Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 631575-14/111

Göta hovrätts beslut 2009-04-29 i mål Ö 298-09

SAKEN

Skatteverket hade ansökt att ett bolag skulle försättas i konkurs. Sedan bolaget betalat skatteskulden återkallade verket konkursansökan. Verket stod dock fast vid sitt yrkande om att få ersättning för sina rättegångskostnader, ansökningsavgiften på 500 kr.

Tingsrätten skrev av konkursärendet och lämnade verkets yrkande om ersättning för rättegångskostnader utan bifall.

Sedan verket överklagat tingsrättens beslut förordnade hovrätten att bolaget skulle ersätta verket dess rättegångskostnader. Hovrätten motiverade beslutet med att verket återkallat på den grunden att  bolaget  efter talans väckande fullgjort det anspråk som gjorts gällande i målet.

SKATTEVERKETS KOMMENTARER

I den mån Skatteverket återkallar en konkursansökan på grund av att gäldenären betalat efter det att konkursansökan har getts in har verket rätt till ersättning för sin rättegångskostnad, i allmänhet ansökningsavgiften. Detsamma gäller om fordran faller bort pga. ändrad taxering och begäran om omprövning har gjorts efter det att konkursansökan gavs in. Enbart denna rättegångskostnad kan dock inte läggas till grund för att fullfölja konkursansökan (se NJA 1982 s. 641 och Handledning för borgenärsarbetet, s 332).

LAGRUM

18 kap. 5 § rättegångsbalken (1942:740)