade att det utmätta beloppet behövdes för att han skulle kunna betala sitt bostadslån. Han betalade ränta och amortering endast en gång per år. Denna uppgift styrktes med skriftliga handlingar. Hovrätten ansåg det inte oskäligt att i detta fall utsträcka utmätningsskyddet enligt 5 kap. 1 § 7 UB till ett år. Utmätningen upphävdes därför.

Skatteverket har avstått från att överklaga hovrättens beslut.

Skatteverkets kommentar

Enligt bestämmelsen i 5 kap. 1 § 7 UB ska från utmätning undantas pengar, banktillgodohavanden annan fordran och förnödenheter, i den mån annat inte är föreskrivet och tillgången skäligen fordras för underhåll åt gäldenären till dess inkomst som täcker behovet är att vänta. Utan synnerliga skäl får dock inte ett belopp som ska täcka mer än en månads behov undanskiftas. En annan hovrätt har tidigare fastställt utmätningen av ett postgirokonto hos en företagare som anförde att han bara fick betalt två gånger per år (se Svea HovR målnr ÖÄ 5919-00 [RIC 13/01]). Det finns dock skillnader mellan de två hovrättsavgörandena. I 2001 års fall fanns inga konkreta uppgifter om vad pengarna skulle användas till. I 2009 års fall fanns däremot en utredning om vad gäldenären avsåg att använda det utmätta till. Med hänsyn till de faktiska omständigheterna får det anses att det funnits synnerliga skäl för att undanta banktillgodohavandet från utmätning.

Lagrum

5 kap. 1 § 7 utsökningsbalken (1981:774)