Områden: Förvaltningsrätt & förfarande, Inkomstskatt (Tjänst), Socialavgifter

Dnr: 930-931-09

HFD anser att arbetsgivare inte ska göra avdrag för SINK-skatt och betala arbetsgivaravgifter på traktaments- och bilersättningar till personer bosatta i andra medlemsländer inom EU när de beskattas enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (1991:586), SINK.

Omständigheterna i målet var i korthet följande.

Den svenska arbetsgivaren har haft anställda som har varit begränsat skattskyldiga och som beskattats enligt SINK. Till de anställda har bl.a. betalats ut kostnadsersättningar i form av traktaments- och bilersättningar. Skatteverket har ansett ersättningarna vara skattepliktiga enligt SINK och att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättningarna enligt SAL.

HFD uttalar att de aktuella kostnadsersättningarna är skattepliktiga enligt 5 § SINK och att skatteavdrag ska göras enligt 9 § SINK. Domstolen konstaterar också att ersättningarna är avgiftspliktiga enligt 2 kap. 11 § 1 socialavgiftslagen (2000:980), SAL.

HFD redovisar vad som gäller för skatteavdrag för den som är obegränsat skattskyldiga. Här gäller att mottagare av motsvarande ersättningar, som är aktuella i målet, har rätt till ett schablonmässigt beräknat avdrag när skatteavdraget ska beräknas. Detta gäller oberoende av de faktiska kostnader som personen har. HFD anser att detta innebär en olikbehandling som hindrar den fria rörligheten för arbetstagare inom EU.

HFD säger dessutom att det medför ökade kostnader för arbetsgivaren när han är skyldig att betala arbetsgivaravgifter för de aktuella kostnadsersättningarna till begränsat skattskyldiga som är bosatta i andra medlemsländer. Även denna skyldighet utgör därmed ett hinder för den fria rörligheten för arbetstagare inom EU.

Kommentar:

Skatteverket anser, med anledning av utgången i domarna, att avdrag för SINK-skatt inte ska göras på kostnadsersättningar som omfattas av 8 kap. 19-20 §§ skattebetalningslagen (1997:483), SBL. Detta gäller när kostnadsersättningarna betalas ut till anställda som är bosatta i något EES-land. Detta innebär också att9 a§ SINK inte kan åberopas för att kräva in SINK-skatt på ersättningarna.

Som en konsekvens av domarna anser Skatteverket att de som har sin arbetsgivare i utlandet och som själva ska betala in SINK-skatt inte har någon skyldighet att betala SINK-skatt på kostnadsersättningar som omfattas av 8 kap. 19-20 §§ SBL.

I de fall skatteavdrag enligt SINK inte ska göras på utgivna kostnadsersättningar ska inte heller arbetsgivaravgifter betalas. De aktuella kostnadsersättningarna ska inte heller ligga till grund för beräkning av pensionsgrundande inkomst, PGI.

Skatteverkets dnr 131 218729-09/5481 och 131 295771-10/5481