Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Löpnr: SKV M 2014:19

Erbjudandet

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (SBC) har uppgett följande.

Årsstämman i SBC beslutade den 12 maj 2014 om en aktiesplit 4:1 kombinerad med inlösen utan något anmälnings­förfarande. Beslutet innebar en aktieuppdelning där de som på avstämningsdagen den 28 maj 2014 var aktieägare i SBC för varje innehavd aktie fick tre ordinarie aktier och en inlösenaktie.

Sista dag för handel med aktier i SBC inklusive rätt till inlösen­aktier var den 23 maj 2014.

Handel med inlösenaktier kunde ske under perioden den

4 – 18 juni 2014. Därefter löstes inlösenaktierna automatiskt in för 2 kronor per aktie.

Uppdelning av anskaffningsutgiften på ordinarie aktier och inlösenaktier

Av rättsfallet RÅ 1997 ref. 43 framgår att inlösenaktier, som erhållits på grund av innehav av aktier, inte anses vara av samma slag som övriga aktier i bolaget. Av detta följer att anskaffningsutgiften för de ursprungliga aktierna ska delas upp på inlösenaktier och kvar­varande aktier med utgångspunkt i deras marknadsvärden vid avskiljandet av inlösenaktierna.

Aktierna i SBC är noterade på NGM Equity. Sista dag för handel med aktier i SBC före split och avskiljande av inlösenaktier var den 23 maj 2014. Den lägsta betalkursen denna dag var 42 kronor.

Inlösenaktierna kunde säljas på marknaden och var noterade från och med den 4 juni 2014. Köpkursen denna dag var 1,99 kronor.

Av den ursprungliga anskaffningsutgiften för aktier i SBC bör därför (1,99 / 42 =) 4,7 procent hänföras till inlösenaktierna och 95,3 procent till kvarvarande aktier.

Skatteregler för inlösen

När man löser in aktier i ett bolag anses man ha sålt aktierna. En kapitalvinstberäkning ska därför göras. Vid denna får man dra av den del av den ursprungliga anskaffningsutgiften som hör till de inlösta aktierna.

Exempel

Om anskaffningsutgiften för en aktie i SBC omedel­bart före aktieuppdelningen var 20 kronor ska (0,047 x 20 =) 0,94 kronor hänföras till inlösenaktien. De tre kvarvarande aktierna får därefter en sammanlagd anskaffningsutgift på 19,06 kronor eller (19,06 / 3 =) 6,35 kronor per aktie.

Säljs eller löses inlösenaktien in för 2 kronor uppkommer en kapitalvinst på (2 – 0,94 =) 1,06 kronor.

Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaff­ningsutgift mellan kvarvarande aktier och inlösenaktier, se SKV A 2014:27.