Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2014-04-09

Dnr: 131 202589-14/111

Ställningstagandet Beaktande av utbetalda löner i ett dotterföretag som även ägs indirekt via annat företag daterat 2009-11-14, dnr 131 817523-09/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2014 har införts en ny paragraf, 19 a §, i 57 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I paragrafen anges att vid tillämpning av 16-19 §§ ska med dotterföretag avses ett företag där moderföretagets andel, direkt eller indirekt genom annat dotterföretag, överstiger 50 procent av kapitalet i företaget. Även ett mellanliggande företag ska således vara ett dotterföretag.

Ställningstagandet från 2009-11-14 ska därför upphöra att gälla från och med 2014-01-01. För tid före 2014-01-01 gäller ställningstagandet fortfarande.